Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2015 Wochiyo Keelaa

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2015 Wochiyo Keelaa

Huuphe yohoy ay maxeetiyaappe ekettidaakko qonccissiyaagaa

DUMMA DUMMABAA

GEESHSHA MAXAAFAA

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

XANNAˈIYO HUUPHE YOHOTA

YESUUS KIRISTTOOSA

YIHOOWA