Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Aggenna Siiquwaabaa Wotta Dentta Qoppa

Yihoowa Aggenna Siiquwaabaa Wotta Dentta Qoppa

“Neeni oottidobaa ubbaa taani zaara zaarada qoppana.” MAZ. 77:12

MAZAMURE: 18, 29

1, 2. (a) Yihooway ba asaa siiqiyoogaa neeni ammaniyoy aybissee? (b) Asay ay koyanaadan oottidi Yihooway medhidee?

YIHOOWAY ba asaa siiqiyoogaa neeni ammaniyoy aybissee? Ha oyshaa zaaranaappe kase, kaallidi deˈiya leemisota akeeka: Talino giyo michiyaa baappe darobaa naagennan, bessiyaabaa qoppanaadan i mala Kiristtaaneti daro layttawu kehatettan zoridosona. A, “Yihooway tana siiqennabaa gidiyaakko, i aggennan tana zorenna” yaagaasu. I azinay hayqqi simmin naaˈˈu naata barkka dichida Brijeta hagaadan gaasu: “Seexaanaa alamiyan issi uri barkka naata dichiyoogee keehi metiyaaba. SHin Yihooway taani azzanada yeekkiyo wodekka tana kaalettido gishshawunne ta wolqqay danddayiyoogaappe aadhiya paacee tana gakkanaadan mule paqqadenna gishshawu, i tana siiqiyoogaa akeekaas.” (1 Qor. 10:13) Sandro yeddenna harggee oyqqidi wayssees. Erettida issi ishaa machiyaa iyyo qoppiyoogaa gita shiiquwan bessaasu. Sandri azinay, “Nuuni o erana xayikkonne, a nuussi wozanappe qoppidoogee nuna keehi ufayssiis. Nu ishanttinne michontti nuna siiqiyoogaa bessiya guuttabaykka, Yihooway nuna keehi siiqiyoogaa taani akeekanaadan oottees” yaagiis.

2 Yihooway nuuni harata siiqanawunne haratikka nuna siiqana  mala koyanaadan oottidi medhiis. Qoppibeennabay merettiyoogee, woy azzaniyoogee, woy sahettiyoogee, woy miishshaa metoy gakkiyoogee, woy haggaazuwan muruta ayfiyaa demmennan aggiyoogee he koshshay polettennaadan oottikko, sohuwaara hidootaa qanxxana danddayoos. Yihooway nuna siiqennabadan nuuni qoppiyoogaa doommikko, i nuna xoqqu oottidi xeelliyoogaanne nu “ushachcha kushiyaa” oyqqidi nuna maaddiyoogaa hassayana koshshees. Nuuni ayyo ammanettikko, i nuna mule dogenna.—Isi. 41:13; 49:15.

3. Yihooway nuna aggennan siiqiyoogaa mintti ammananaadan maaddana danddayiyaabay aybee?

3 Qommoora etabaa denttido asati metiya wodiyan Xoossay eta maaddidoogaa ammanettoosona. Nuunikka i nuna maaddiyoogaa ammanana danddayoos. (Maz. 118:6, 7) Ha huuphe yohoy (1) Xoossay medhidobaara, (2) a Qaalaara, (3) woosaaranne (4) wozuwaara gayttidaagan Xoossaa siiqoy waani qonccidaakko yootees. Yihooway nuuyyo oottido loˈˈobaa wotti dentti qoppiyoogee a aggenna siiquwaa gishshawu, kaseegaappe aaruwan a galatanaadan oottana danddayees.—Mazamure 77:11, 12 nabbaba.

