WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Uddufune 2016

Ha maxeetiyan Tamme 27ppe Isiine 31, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Ooshshana Danddayiyaabaa Siiquwan Giigissa

Neeni waatanawu koyay? Intte mooruwaa akeekidi atto gaanawunne giigissanawu koyeetiiyye woy waateetii?

“Biidi, Asa Ubbaa Tana Kaalliyaageeta Oottite”

Oyddu oyshatussi imettiya zaaroy ha wodiyan Yesuusi yootido hiraagaa poliiddi deˈiyaageeti oonakko qonccissees.

Kuuyana Bessiyaabaa Waata Kuuyay?

Geeshsha Maxaafan qoncciyan higgee imettibeenna allaalliyaa waati kuuyana koshshii?

Geeshsha Maxaafay Neeni Haˈˈikka Laamettanaadan Oottii?

Issi Yihoowa Markkay qumaariyaa kaaˈiyoogaa, sijaaraanne ushshaa uyiyoogaa, qassi jallissiyaabaa goˈettiyoogaa aggidi xammaqettiis; shin harabay laamettanawu a keehi metiis.

Yihooway Immiyoobaa Muleera Goˈetta

Hegaappe muleera goˈettennaadan diggana danddayiyo nu qoppiyo issi issibay ayba gidana danddayii?

NU TAARIKIYAAPPE

“Oosoy Imettidoogeeta”

1919 hanidobay he oosoy kumetta saˈan oosettiyoogaa doommidoogaa bessees.

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Kiristtaaneti kawo oosanchawu imota woy miishsha immiyoogee bessiyaabakkonne akeekanawu aybi maaddana danddayii? Issi uri gubaaˈiyawu simmiyoogee odettiyo wode ishantti bantta ufayssaa waati qonccissana danddayiyoonaa? Yerusalaamen Beetasaydan deˈiya dagattida haattay ‘qaaxxanaada⁠n’ oottiyaabay aybeeshsha?