Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Kehatettaa Nashshiyoogaa Bessa

Yihoowa Kehatettaa Nashshiyoogaa Bessa

YIHOOWAY keha Xoossa. (Yaaq. 1:17) Xoolintteti kumido saloy, maatay mittay kumido saˈaynne Yihooway medhido hara ubbabay a kehatettaa bessees.—Maz. 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.

Mazamurawee bana Medhidaagaa keehi nashshiyoogee i Yihoowa oosuwaa xoqqu xoqqu oottiya mazamuriyaa xaafanaadan denttettiis. Mazamure 104 nabbabada, neeyyo aagaadan siyettiyaakkonne qoppa. Mazamuraawee, “Taani ta de7o ubban GODAAYYO yexxana; taani paxa de7ido keenan ubban ta Xoossaa sabbana” yaagiis. (Maz. 104:33) Neenikka hegaadan amottay?

KEHATETTAN LAGGETIYAABI BAYNNA LEEMISUWAA

Yihooway nuuni aagaadan keha gidana mala koyees. Nuuni keha gidana bessiyo gaasuwaakka i yootiis. Kiitettida PHawuloosi hagaadan giidi xaafanaadan i denttettiis: “Ha77i ha wodiyan dure gidiyaageeti otorettennaadaaninne qassi nuuni ufaittanaadan, ubbabaa palahissidi nuuyyo immiya de7o Xoossan ammanettanaagaappe attin, aadhdhiya duretettan eti ammanettennaadan, eta azaza. Eti lo77obaa oottanaadan, lo77o oosuwan duretanaadan, kehiyaageetanne haratuura shaakki ekkiyaageeta gidanaadan azaza. Hegaa yaatiyoogan eti sinttanau banttau mino baaso gidiya miishshaa banttau shiishshoosona. Hegaappe guyyiyan, eti tumu de7uwaa ekkana.”—1 Xim. 6:17-19.

PHawuloosi ayyaanaa kaaletuwan Qoronttoosa gubaaˈiyawu naaˈˈantto dabddaabbiyaa xaafido wode, imotaa immiyoogaa waati xeellana bessiyaakko qonccissiis. PHawuloosi, “Xoossai ufaissan immiya uraa siiqiyo gishshau, qarettiiddi woi dosennan immiyoogaa gidennan, immiya urai huuphen huuphen ba wozanan qoppidobaa immo” yaagiis. (2 Qor. 9:7) Hegaappe kaallidi, ekkin etawu koshshiyaabay kumiyoogeetakka immidi ayyaanaabaa anjjuwaa demmiyaageetakka kehatettan immiyoogee goˈˈiyoogaa PHawuloosi qonccissiis.—2 Qor. 9:11-14.

PHawuloosi ba dabddaabbiyan ha qofaa wurssettan Xoossaa kehatettaabaa loytti qonccissiyaabaa yootiis. I, “Zawai bainna Xoossaa aaro kehatettaa gishshau, Xoossaa galatai gakko” yaagiis. (2 Qor. 9:15) Yihooway Yesuus Kiristtoosa baggaara ba asawu kehiyo ubbabay a imota gidiyoogee qoncce. Yihoowa imotaa goˈˈay odidi wurssana danddayennaagaa keena keehi maalaalissiyaaba.

Yihoowaynne a Naˈay nuuyyo oottidobaanne sinttappe oottanabaa ubbaa nashshiyoogaa waati bessana danddayiyoo? Nuuni yaatana danddayiyo issi ogee, Yihoowa geeshsha goynoy aakkanaadan, guuxxin darin nuuyyo deˈiya wodiyaa, wolqqaanne miishshaa kehatettan immiyoogaa.—1 Odi. 22:14; 29:3-5; Luq. 21:1-4.