YIHOOWAY MEDHIDOBAA WOTTA DENTTA QOPPA

4. Yihooway medhidobaa wotti dentti qoppiyoogee ay akeekanaadan oottii?

4 Yihooway medhidobaappe a aggenna siiquwaa akeekana danddayiyoo? Ee, akeekana danddayoos; ayssi giikko, Xoossay meretaa medhidoogee a siiquwaa bessiyaaba. (Roo. 1:20) Leemisuwawu, Yihooway nuuni coo deˈiyoogaappe aadhiyaabaa oottanaadan saˈaa giigissiis. Nuuni deˈuwan ufayttanaadan koshshiya ubbabaa i immiis. Nuuni deˈanawu maana koshshees. Maaddiya qumaa giigissana danddayiyo, qoodin wurenna daro qommo mittaa maataa mokissanaadan oottidi Yihooway saˈaa medhiis. I ubba qassi nuuni miyoogan ufayttanaadan oottiis! (Era. 9:7) Katreno giyo michiyaa Kanaadan ufayssiya ofinttan meretaa beˈiyoogan keehi ufayttawusu. A hagaadan gaasu: “Saˈaappe mokkiya ciishshay, taani qumaa kattiyo keettaa maskkootiyawu kare baggan kafuwawu qumaa wottiyoosaa yiya hamingberd giyo guutta kafuwaa gujjin, bosaappe simmiya kafoti ay keena ufayssiyaakko beˈiyoogee keehi garamissiyaabaa. Yihooway keehi ufayssiyaabaa immido gishshawu, nuna siiqiyoogee qoncce.” Saluwan deˈiya siiqiya nu Aaway medhidoban ufayttees; qassi nuunikka hegan ufayttanaadan koyees.—Oos. 14:16, 17.

5. Yihooway asaa medhido ogiyan a siiqoy waani qonccidee?

5 Yihooway nuuni maaddiya loˈˈo oosuwaa oottidi ufayttanaadan nuna medhiis. (Era. 2:24) I asay saˈaa kumanaadaaninne haaranaadan, qassi moliyaa, kafuwaanne hara meretata haaranaadan halchiis. (Doo. 1:26-28) Yihooway nuuni a milatana danddayiyo eeshshaa immiyoogankka nuna keehi siiqiyoogaa bessiis!—Efi. 5:1.

XOOSSAA QAALAA XOQQU OOTTADA XEELLA

6. Xoossaa Qaalaa wozanappe nashshana koshshiyoy aybissee?

6 Xoossay ba Qaalaa nuussi immiyoogan nuna keehippe siiqiyoogaa bessiis. He maxaafay nuuni Xoossaabaanne i asawu oottidobaa erana koshshiyaabaa qonccissees. Leemisuwawu, darotoo azazettennan ixxida Israaˈeeleta i waati oyqqidaakko Geeshsha Maxaafay yootees. Mazamure 78:38y, “I eta maariyaagee; eta iitatettaa atto giis. Eta xaissibeenna; daroto ba hanqquwaa teqqiis; ba hanqquwaa teegaa ubbaara eta bolli yeddibeenna” yaagees. He xiqisiyaa wotta  dentta qoppiyoogee neeni Yihooway nena siiqiyoogaanne neessi koshshiyaabaa kunttiyoogaa akeekanaadan maaddana danddayees. Yihooway neessi qoppiyoogaa ammanetta.—1 PHeexiroosa 5:6, 7 nabbaba.

7. Nuuni Geeshsha Maxaafaa xoqqu oottidi xeellana bessiyoy aybissee?

7 Xoossay nuna ba Qaalaa baggaara haasayissiyo gishshawu, nuuni Geeshsha Maxaafaa xoqqu oottidi xeellana bessees. Issoy issuwan ammanettanawunne issoy issuwaara siiqettiyoogaa akeekanawu aawaynne aayyiyaa bantta naatuura qaretan loˈˈobaa haasayana koshshees. Yihooway shin waatees giidi qoppana danddayiyoo? Nuuni a beˈibeennaba woy a cenggurssaa siyibeennaba gidikkokka, i ba Qaalaa baggaara nuuyyo “yootees”; qassi nuuni hegaa siyana koshshees. (Isi. 30:20, 21) Yihooway baassi aqida nuna kaalettanawunne qohiyaabaappe naaganawu koyees. Nuuni a eranaadaaninne an ammanettanaadankka koyees.—Mazamure 19:7-11; Leemiso 1:33 nabbaba.

Yeehu Yoosaafixa seerana koshshikkokka, Yihooway he kawoy ‘oottido loˈˈobaa’ beˈiis(Mentto 8, 9 xeella)

8, 9. Yihooway nuuni ay eranaadan koyii? Hegaa qonccissiya leemisuwaa Geeshsha Maxaafaappe yoota.

