Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Geeshsha Maxaafay Neeni Haˈˈikka Laamettanaadan Oottii?

Geeshsha Maxaafay Neeni Haˈˈikka Laamettanaadan Oottii?

“Xoossai intte qofaa muumeera dummayidi, inttena [laammo].”—ROO. 12:2.

MAZAMURE: 29, 52

1-3. (a) Nuuni xammaqetti simmin giigissanawu metana danddayiyaabay aybee? (b) Ayyaanaaban dicciyoogee nuuni qoppidoogaappe aaruwan metikko, woygidi oychana danddayiyoo? (Doomettana deˈiya misiliyaa xeella.)

KEEVINI [1] tumaa eridi, Yihoowayyo mata dabbo gidanawu koyiis. I daro layttawu ceeriyaa kaaˈiiddi, sijaaraanne daro ushshaa uyiiddi, qassi jallissiya xaliyaa goˈettiiddi deˈiis. Keevini Xoossan nashettanawu Geeshsha Maxaafan digettida he oosota aggana bessees. I Yihoowaninne asaa laammiyo wolqqay deˈiyo a Qaalan ammanettiyoogan hegaadan oottana danddayiis.—Ibr. 4:12.

2 Keevini xammaqetti simmidi, laamettiyoogaa aggidee? CHii, Kiristtaanetuppe koyettiya eeshshay deˈiyoogaa gidanawu i haˈˈikka baaxetana bessees. (Efi. 4:31, 32) Leemisuwawu, i kase sohuwaara hanqqettiya asa gidiyo gishshawu, hegaa agganawu metootiis. Keevini, “Hanqqettiyoogaa aggiyoogee kase tawu deˈiya iita eeshshata aggiyoogaappe aaruwan tana metiis” yaagiis. Keevini  mintti woossiyoogaaninne Geeshsha Maxaafaa mintti xannaˈiyoogan laamettiis.

3 Nuuppe daroti Keevinaagaadan, xammaqettanaappe kase Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallidi issi issiban laamettida. Nuuni xammaqetti simmidikka, kaseegaappe aaruwan Xoossaanne Kiristtoosa milatidi deˈanawu guuttaba milatiyaabankka aggennan laamettana bessiyoogaa akeekida. (Efi. 5:1, 2; 1 PHe. 2:21) Leemisuwawu, nuuni asa boriyaageeta, asa yayyiyaageeta, zigiriyaageeta woy hara ufayssenna eeshshay deˈiyoogeeta gidiyoogaa akeekana danddayoos. Hegaara gayttidaagan laamettiyoogee nu qoppiyoogaappe aaruwan metiyaaba gidiyoogaa akeekidoo? Hegaa akeekikko, hagaadan qoppana danddayaasa: ‘Taani gitaban laamettada, haˈˈi guuttaban laamettanawu keehi metootiyoy aybissee? Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa oosuwan peeshshiyoogan ubbatoo waana laamettana danddayiyaanaa?’

BESSIYAABAA QOPPA

4. Nuuni oottiyo ubbaban Yihoowa ufayssanawu metootiyoy aybissee?

4 Nuuni Yihoowa eridi a siiqiyo gishshawu, a ufayssiyaabaa kumetta wozanaappe oottana koyoos. SHin nuuni hegaadan oottanawu keehi koyikkokka, nagarancha gidiyo gishshawu ubba wode Xoossaa ufayssennan aggana danddayoos. Kiitettida PHawuloosaagaadan nuuyyo siyettana danddayees; i, “Lo77obaa oottiyo amoi tanan de7ikkokka, taani he lo77obaa oottanau danddayikke” yaagiis.—Roo. 7:18; Yaaq. 3:2.

5. Nuuni xammaqettanaappe kasetidi ay aggidoo, shin nuuni agganawu haˈˈikka baaxetana danddayiyo issi issibay aybee?

5 Nuuni Kiristtaane gubaaˈiyaa yara gidanaappe kasetidi Yihooway ixxiyo ubbabaa aggida. (1 Qor. 6:9, 10) Gidikkokka, nuuni haˈˈikka nagarancha gidiyoogee qoncce. (Qol. 3:9, 10) Hegaa gishshawu, nuuni xammaqettidi, ubba tuman daro layttaa takkidikka, balabaa oottana, xubettana woy iitabaa qoppiyoogaaninne oottiyoogan metootana danddayiyoogaa akeekana bessees. Issi issi eeshshata agganawu daro layttaa baaxetana danddayoos.

