Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

“Nuussi Ammanuwaa Gujja”

“Nuussi Ammanuwaa Gujja”

Gujja ammananaadan, tana maaddarkkii”!—MAR. 9:24.

MAZAMURE: 54, 24

1. Ammanoy ay keena koshshiyaabee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

‘TAANI gita waayiyaa wode Yihooway ashshidi ooratta alamiyaa gelissanawu koyiyo asee?’ gaada qoppa eray? Nuuni bashshaappe attanawu keehi koshshiya issi eeshshay ammanuwaa gidiyoogaa kiitettida PHawuloosi yootiis. I, “Ammanoi bainnan ooninne Xoossaa ufaissanau danddayenna” yaagiis. (Ibr. 11:6) Hegee keehi koshshiyaaba; shin ‘ammanoy asa ubbawu’ deˈiyaaba gidenna. (2 Tas. 3:2) Ha xiqiseti ammanuwan minniyoogee keehi koshshiyoogaa nuuni akeekanaadan maaddoosona.

2, 3. (a) Ammanoy keehi koshshiyoogaa xeelliyaagan PHeexiroosi yootidobaappe nuuni ay tamaariyoo? (b) Nuuni beˈana oyshati awugeetee?

2 Kiitettida PHeexiroosi ‘Yesuus Kiristtoosi beettiyo wode, galataa, bonchchuwaanne sabaa ekkanaadan’ oottiya, paaciyaa xoonida ammanuwaabaa yootiis. (1 PHeexiroosa 1:7 nabbaba.) Gita waayee keehi matido gishshawu, bonchettida nu Kawoy qoncciyo wode galatiyo ammanoy deˈiyoogeeta gidanawu koyokkoo? Nuuni ‘ammanidi attidaageetu bagga gidanawu’ koyiyoogee erettidaagaa. (Ibr. 10:39) Nuuni hegaa hassayidi, “Gujja ammananaadan, tana maaddarkkii” giida bitaniyaagaadan woossana danddayoos. (Mar. 9:24) Woy qassi Yesuusi kiittidoogeetuugaadan, “Nuussi ammanuwaa gujja” gaana danddayoos.—Luq. 17:5.

3 Ammanuwaa gujjana koshshiyoogee amarida oyshata denttanaadan oottees. Nuuni ammanuwan waani minnana  danddayiyoo? Nuussi ammanoy deˈiyoogaa waati bessana danddayiyoo? Ammanuwan minnanawu nuuni woossiyo woosaa Yihooway siyanaagaa ammanettanaadan oottiyaabay aybee?

AMMANUWAN MINNIYOOGEE XOOSSAA UFAYSSEES

4. Nuuni ammanuwan minnanaadan o leemisoy denttettana danddayii?

4 “Xoossaa maxaafan xaafettida ubbabai nuna tamaarissanau” xaafettido gishshawu, Geeshsha Maxaafan odettida, ammanuwan leemiso gidiya daro asatubaappe tamaarana danddayoos. (Roo. 15:4) Abrahaama, Saari, Yisaaqa, Yaaqooba, Muuse, Raˈaabi, Geedoona, Baaraaqanne hegeetu mala hara daro asatubaa nabbabiyo wode, eta taarikee nuuni nu ammanuwaa qoranaadan denttettana danddayees. (Ibr. 11:32-35) Hegaa bollikka, ha wodiyan ammanuwan mino ishanttubaanne michonttubaa nabbabiyoogee, nuuni ammanuwan minnanawu baaxetanaadan oottana danddayees. *

5. Eelaasi Yihoowan mintti ammaniyoogaa waati bessidee, qassi a leemisoy nuuni ay qoppanaadan denttettii?

5 Issi leemisoy Geeshsha Maxaafan odettida hananabaa yootiya Eelaasabaa. I Yihoowan wozanappe ammanettiyoogaa bessiya kaallidi deˈiya hanotata qoppa. Eelaasi Yihooway iray bukkennaadan oottanaagaa Kawuwaa Akaabayyo yootido wode, “GODAI . . . Xoossai ero! . . . Taani odennan de7ishin, sa7an iri bukkenna woikko xaazi xaazatenna” yaagiis. (1 Kaw. 17:1) Iray bukkenna he wodiyan assinne haratussi koshshiyaabaa Yihooway immanaagaa Eelaasi ammaniis. (1 Kaw. 17:4, 5, 13, 14) Hayqqida naˈaa Yihooway denttana danddayiyoogaa i ammanettiis. (1 Kaw. 17:21) Eelaasi Qarmmeloosa Deriyan giigissido yarshshuwaa tamay maanaadan Yihooway oottanaagaa siribeenna. (1 Kaw. 18:24, 37) Iri mule bukkennan deˈishin Eelaasi Akaaba, “Kiyada ba; baada ma uya. Aissi giikko, wolqqaama iraa gunttai siyettees” yaagiis. (1 Kaw. 18:41) Hegaa mala taarikee nu ammanoy minokkonne nuuni qoranaadan oottennee?