8 Yihooway nuna siiqiyoogaanne nuuni nagarancha gidiyoogaa i xeellennaagaa nuuni akeekanaadan koyees. I nu wozanan deˈiya loˈˈobaa xeellees. (2 Odiya 16:9) Leemisuwawu, Yihudaa Kawuwaa Yoosaafixaara gayttidaagan i hegaadan oottiis. Issi wode, Israaˈeela Kawoy Akaabi Galaˈaaden deˈiya Raamoota Sooretuppe zaarissanawu olettiyo wode, Yoosaafixi ayyo exatanawu maayettiyoogan iitabaa oottiis. Wordduwaa hananabaa yootiya 400 asati iita kawoy  Akaabi xoonanaagaa yootikkonne, i xoonettiyoogee attennaagaa Yihooway kiittin hananabaa yootiya Mikaayi yootiis. Olan Akaabi hayqqiis; qassi Yoosaafixi hayqqiichi attiis. I Yerusalaame simmin, Akaabaara exatido gishshawu awu seeray imettiis. Gidikkokka, hananabaa yootiya Hanaana naˈay Yeehu Yoosaafixi ‘oottido loˈˈobay’ deˈiyoogaa yootiis.—2 Odiya 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3.

9 Yoosaafixi ba haaruwaa doommido heeran sunttati, Leewatinne qeeseti Yihudaa katamatu ubbaa yuuyidi Yihoowa Higgiyaa asaa tamaarissanaadan azaziis. He zamachay muruta gidiyo gishshawu, Yihudaa biittaa yuushuwan deˈiya kawotettaa asay Yihoowa yayyiyoogaa doommiis. (2 Odiya 17:3-10) Ee, Yoosaafixi eeyyabaa oottiis; shin kase i oottido loˈˈobaa Yihooway beˈiis. Geeshsha Maxaafan deˈiya ha qofay, nuuni nagarancha gidikkokka kumetta wozanaappe Yihoowa ufayssanawu koyikko, i aggennan nuna siiqiyoogaa hassayissees.

WOOSAA MAATAA NASHSHA

10, 11. (a) Woosay Yihooway giigissido dummabadan xeelliyooba gididoy aybissee? (b) Xoossay nu woosaa waati zaarii? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

10 Siiqiya aaway a naati a haasayissanawu koyiyo wode, siyanawu wodiyaa bazzees. I etawu wozanappe qoppiyo gishshawu, etawu aybi siyettiyaakko eranawu koyees. Saluwan deˈiya siiqiya nu Aaway Yihooway alˈˈo maata gidida woosan nuuni a haasayissiyo wode siyees.

11 Nuuni awudekka Yihoowa woossana danddayoos. I nuuyyo lagge mala gidiyo gishshawu, nu woosaa siyanawu ubbatoo giigi uttiis. Qommoora ibay odettido Talina, “Neeni aybanne, qassi ubbabaa ayyo yootana danddayaasa” yaagaasu. Nuna keehi qofissidabaa woosan Xoossaayyo yootiyo wode, i Geeshsha Maxaafaa baggaara, nu maxeetiyan kiyiya qofaa baggaara woy nu mala Kiristtaaneti yootiyo minttettiyaabaa baggaara zaarana danddayees. Yihooway nu woosaa siyees; qassi ooninne akeekenna wodekka nu hanotaa akeekees. I nu woosaa zaariyoogee aggennan nuna siiqiyoogaa loytti qonccissees.

12. Nuuni Geeshsha Maxaafan odettida woosata loytti qoppana koshshiyoy aybissee? Leemisuwaa yoota.

12 Xoossaa Qaalan odettida woosaappe nuuni darobaa tamaarana danddayoos. Hegaa gishshawu, issi issitoo hegaa mala woosaa so asaa goynuwaa wode xannaˈiyoogan keehi maadettana danddayoos. Beni Yihoowa ashkkarati banttana wozanappe qofissidabaa waatidi Xoossawu yootidaakko wotti denttidi qoppiyoogee, nuuni kaseegaappe loyttidi woossanaadan maaddana danddayees. Leemisuwawu, Yoonaasi gita moliyaa uluwan deˈiyo wode zilˈˈettidi woossido woosaa qoppa. (Yona. 1:17–2:10) Beeta maqidasiyaa anjjissiyo wode Solomoni Yihoowa wozanappe woossido woosaa hassaya. (1 Kaw. 8:22-53) Yesuusi tamaarissido, nuna maaddiya woosaabaa wotta dentta qoppa. (Maa. 6:9-13) Ubbaappe aaruwan, ubbatoo ‘Xoossaa woossa.’ Yaatikko, ‘asa eratettaa ubbaappe aadhiya Xoossaa sarotettay ne wozanaanne ne qofaa naagana.’ Yihooway nuna aggennan siiqiyo gishshawu, nuuni a kaseegaappe loytti galatana.—Pili. 4:6, 7.

