Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

“Eeyya Asi Ubbabaa Ammanees”

“Eeyya Asi Ubbabaa Ammanees”

“Gaazeexa mule nabbabenna uri eeyya; gaazeexan xaafettido gishsha xallawu nabbabidobaa ammaniya uri ubba keehi eeyya.” —Awugust fon SHlotse, Jarmane biittaa taarikiyaa eranchaanne xaafiyaa (1735-1809).

GAAZEEXAN xaafettiya ubbabaa asay 200ppe dariya layttappe kase ammanana danddayenna. Ha wodiyan nuuni Intternneetiyan nabbabiyo woy beˈiyo ubbabaa ammanana danddayokko. Ha wodiyaa tekinoloojiyaa wolqqan, tumabaakka worddobaakka, maaddiyaabaakka maaddennabaakka, qohennabaakka qohiyaabaakka keehi darobaa nabbabana danddayettees. Hegaa gishshawu, nuuni nabbabanawu koyiyoobaa akeekan doorana bessees. Ammananawu keehi metiya, woy keehi garamissiya woy daganttiya issi xuufiyaa woy oduwaa, Intternneetiyaa goˈettiyo meezee baynnaageeti Intternneetiyan kiyido woy issi laggee imeeliyan kiittido gishsha xallawu tuma giidi qoppana danddayoosona. Geeshsha Maxaafay, “Eeyya asi ubbabaa ammanees; shin cinccai akeekidi tanggees” giidi zoriyoogee bessiyaaba.—Lee. 14:15.

Cincca gidiyoogee siyiyoobaa ubbaa ammanidi eeyya gidiyoogaappe dumma. Nuuni cincca gidikko, akeekancha gidoos, qassi tuma gidiyoogaa eriyoobaa xallaa ammanoos. Nuuni Intternneetiyan nabbabido worddo taarikiyaa daro asay dosiyaaba gidikkokka, cimettidi hegaa ammanokko. Neeni cincca gidanaadan aybi maaddana danddayii? Koyro hagaadan gaada nena oycha: ‘He taarikiyaa yootiday erettida ammanettiya Weyb sayttee? Woykko ooninne ba qofaa yootana danddayiyo Weyb sayttiyan woy qassi erettenna sohuwan hegee odettidee? Ammanettiya Weyb sayttee he taarikee worddo gidiyoogaa qonccissidee?’ * Hegaadan gidikko, ‘iitaa kehaa shaakka era.’ (Ibr. 5:14) Issi odoy ammanana danddayettennaba milatikko, ammanttennaba gidennan waayi aggana. Hegaa bollikka, harata boridi yootiyo wode, he oduwaa hara asawu gattiyoogee oona maaddiyaakko, qassi he oduwaa yootiya uri genebaa qoppidi hegaadan oottidaakkonne qoppa.

NEEYYO KIITETTIDABAA UBBATOO HARATUSSI KIITTAY?

Issoti issoti issi odoy tumakkonne shaakkennan woy hegaa eti haratuyyo yooti simmin aybi hananaakko yuushshi qoppennan, eti eriyo asa ubbawu hegaa kiittana danddayoosona. Eti asan nashettanawu koyiyo gishshawunne ooppenne kasetidi hegaa  yootanawu koyiyo gishshawu, hegaadan oottennan aggokkona. (2 Sam. 13:28-33) SHin nuuni ‘cincca’ gidikko, hegee qohana danddayiyaakkonne, geella issi asa woy issi dirijjitiyaa sunttaa mooriyaabakkonne qoppoos.

Issi odoy tumakkonne shaakki eranawu baaxetana koshshees. Issi issi asay eti kiittiyoobay gakkido uri hegee tumakkonne kuuyanaadan aggibayiyoy hegaassa. SHin eti hegaadan oottiyoogee ay keena wodiyaa wurssanee? Wodee keehi alˈˈoba. (Efi. 5:15, 16) Issibay “Sirissikko, kiitta bayana” giidi qoppiyoogaappe, “Sirissikko, xayssa bayana!” giidi qoppiyoogee loˈˈo.