6, 7. (a) Nuuni nagarancha gidikkokka, Yihoowa dabbo gididi deˈanaadan maaddiyaabay aybee? (b) Yihooway nu nagaraa atto gaanaadan oychennan aggana bessennay aybissee?

6 Nu laattido nagaray nuuni Yihoowa dabbo gidennaadan woy a ufayssiyaabaa oottennaadan diggana bessenna. Hagaa qoppa: Yihooway nuuni aara dabbotanaadan shoobbido wode, nuuni balabaa oottana danddayiyoogaa erees. (Yoh. 6:44) Xoossay nuussi deˈiya loˈˈo eeshshaanne nu wozanan deˈiyaabaa akeekiyo gishshawu, nuuni agganawu baaxetiyo iita eeshshaakka erees. Nuuni issi issitoo nagaraa oottana danddayiyoogaakka akeekees. Gidikkokka, Yihooway nuussi dabbo gidanawu koyiyoogaa aggenna.

7 Xoossay siiqoy denttettin alˈˈo imotaa, hegeekka ba siiqiyo naˈaa wozo yarshsho oottidi nuussi immiis. (Yoh. 3:16) Nuuni nagaraa oottiyo wode, alˈˈo imota gidida wozuwaa baggaara nu nagaraa Yihooway atto gaanaadan wozanappe woossikko, aara nu dabbotay duuxxennan deˈanaagaa ammanettana danddayoos. (Roo. 7:24, 25; 1 Yoh. 2:1, 2) Nuuni nagaranchanne geeshsha gidennabadan qoppidi wozoy nuna goˈˈennabadan hirggana koshshii? Koshshenna! Hegee moorettida kushiyaa meecettanawu koyennaagaa mala. Qassi, wozoy giigidoy bantta nagaraappe simmiya asatussa. Nuuni nagarancha gidikkokka, wozuwaa baggaara Yihoowa dabbo gididi deˈana danddayiyoogee ufayssiyaaba.—1 Ximootiyoosa 1:15 nabbaba.

8. Nuuni shugo gididobaa coˈˈu giidi xeellana bessennay aybissee?

8 Nuuni shugo gididobaa coˈˈu giidi xeellana bessenna. Nuuni Yihoowa dabbo gididi  deˈana mala, Xoossaanne Yesuusa milatanawu, qassi eti nashshiyo asa gidanawu baaxetana bessees. (Maz. 15:1-5) Qassi nu iita eeshshaa eqettanawunne agganawu baaxetana bessees. Nuuni mata wode xammaqettidaageeta gidin tuman daro layttaa takkidaageeta gidin, ubba wode ‘bali baynnan deˈanawu’ baaxetana bessees.—2 Qor. 13:11.

9. Nuuni ubba wode ooratta asatettaa maayana danddayiyoogaa aybin eriyoo?

9 ‘Bali baynnan deˈanawunne’ “ooratta asatettaa” maayanawu ubbatoo baaxetana koshshees. Kiitettida PHawuloosi ba mala Kiristtaaneta hagaadan giis: “Intte kase de7iyo de7uwaa aggite; qassi ba cimmiya amuwan xayiya intte ceega asatettaa xaissite. Intte wozanainne qofai muleera ooraxxanau bessees. Tumu xillotettaaninne geeshshatettan Xoossaa leemisuwan merettida ooratta asatettaa maayite.” (Efi. 4:22-24) ‘Ooraxxite’ giya qaalay ooratta asatettaa maayiyoogee ubba wode oottana koshshiyaaba gidiyoogaa bessees. Nuuni ay keena wodiyawu Yihoowassi haggaazidaba gidikkokka, nuuni ooratta asatettaa maayidoogaa bessiya, Kiristtaanetuppe koyettiya loˈˈo eeshshati ubbatoo deˈiyoogeeta gidana danddayiyoogaa ammanettanaadan oottiyo gishshawu, hegee minttettiyaaba. Ee, Geeshsha Maxaafay nuuni ubba wode laamettanaadan maaddana danddayees.

HEGEE KEEHI METIYAABA GIDIDOY AYBISSEE?

10. Geeshsha Maxaafaa maaduwan ubbatoo laamettanawu nuuni ay oottana bessii, qassi nuuni denttana danddayiyo oyshati awugeetee?