AMMANUWAN MINNANAWU AY OOTTANA DANDDAYIYOO?

6. Nu ammanoy minnanaadan nuuni Yihoowa ay oychana koshshii?

6 Nuuni nurkka nu ammanoy minnanaadan oottana danddayokko. Ammanoy Xoossaa geeshsha ayyaanaa ayfiyaa macara. (Gal. 5:22) Yaatiyo gishshawu, he ayyaanaa Xoossay nuussi gujji immana mala woossanaadan Yesuusi zoridoogaa kaalliyoogee loˈˈo; ayssi giikko, Aaway ‘bana woossiyaageetussi geeshsha ayyaanaa immanaagaa’ Yesuusi yootiis.—Luq. 11:13.

7. Nuuni ammanuwan waani minnidi deˈana danddayiyaakko leemisuwan yoota.

7 Nuuni ammanuwan minnidi, hegaa ubbatoo naagana koshshees. Nu ammanuwaa eexxiya taman leemisana danddayettees. Tamaa eettiyo wode, lacoy tololattana danddayees. SHin, taman mittaa shiishshana xayikko, bonqqo xallay attees; qassi coo aggibayikko, bidintta gidees. SHin taman mittaa aggennan shiishshikko, tololattidi eexxiiddi deˈana danddayees. Hegaadan, nuuni ubbatoo Xoossaa Qaalaa nabbabiyaabanne xannaˈiyaaba gidikko, ammanuwan minnidi deˈana danddayoos. Geeshsha Maxaafaa ubbatoo xannaˈiyoogan, Geeshsha Maxaafaanne a xaafissidaagaa loytti siiqana danddayoos; hegee qassi nuuni ammanuwan minnanaadan oottees.

8. Ammanuwan minnidi deˈanawu nuna maaddiyaabay aybee?

8 Ammanuwan minnada deˈanawu neeni  oottana danddayiyo harabay aybee? Neeni xammaqettana gakkanaashin tamaaridobaa xallay gidana gaada aggaagoppa. (Ibr. 6:1, 2) Geeshsha Maxaafan deˈiya polettida hiraagati neeni ammanuwan minnanaadan keehi maaddana danddayiyo gishshawu, hegeeta wozanan wotta. Qassi ne ammanoy minokkonne shaakka eranawu Xoossaa Qaalaa goˈettana danddayaasa.—Yaaqooba 1:25; 2:24, 26 nabbaba.

9, 10. Kaallidi deˈiyaabay ammanuwan minnanaadan waati maaddii: (a) loˈˈo laggetettay? (b) gubaaˈe shiiqoy? (c) haggaazoy?

9 Kiitettida PHawuloosi ba mala Kiristtaaneti issoy issuwaa ammanuwan “minettana” danddayiyoogaa yootiis. (Roo. 1:12) Nu mala Kiristtaanetuura, ubba qassi ‘paaciyaa’ xoonida ammanoy deˈiyoogeetuura issippe shiiqiyo wode, issoy issuwaa ammanoy minnanaadan oottana danddayoos. (Yaaq. 1:3) Iita laggetettay ammanuwan shugganaadan oottees; shin loˈˈo laggetettay ammanuwan minnanaadan oottees. (1 Qor. 15:33) Nuuni “issippe shiiqiyoogaa” aggennaadan zoree imettidoy hegaassa. SHiiquwan ubbatoo ‘issoy issuwaa minttettana’ danddayoos. (Ibraawe 10:24, 25 nabbaba.) Hegaa bollikka, shiiquwan tamaariyoobay nuuni ammanuwan mino gidanaadan maaddiyaaba. PHawuloosi, ‘Asi siyidi ammanees’ giidoogaara hegee maayettiyaaba. (Roo. 10:17) Nuuni gubaaˈe shiiquwaa ubbatoo shiiqiyoo?

10 Haggaaziyoogee haratu ammanuwaa minttiyoogaa xalla gidennan, nu ammanoykka minnanaadan oottees. Beni Kiristtaanetuugaadan, nuunikka nu kumetta wozanaappe Yihoowan ammaniyoogaanne ayba hanotankka xalan yootiyoogaa tamaaroos.—Oos. 4:17-20; 13:46.

