Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA Paydo 1 2021 | Nuuni Xoossaakko Woossana Koshshiyoy Aybissee?

Neeni Xoossaakko woossin, I ne woosaa zaaribeennabadan neeyyo siyetti erii? Daro asawu hegaadan siyettees. Daroti Xoossay maaddana mala woossidosona; shin haˈˈikka eta metoy qaarettibeenna. Ha maxeetee, Xoossay nu woosaa siyiyoogaa nuuni ammanettana danddayiyoy aybissakko, Xoossay issi issi woosata zaarennay aybissakko, qassi Xoossay ne woosaa siyana mala neeni waata woossana danddayiyaakko qonccissana.

 

Xoossaakko Woossiyoogaa Xeelliyaagan Asay Woygii?

Woossay Xoossay immido dumma imoteeyye, coo ammano meezee?

Xoossay Nu Woosaa Siyii?

Nuuni suure ogiyan Xoossaakko woossiyo wode, I siyiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.

Xoossay Woosa Ubbaa Zaarennay Aybissee?

Xoossay zaariyo woosaanne zaarenna woosaa Geeshsha Maxaafay yootees.

Xoossay Ne Woosaa Siyanaagaa Neeni Waata Ammanettana Danddayay?

Nuuni cenggurssaa sissiiddi woy sissennan awaaninne, qassi awudenne Xoossaa haasayissana danddayoos. Nuuni gaanabaa eranaadankka Yesuusi nuna maaddiis.

Woosay Nena Waati Maaddana Danddayii?

Metuwaa xoonanaadan woosay nena waati maaddanee?

Xoossay Ne Woosaa Siyii?

Neeni Xoossaa woossiyo wode I ne woosaa siyiyoogaanne nena maaddanawu koyiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.