10 Xoossaa Qaalay nuna ubbatoo laammanaadan koyikko, an deˈiya zoriyaadan deˈanawu baaxetana bessees. SHin nuuni hegaadan keehi baaxetana koshshiyoy aybissee? Yihooway nu baaxiyaa anjjikko, nuuni ayyaanaaban sohuwaara diccana bessennee? Xoossaa ufayssiya eeshshay deˈanaadan nuuni guuttaa baaxetin, nuuyyo deˈiya iita eeshshaa Yihooway coo xayssennee?

11-13. Nuuni shugo gididobaa agganawu baaxetanaadan Yihooway koyiyoy aybissee?

11 Nuuni saluwaa, saˈaanne etan deˈiyaabaa qoppiyo wode, Yihoowayyo gita wolqqay deˈiyoogaa akeekoos. Leemisuwawu, i keehi gita wolqqay deˈiyo awa ayfiyaa medhiis. Awa ayfiyaappe sokonddiyan sokonddiyan keehi wolqqaama pooˈoynne hoˈˈoy kiyees. He wolqqaappe guuttaa xallay saˈan deˈiya meretati paxa deˈanawu gidees. (Maz. 74:16; Isi. 40:26) Yihooway koshshiyo wode asaassi gidiyaagaa keena wolqqaa ufayssan immees. (Isi. 40:29) Ee, Xoossay nuuni baaxetennan woy nu balaappe tamaarennan iita eeshshaa agganaadan wolqqaa immana danddayees shin. I hegaadan oottennay aybissee?

12 Yihooway nuussi laggetiyay baynna imotaa, hegeekka koyidobaa dooriyo maataa immiis. Nuuni Xoossaa ufayssiyaabaa oottanawu dooriyoogaaninne hegaadan oottanawu baaxetiyoogan, Yihoowa keehippe siiqiyoogaanne a ufayssanawu koyiyoogaa bessoos. Qassi a haaruwawu exatiyoogaakka bessoos. Seexaanay Yihooway haariyo maataa xeelliyaagan oyshaa denttido gishshawu, nuuni hegawu exatanawu baaxetiyoogee kehanne nashshiya, saluwan deˈiya nu Aawaa ufayssiyoogee qoncce. (Iyy. 2:3-5; Lee. 27: 11) SHin, Yihooway nuuni a ufayssana mala iita eeshshaa agganawu baaxetiyoogaappe nuna muleera shemppissiyaaba gidiyaakko, nuuni ayyo ammanettidi deˈanaadaaninne a haaruwawu exatanaadan minttettenna.

13 Xoossaa ufayssiya eeshshay nuussi deˈana mala nuuni ‘minnanaadan’ Yihooway yootiyoy hegaassa. (2 PHeexiroosa 1:5-7 nabbaba; Qol. 3:12) I nu qofaynne nuussi siyettiyaabay suureba gidanaadan nuuni baaxetana mala koyees. (Roo. 8:5; 12:9) Hegawu nuuni maara baaxetikko, nuuni haˈˈikka  laamettanaadan Geeshsha Maxaafay maaddiyoogaa akeekidi keehi ufayttana danddayoos.

XOOSSAA QAALAA GOˈETTADA UBBATOO LAAMETTA

14, 15. Yihooway dosiyo eeshshay nuussi deˈanaadan ay oottana danddayiyoo? (“Geeshsha Maxaafaynne Woosay Eti Laamettanaadan Oottiis” giyo saaxiniyaa xeella.)

14 Yihoowa ufayssiya eeshshay nuussi deˈanaadan ay oottana danddayiyoo? Nuuni oottana koshshiyaabaa nu huuphen kuuyiyoogaappe Xoossay nuna kaalettanaadan koyana bessees. Roome 12:2y, “Xoossai intte qofaa muumeera dummayidi, inttena laammoppe attin, ha sa7aa asaa milatoppite; he wode intte Xoossai koyiyoobi, lo77obi, a ufaissiyaabinne qassi kumettabi aibakko erana” yaagees. Yihooway ba Qaalaanne geeshsha ayyaanaa baggaara nuuni a sheniyaa eridi polanaadaaninne i nuuppe koyiyo ogiyan nuussi danddayettidaagaa keenaa laamettanaadan maaddees. Nuuni galla galla Geeshsha Maxaafaa nabbabanawu, hegaa wotti denttidi qoppanawunne geeshsha ayyaanaa demmanawu woossana koshshees. (Luq. 11:13; Gal. 5:22, 23) Nuuni Xoossaa ayyaanaa kaaletuwaa kaalliyo wodenne Yihoowa Qaalan qonccidaagaadan a qofaara maayettidi deˈiyo wode, nu qofay, nuuni haasayiyoobaynne oottiyoobay a ufayssiyaagaa gidana. Yaanikkokka, nuuni balabaa oottennaadan ubbatoo baaxetana koshshees.—Lee. 4:23.

