Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ha wodiyan, xaafiyoobaa oyqqida bitanee bashshaappe attana asaa bolli leemiso hanotan malaataa wottiya Yesuus Kiristtoosa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Hizqqeela ajjuutan qonccida, xaafiyoobaa oyqqida bitaneenne woriya ola miishshaa oyqqida usuppun asati aybaayyo leemisoo?

Hegeeti beni wode Yerusalaame katamaa xayssanawunne ha wodiyankka Seexaanaa iita alamiyaa Armmageedoona olan xayssanawu Yihooway goˈettiyo saluwaa olanchatu leemiso. Hegaadan nu qofaa laammana koshshidoy aybissee?

Kaddida asati deˈiyo Yerusalaame katamay 607n K.K. xayanaappe kase yan oosettiya iitabaa xeelliyaagan Hizqqeeli ajjuutaa beˈiis; he katamay xayanaappe kase hanida issi issibay he ajjuutan qoncciis. I woriya ola miishshaa oyqqida usuppun asata beˈiis. Hizqqeeli ‘liinuwaappe dadettida maayuwaa maayidi, xaafiyoobaa oyqqidi’ eta gidduwan eqqida bitaniyaakka he ajjuutan beˈiis. (Hiz. 8:6-12; 9:2, 3) He bitanee katamawu gidduwaara kanttidi baanaadaaninne “yan oosettiya tunatettaa gishshau, ooliiddinne kayyottiiddi de7iya asaa som77uwan malaataa [wottanaadan]” ayyo odettiis. Eta somˈˈuwan malaatay wodhibeenna asaa qassi woriya ola miishshaa oyqqida asati woranaadan odettiis. (Hiz. 9:4-7) Ha ajjuutaappe ay akeekiyoo, qassi xaafiyoobaa oyqqida bitanee oonee?

Ha hiraagay odettidoy 612n K.K.; qassi hegee koyro polettidoy ichashu layttappe guyyiyan Baabiloone olanchati Yerusalaame xayssido wode. Yerusalaame katamaa xayssiday eeqawu goynniya Baabilooneta gidikkokka, Yihooway eta goˈettidi ba pirddaa poliis. (Erm. 25:9, 15-18) Bana kaddida asata qaxxayanawu Yihooway eta goˈettiis. Gidikkokka, hegee ubbaa gede xayssiyooba gidenna. I xillota makkalanchatuura issippe xayssenna. He kataman oosettiya tunabaa oottibeenna Ayhudata ashshiyo ogiyaa Yihooway siiquwan giigissiis.

Hizqqeeli malaataa wottiyaagaakka gidenna, xayssiyaagaakka gidenna. SHin Yihooway ba pirddaa polanawu kiitanchati iitata xayssanaadan oottiis. Yaatiyo gishshawu, ha hiraagay nuuni saluwan haniyaabaa akeekanaadan maaddees gaana danddayoos. Yihooway kiitanchatu baggaara iitata xayssiyoogaa xalla gidennan, xilloti bashshaappe attanaadan eta shaakkiis. *

Ha hiraagay ha wodiyan polettiyo ogiyaara gayttidaagan, xaafiyoobaa oyqqida bitanee tiyettidaageetuppe attidaageetuyyo leemiso giidi hagaappe kase qonccissida. Sabbakiyoobaa ufayttidi siyiya asaa bolli bashshaappe ashshiya malaatay ha wodiyan wodhiyaabadan nuuni kase qoppoos. SHin, mata wodeppe haa simmin ha qofaa nuuni qonccissiyo ogiyaara gayttidaagan giigissana koshshiyaabay deˈiyoogaa erida. Maatiyoosa 25:31-33y qonccissiyoogaadan, asaa pirddiyay Yesuusa. Gita waayiyaa wode, bashshan xayiya deeshsha mala asata bashshaappe attiya dorssa mala asatuppe shaakkiyoogan i pirddana.

Haˈˈi loytti akeekido ha qofaara gatti xeelliyo wode, Hizqqeeli beˈido ajjuutaappe ay akeekiyoo? Baa giishin ichashubaa akeekoos:

  1. Isiyaasi kase oottidoogaadan, Yerusalaame katamay xayanaappe kasetiya wodiyan, Hizqqeeli naagiyaagaa gididi Ermmaasaara oottiis. Ha wodiyan, Yihooway ba asaa mizanawunne gita waayee gakkanaappe kase harata seeranawu ayyaanan tiyettida amarida ba ashkkarata goˈettees. Kiristtoosa so asa gidiya ubbay qassi he seeraa asawu yootoosona.—Maa. 24:45-47.

  2. Hizqqeeli bashshaappe attiya asaa bolli malaataa wottibeenna; ha wodiyan deˈiya Yihoowa asaykka bashshaappe attiya asaa bolli malaataa  wottenna. Eti kiitanchay kaalettin Yihoowa kiitaa ubba asawu yootoosona.—Ajj. 14:6.

  3. Hizqqeela wode, o somˈˈuwankka malaatay wodhibeenna. Ha wodiyankka hegaa mala. Bashshaappe ashshiya malaatay leemiso hanotan eta somˈˈuwan wodhanaadan asay ay oottana bessii? Eti mishiraachuwaa siyana, Kiristtaanetuppe koyettiya eeshshay deˈiyoogeeta gidana, bantta huuphiyaa Yihoowawu geppana, qassi Kiristtoosa ishata ammanettidi maaddana bessees. (Maa. 25:35-40) Hegaadan oottiyaageetu bolli matan yaana gita waayiyaa wode bashshaappe ashshiya malaatay wodhana.

  4. Ha wodiyan, xaafiyoobaa oyqqida bitanee bashshaappe attana asaa bolli leemiso hanotan malaataa wottiya Yesuus Kiristtoosa. Gita waayiyaa wode, zawi baynna daro asay dorssa geetettidi pirddettiyo wode eta bolli malaatay wodhees. Hegee eti saˈan merinaa deˈuwaa demmanaadan oottees.—Maa. 25:34, 46. *

  5. Ha wodiyan, woriya ola miishshaa oyqqida usuppun asati Yesuusi kaalettiyo saluwaa olanchatu leemiso. Eti kawotettatanne iitatetta ubbaa matan xayssana.—Hiz. 9:2, 6, 7; Ajj. 19:11-21.

Ha keehi koshshiya qofaa akeekiyoogee Yihooway xillota iitatuura xayssennaagaa mintti ammananaadan maaddees. (2 PHe. 2:9; 3:9) Sabbakiyo oosoy ha wodiyan keehi koshshiyaaba gidiyoogaakka hassayanaadan maaddees. Wurssettay yaanaappe kase ubba asay he kiitaa siyana bessees!—Maa. 24:14.

^ MENT. 6 Beettiya malaatay eta somˈˈuwan wodhana xayikkonne, Baaruki (Ermmaasa xaafee), Toophiyaa asa gidida Abemeleki, qassi Rekaaba yara gidiya asati bashshaappe attidosona. (Erm. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Leemiso hanotan, bashshaappe ashshiya malaatay eta bolli wodhiis.

^ MENT. 12 Ayyaanan tiyettida ammanettidaageetu bolli bashshaappe ashshiya he malaatay wodhenna. Eti hayqqanaappe kase woy gita waayee doommanaappe kase, eta bolli wurssetta maatafay wodhana.—Ajj. 7:1, 3.