Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hassayay?

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Yaatikko, kaallidi deˈiya oyshata zaarana danddayay?

Beni Israaˈeelati olettanaadan Yihooway paqqadidoy aybissee?

Yihooway siiqiya Xoossa. Gidikkokka, ba asay banttana qohiyaanne naaqqiyaageeta olanaadan issi issitoo paqqadiis. Ooni olettanaakko, qassi awude olettanaakko kuuyiday Xoossaa.—w15-AM 11/1, sinttaa 4-5.

Yelidaageeti bantta yelaga naati Yihoowawu goynnanaadan loohissanawu ay oottana danddayiyoonaa?

Yelidaageeti bantta yelaga naata siiqananne oottiyooban bantta huuphiyaa kawushshiyoogaa bessana koshshees. Yelidaageeti akeekancha gidananne bantta yelaga naatu hanotaa akeekanawu baaxetanakka koshshees.—w15 11/15, sinttaa 9-11.

PHaaphaasee PHeexiroosa sohuwan sunttettiyaabadan qoppana bessennay aybissee?

Maatiyoosa 16:17, 18y kiitettida PHeexiroosi gubaaˈiyawu huuphe gidanaagaa yootenna. Geeshsha Maxaafay Yesuusi gubaaˈiyawu godaa xaphuwaa minttiya shucha mala gidanaagaa yooteesippe attin, PHeexiroosi xoqqa maataa demmanaagaa yootenna. (1 PHe. 2:4-8)—w15-AM 12/1, sinttaa 12-14.

Haasayanaappe kase nuuni qoppana bessiyaabay aybee?

Nuuni haasayiyooban harata qohennaadan, (1) awude haasayanaakko (Era. 3:7), (2) ay haasayanaakko (Lee. 12:18), qassi (3) waati haasayanaakko (Lee. 25:15) loytti qoppana bessees.— w15 12/15, sinttaa 19-22.

Kiristtaaneti haakkana koshshiyo, ammanettennaagaa bessiya issi issibay aybee?

Tumu Kiristtaaneti haratuyyo worddotana woy harata zigirana bessenna. Eti harata qohiyaabaa woy eta sunttaa mooriyaabaa haasayokkona; qassi eti cimmokkona woy wuuqqokkona.—wp16.2, sinttaa 5.

Geeshsha Maxaafan “qeese ubbatu halaqata” geetettidaageeti oonee?

“Qeese ubbatu halaqata” geetettidaageeti kase qeese ubbatu halaqa gidi oottidi he maataappe wodhidaageeta gujjin, qeesetettaa wogan aawatettay deˈiyoogeeta gidennan aggokkona.—wp16.2, sinttaa 10.

Godaa Kahuwaa wode oyttaa miyaanne woyniyaa uyiya asa waati xeellana bessii?

Kiristtaaneti hegaa mala asata hara asaappe aattidi xeellokkona. Tumuppe tiyettida uri hara asi bana hegaadan bonchanaadan, woy qassi awu Xoossaara deˈiya dabbotaa harati eranaadan oottanawu koyenna. (Maa. 23:8-12)—w16.01, sinttaa 23-24.

Abrahaami Xoossaa dabbo gidido hanotaappe ay tamaarana danddayiyoo?

Abrahaami Xoossaabaa eridoy Seemappe gidennan aggenna. Qassi Abrahaami ayyoonne a soo asawu Xoossay oottidobaappe tamaariis. Nuunikka hegaadan oottanawu baaxetana danddayoos.​—w16.02, sinttaa 9-10

Geeshsha Maxaafan shemppotanne paydota xaafiday oonee?

Isteefen Langteni 13tta xeetu layttan Geeshsha Maxaafaa shemppotun shaakkiis. Ayhuda xaafeti kasetidi Ibraawetto Geeshsha Maxaafaa payduwan payduwan shaakkidosona; qassi 16tta xeetu layttan Robert Estiyeni Giriiketto Geeshsha Maxaafaa hegaadan oottiis.—brwp16.2, sinttaa 14-15.

Seexaanay Yesuusa paacciyo wode beeta maqidasiyaa efiidee?

Nuuni geeshshidi erana danddayokko. Maatiyoosa 4:5⁠ynne Luqaasa 4:9y yootiyoobay Yesuusi he sohuwaa bana efiishin ajjuutan beˈidoogaa woy i beeta maqidasiyaa matan deˈiya xoqqasan eqqidoogaa bessiyaaba gidana danddayees.—w16.03, sinttaa 31-32.

Nu haggaazoy akkaa mala gididoy aybiinee?

Akkay loddan loddan wodhees; qassi minttettiyaabanne deˈuwawu keehi koshshiyaaba. Akkay Xoossaa anjjo. (Zaa. 33:13) Xoossaa asay issippe haggaaziyoogeekka hegaa mala.—w16.04, sinttaa 4.