11. Kaaleebinne Yaasu Yihoowan mintti ammanidoy aybissee, qassi nuuni eta leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?

11 Nu deˈuwan Yihooway nuna waati maaddiyaakko, qassi nu woosaa i waati zaariyaakko akeekiyo wode, nu ammanoy minnees. Kaaleeba deˈoynne Yaasu deˈoy hegaa bessees. Eti Hidootaa Biittaa wochiyo wode, Yihoowan ammaniyoogaa bessidosona. Gidoppe attin, hegaappe simmin eti bantta deˈo ubban Yihooway banttana waati kaalettidaakko beˈido wode, eta ammanoy yaa minniis. Yaasu Israaˈeelatussi, “GODAI intte Xoossai intteyyo immana giido lo77o ubbaappe . . . issibinne attennan, ubbai polettiis” yaagidi ammanettidi yootiis. I guyyeppe gujjidi, “Hegaa gishshau ha77ikka GODAAYYO yayyite; tumu wozanaappe ammanettidi ayyo goinnite. . . . Tananne ta keettaa asaa gidikko, nuuni GODAAYYO goinnana” yaagiis. (Yaas. 23:14; 24:14, 15) Yihoowa kehatettaa beˈiyo wode, nuunikka hegaadan ammanana danddayoos.—Maz. 34:8.

NU AMMANUWAA BESSIYOOGAA

12. Nu ammanoy mino gidiyoogaa waati bessiyoo?

12 Nu ammanoy mino gidiyoogaa waati bessiyoo? Erissiyo ashkkaray Yaaqoobi, “Taanikka ta ammanuwaa ta oosuwan nena bessana” yaagidi, ha oyshaa zaariis. (Yaaq. 2:18) Nuuni oottiyoobay nu ammanoy mino gidiyoogaa bessees. Amarida leemisota ane beˈoos.

Minnidi haggaaziyaageeti bantta ammanoy mino gidiyoogaa bessoosona (Mentto 13 xeella)

13. Mishiraachuwaa yootiyoogee ammanuwaa bessiyaaba gididoy ayba ogiyaanee?

13 Mishiraachuwaa asawu yootiyoogee nu ammanuwaa bessiyo keehi loˈˈo oge. Ayssi giikko, nuuni mishiraachuwaa yootiyo wode, wurssettay matattidoogaanne hegee ‘gamˈˈennaagaa’ ammaniyoogaa bessoos. (Imb. 2:3) Nuuni ay keena minnidi haggaazanawu koyiyaakko qoriyoogee nu ammanoy minokkonne shaakki eranaadan maaddees. Nuussi danddayettida ubbabaa oottanawu, ubba qassi kaseegaappe aaruwan haggaazanawu baaxetiyoo? (2 Qor. 13:5) Ee, ‘attanawu markkattiyoogee’ nu  wozanan ammaniyoogaa bessiyaaba.—Roome 10:10 nabbaba.

14, 15. (a) Galla galla deˈuwan ammanuwaa waati bessana danddayiyoo? (b) Mino ammanoy deˈiyoogaa bessida uraa leemisuwaa yoota.

14 Galla galla deˈuwan metiyaabaa xoonanawu baaxetiyo wodekka nu ammanuwaa bessana danddayoos. Nuna sahoy, hidootaa qanxxiyoogee, unˈˈettiyoogee, hiyyeesatettay woy hara metoy baaxeyiyaaba gidikkonne, “koshshiyo wode” Yihoowaynne a Naˈay nuna maaddanaagaa ammanettoos. (Ibr. 4:16) Nuuni Yihooway nuna maaddanaadan woossiyo wode, an ammaniyoogaa bessoos. Nuussi “hachchi hachchi koshshiya qumaa” immanaadaaninne asatettan koshshiya harabawukka woossana danddayiyoogaa Yesuusi yootiis. (Luq. 11:3) Geeshsha Maxaafan deˈiya taarikee Yihooway nuussi koshshiyaabaa kunttana danddayiyoogaa ammananaadan oottees. Israaˈeela biittan wolqqaama koshay gelido wode, Eelaasi qumaanne haattaa demmanaadan Yihooway maaddiis. Yihooway azazidoogaadan, “maalladonne omarssi qooraaseti oittaanne ashuwaa Eelaasayyo ehoosona; haattaakka shaafaappe uyees.” (1 Kaw. 17:3-6) Nuunikka nuussi koshshiyaabaa demmanaadan Yihooway oottana danddayiyoogaa ammanoos.