Nena hagaadan gaada oycha: ‘Taayyo kiitettidabaa ubbatoo haratussi kiittiyaanaa? Likke gidennabaa woy worddobaa kiittido gishshawu, ta kiitaa yeddido asaa maarotaa oychanawu zaarettada hara kiitaa kiitta eriyaanaa? Issi uri tawu yiida kiitaa ayyo kiittiyoogaa agganaadan taassi odi erii?’ Neeni imeeliyan kiitaa yeddiyo asa ubbaykka neegaadan Intternneetiyaa goˈettananne neeni maaddennan koyiyoobaa beˈana danddayiyoogaa hassaya. Miichiyaabaa, biiduwaanne misiliyaa neeni etawu kiittanaadan koyokkona. Geeshsha Maxaafaa haasayaa duuqqidoogaa woy masttooshan xaafidoogaakka kiittana koshshenna. * Hegaa bollikka, issi uri pilggiyoogee, xiqiseta nabbabiyoogee woy gubaaˈe shiiquwan zaaranawu giigettiyoogee neeni hegaa ayyo kiittiyoogaappe keehi maaddees.

tawu kiitettida daganttiya woy garamissiya kiitaa hara urawu kiittana bessii?

Yihoowa dirijjitiyaa sunttaa mooriyaabaa neeni Intternneetiyan beˈikko waatana koshshii? Hegaa malabaappe mule haakkana koshshees. Issoti issoti harati hegaa waati xeelliyaakko eranawu hegaa etawu odana bessiyaabadan qoppoosona; shin yaatiyoogee he iita odoy aakkanaadan oottees. Nuuni Intternneetiyan beˈidoban zilˈˈettikko, Yihooway nuuyyo akeekaa immanaadan woossananne ayyaanaaban kaymida ishatussi hegaa yootana koshshees. (Yaaq. 1:5, 6; Yih. 22, 23) Harati wordduwan mootido Yesuusi, ba erissiyo ashkkarata morkketi yedettanaagaanne ‘eta bolli iitabaa ubbaa wordduwan haasayanaagaa’ etawu yootiis. (Maa. 5:11; 11:19; Yoh. 10:19-21) Nuuni ‘geellabaa haasayiyaageetanne’ eta ‘deˈoy geella’ gidido asata shaakki eranawu ‘adussi qoppananne akeekancha’ gidana koshshees.—Lee. 2:10-16.

HARATU MAATAA BONCHA

Ayyaanaabankka gidin, odettidabaa woy harati beˈidobaa siyidi haratuyyo odiyo wodekka  naagettana bessees. Nuuni siyidobay tuma gidikkokka, hegee asawu odettana koshshees giyoogaa gidenna. Tumu taarikiyaa haratuyyo yootiyoogeekka issi issitoo maara woy siiqiyoogaa bessiyaaba gidennan aggana danddayees. (Maa. 7:12) Leemisuwawu, nuuni odiyoobay tuma gidikkonne, harata zigiriyoogee siiqiyoogaa bessiyaaba woy minttettiyaaba gidenna. (2 Tas. 3:11; 1 Xim. 5:13) Issi issibay xuura gidana danddayiyo gishshawu, harati hegaa bessiya wodiyaaninne ogiyan odanawu etawu deˈiya maataa nuuni bonchana bessees. Issibaa odana bessiya wodiyaappe kasetidi odiyoogee keehi qohana danddayees.

Ha wodiyan odoy tuma gidin worddo gidin, maaddiyaaba gidin maaddennaba gidin, qohennaba gidin qohiyaaba gidin eesuwan asaa gakkana danddayees. Imeeliyaa woy xaafettida harabaa asawu kiittiya uri, i koyidi oottin aggin, hegee sohuwaara kumetta saˈaa gakkana danddayiyoogaa akeekana bessees. Hegaa gishshawu, neessi kiitettidabaa sohuwaara eriyo asa ubbawu coo kiittenna mala naagettana bessees. Nuuni daganttiya woy garamissiya oduwaa nabbabiyo wode, siiqoy coo sirennaagaa, woy coo ammaniya eeyya gidennaagaa hassayana koshshees. Ubbabaappe aaruwan, siiqoy ‘wordduwawu aawa’ gidida Seexaanaa Dabloosa ashkkarati Yihoowa dirijjitiyaabaa woy nu ishanttubaa odiyo iitabaa mule ammanennaadan oottees. (Yoh. 8:44; 1 Qor. 13:7) Yuushshi qoppiyoogeenne akeekancha gidiyoogee nuuni ‘cincca’ gidanaadaaninne galla galla siyiyo darobaa waati maara oyqqanaakko eranaadan maaddees. Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, “eeyyati bantta azallatettaa waagaa ekkoosona; shin cinccati eratettaa kallachchaadan goxxoosona.”—Lee. 14:18.

^ MENT. 4 Issi taarikee worddo gidiyoogee kase qonccidaba gidikkokka, hegee darotoo zaaretti zaarettidi odettana danddayees. Hegaa tuma milatissanawu amaridabay laamettana danddayees.

^ MENT. 8 Nu Kawotetta Haggaazuwaa, Hosppune 2010n, “Oyshaa Saaxiniyaa” xeella.