Neeni shugo gididobaa xoonana mala xiqisetanne xuufiyan kiyida qofaa dummaya wottada zaaretta xannaˈiyoogee maaddana danddayees (Mentto 15 xeella)

15 Ufayssiya Yihoowa eeshshati nuussi deˈanaadan, galla galla Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaa bolli gujjidi, nu xuufeta goˈettidi Xoossaa Qaalaa xannaˈana bessees. Kiristtaanetuppe koyettiya eeshshay nuussi deˈanaadan woy nuuni shugo gididobaa xoonanaadan keehi maaddiya xiqisetanne Wochiyo Keelan woy Beegottite! maxeetiyan kiyida qofaa dummayi wottidi zaarettidi xannaˈiyoogee maaddiyoogaa issoti issoti akeekidosona.

16. Nuuni eesuwan laamettana xayikko hidoota qanxxana bessennay aybissee?

16 Neeni ayyaanaaban eesuwan diccabeennabadan qoppikko, hegawu wodee koshshiyoogaa hassayana bessees. Ayyaanaabaa eeshshay ubbatoo gujji gujji biyaaba. Geeshsha Maxaafaa tumay ubbatoo nuna laamanaadan baaxetiyo wode, nuuni danddayancha gidana bessees. Koyruwan, Geeshsha Maxaafaa maaran likke gididabaa oottanawu nu huuphiyaa seerana bessennan waayi aggana. SHin guyyeppe, nu qofaynne nu oottiyoobay loddan loddan Xoossaa Yihoowaagaara maayettiyo wode, Xoossay koyiyoobaa qoppiyoogeenne oottiyoogee wayssennaba gidana danddayees.—Maz. 37:31; Lee. 23:12; Gal. 5:16, 17.

 KEEHI UFAYSSIYA HIDOOTAA QOPPA

17. Nuuni Yihoowawu ammanettiyaabaa gidikko, sinttappe demmana ufayssiyaabay aybee?

17 Yihoowayyo ammanettidi goynniyaageeti wottiyoobi baynnaageeta gididi merinawu awu haggaaziyo maataa wurssettan demmana. He wode, Xoossaagaa mala eeshshay nuussi deˈanaadan baaxetiyoogee attin, hegee nuna ubbatoo keehi ufayssiyaabaa gidana. Hegee polettana gakkanaashin, Yesuusa wozuwaa baggaara siiqiya nu Xoossawu goynnana danddayoos. Nuuni Xoossaa Qaalaa wolqqan laamettanawu ubbatoo baaxetikko, ha wodiyan nagarancha gidi uttidikka hegaadan oottana danddayoos.

18, 19. Geeshsha Maxaafay nuuni ubbatoo laamettanaadan oottana danddayiyoogaa waani ammanettana danddayiyoo?

18 Qommon abaa denttido Keevini yiillotiyoogaa agganawu wozanappe baaxetiis. I Geeshsha Maxaafaa maaraa wotti dentti qoppidi oosuwan peeshshiis; qassi ba mala Kiristtaanetu zoriyaaninne maaduwan goˈettiis. Amarida layttaa giddon, Keevini daroban laamettiis. Guyyeppe, i gubaaˈiyawu oottiyaagaa gidiis; qassi aadhida 20 layttawu gubaaˈe cima gididi haggaaziis. Gidikkokka, ayyaanaaban shuggennaadan ubbatoo naagettana bessiyoogaa i akeekees.

19 Xoossaa asay ubbatoo kaseegaappe loˈˈo eeshshay deˈiyoogeeta gidanaadan Geeshsha Maxaafay maaddiyoogaa Keevina hanotaappe akeekoos. Hegaa gishshawu, nuuni ubbatoo laamettanaadaaninne Yihoowayyo mata dabbo gidanaadan Xoossaa Qaalay nuna maaddana mala baaxetiyoogaa aggana koshshenna. (Maz. 25:14) Nuuni baaxetiyoogaa Yihooway anjjin beˈiyo wode, Geeshsha Maxaafay nuuni laamettanaadan oottana danddayiyoogaa loytti akeekoos.—Maz. 34:8.

^ [1] (mentto 1) Sunttay laamettiis.