Galla galla deˈuwan metiyaabaa xoonanawu baaxetiyo wode nu ammanuwaa bessoos (Mentto 14 xeella)

15 Nuuni Geeshsha Maxaafaa maaraa kaalliyoogee miyoobaa demmanaadan maaddana danddayiyoogaa ammanoos. Isiyaa biittan deˈiya, aqo oyqqida Rebeko giyo michiyaa hegee tuma gidiyoogaa ba soo asaaban beˈaasu. Eti Kawotettaabaa kaseyiyoogaaninne minnidi oottiyoogan, Maatiyoosa 6:33ninne Leemiso 10:4n deˈiya qofaa oosuwan peeshshidosona. Rebeka ba azinay issi wode ba oosuwaa hanotay ayyaanaaban qohana danddayiyoogaa akeekido gishshawu, i he oosuwaa aggidoogaa yootaasu. SHin, koshshiyaabaa kunttana bessiyo oyddu naati etawu deˈoosona. Rebeka hagaadan gaasu: “Nuuni laqilaqiyaabaa giigissidi bayzziyoogaa doommida. Deˈuwawu koshshiyaabawu hegaadan oottidi deˈido daro layttan, Yihooway nuna mule yeggibeennabadan nuuyyo siyettiis. Nuussi awudenne miyoobi xayi erenna.” Ne ammanoy minnanaadan oottiya hegaa malabaa ne deˈuwan beˈadii?

16. Nuuni Xoossan ammanettikko wurssettan demmanabay aybee?

16 Nuuni Yihoowa kaaletuwaa kaalliyaabaa  gidikko, i nuna maaddanaagaa mule sirana koshshenna. Ayyaanaa kaaletuwan Imbbaaqoomi yootidobaappe ekkidi, PHawuloosi, “Xilloi ammanuwan de7ana” yaagiis. (Gal. 3:11; Imb. 2:4) Hegaa gishshawu, tumuppe nuna maaddana danddayiyaagaa ammaniyoogee keehi koshshiyaaba. Xoossay “nu giddon oottiya ba wolqqaa baggaara nuuni woossiyoobaa woi qoppiyoobaa ubbaappe keehi darissi oottanau” danddayiyaagaa gidiyoogaa PHawuloosi yootiis. (Efi. 3:20) Yihoowa ashkkarati Xoossay koyiyoobaa oottanawu banttawu danddayettida ubbabaa oottoosona; shin eti bantta abbiyaa pacaa akeekidi Yihooway anjjanaagaa ammanettoosona. Nu Xoossay nunaara deˈiyo gishshawu ufayttokkoo?

AMMANUWAN MINNANAWU WOOSSIN YIHOOWAY SIYIIS

17. (a) Ammanuwaa gujjanaadan kiitettidaageeti woossido woosaa Xoossay waati zaaridee? (b) Ammanuwaa gujjanaadan nuuni woossiyo woosaa Xoossay zaarana giidi naagana danddayiyoy aybissee?

17 Qommoora beˈidobay, kiitettidaageeti Godaa, “Nuussi ammanuwaa gujja” giido wode etawu siyettidaagaadan nuuyyookka siyettanaadan oottennan waayi aggana. (Luq. 17:5) PHenxxaqosxxe gallassi 33 M.Ln geeshsha ayyaanay eta bolli wodhin Xoossaa halchuwaa eti loytti akeekido wode, Yihooway eta woosaa zaariis. Hegee eta ammanoy minnanaadan oottiis. Hegaappe denddidaagan, hegaappe kase sabbaketti erenna wolqqaama sibikatiyaa zamachaa doommidosona. (Qol. 1:23) Ammanuwaa gujjanaadan nuuni woossiyo woosaa Xoossay zaarana giidi naagana danddayiyoo? Nuuni “Xoossai koyiyoogaadan” woossikko, i zaarana giidi naagana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.—1 Yoh. 5:14.

18. Ammanuwan minnanawu baaxetiyaageeta Yihooway waati anjjii?

18 Yihooway banan wozanappe ammanettiyaageetun ufayttiyoogee qoncce. Ammanuwaa gujjanaadan nuuni woossiyo woosaa Yihooway zaarananne nu ammanoy keehi minnana; hegee qassi nuuni “Xoossaa kawotettaayyo bessiyaageeta gididi qoodettana mala” oottana.—2 Tas. 1:3, 5.

^ MENT. 4 Amarida leemisuwaa, Liliyan Gobaytas Klozi (Isiine 22, 1993, Beegottite!), Feliks Borisanne (Usuppune 22, 1994, Beegottite!), Josefin Eliˈasi (Masqqala 2009 Beegottite!) deˈuwan hanidabaappe beˈa.