WOZUWAA GISHSHAWU GALATA

13. Siiquwan giigida wozuwaa baggaara asay waanana danddayii?

13 Nuuni “de7uwaa demmana mala,” Yesuusa wozuwaa yarshshoy kehatettan imettiis. (1 Yoh. 4:9) Xoossay siiqido aybippenne aadhiya he siiquwaabaa kiitettida PHawuloosi hagaadan giis: “Xoossai doorido  wodee gakkin, Kiristtoosi nagaranchchatu gishshau haiqqiis. Xillo uraa gishshau, issi urai haiqqanaagee daro metobaa shin, keha asa gishshau haiqqanau, ‘Eeno’ giya uri ooni erii beettennan aggenna. SHin nuuni biron nagaranchcha gididi de7ishin, Kiristtoosi nu gishshau haiqqiis; hegee Xoossai nuna ai keenaa siiqiyaakkonne a siiquwaa erissees.” (Roo. 5:6-8) Xoossay siiqido ha gita siiqoy asay Yihoowaara dabbotaa medhanaadan maaddiis.

14, 15. Wozoy (a) tiyettida Kiristtaaneta, (b) saˈan deˈanawu hidootiyaageeta waati maaddii?

14 Amaridaageeti Yihooway banttana dumma hanotan aggenna siiquwaa siiqiyoogaa akeekoosona. (Yoh. 1:12, 13; 3:5-7) Eti geeshsha ayyaanan tiyettidi “Xoossaa naata” gididosona. (Roo. 8:15, 16) Tiyettida Kiristtaaneti “Kiristtoos Yesuusaara saluwaa sohuwan haaranaadan” Xoossay eta ‘hayquwaappe denttidoogaa’ PHawuloosi yootiis. (Efi. 2:6) ‘Saluwan giigidi eta naagiya, Xoossay sinttappe immana giidoogaa’ ‘ekkana gakkanaassi daannatuwaa’ gidida ‘Xoossay immana giido Geeshsha Ayyaanaa baggaara maatafay eta bolli wodhido’ gishshawu, eti ayyaanaaban hegaa demmidosona.—Qol. 1:5; Efi. 1:13, 14.

15 Wozuwan ammaniya keehi daro asay Yihoowa dabbo gidana danddayees; etawu sinttappe Xoossaa naata gidiyo hidootaynne saˈay Gannate gidin merinawu deˈiyo hidootay deˈees. Yaatiyo gishshawu, wozuwaa yarshshuwaa baggaara Yihooway asaa siiqiyoogaa bessiis. (Yoh. 3:16) Nuuni saˈan merinawu deˈanawu koyiyaabaanne Yihoowawu ammanettidi ubbatoo haggaaziyaaba gidikko, ooratta alamiyan ufayttidi deˈanaadan i oottanaagaa ammanettana danddayoos. Wozuwaa nuuni Xoossay nuna aggennan siiqiyoogaa bessiya gitaba ootti xeelliyoogee bessiyaaba.

YIHOOWAY NENA SIIQIYO GISHSHAWU A SIIQA

16. Yihooway nuussi ba siiquwaa qonccissido daro ogiyaa wotti denttidi qoppiyoogee waati maaddii?

16 Yihooway nuna aggennan siiqiyoogaa bessido darobaa qoodana danddayoos. Mazamuraawee Daawiti, “Abeet Xoossau, ne qofati aiba corattidonaa; eta eranaagee aiba waayissii! Taani eta qoodiyaakko, eti shaahetaappe darana shin” yaagidi yexxiis. (Maz. 139:17, 18) Yihooway siiquwan nuussi koshshiyaabaa kunttiyo gishshawu, ha qofay nuuni a wozanappe siiqanawu koyana mala denttettana koshshees. Yaatiyo gishshawu, nuuni nuussi deˈiya keehi loˈˈobaa ayyo immiyaageeta gidoos.

17, 18. Nuuni Xoossaa siiqiyoogaa bessana danddayiyo issi issi ogee aybee?

17 Nuuni Yihoowa siiqiyoogaa bessana danddayiyo daro ogee deˈees. Leemisuwawu, Kawotettaa mishiraachuwaa mishettidi sabbakiyoogan Xoossaanne nu shooruwaa siiqiyoogaa bessoos. (Maa. 24:14; 28:19, 20) Paacee nuna gakkishin ubbatoo ammanettidi deˈiyoogan Yihoowa tumuppe siiqiyoogaa bessoos. (Mazamure 84:11; Yaaqooba 1:2-5 nabbaba.) Nuna gakkiya paacee wolqqaamikko, nuuni ayyo alˈˈo gidiyo gishshawu, Xoossay nu waayiyaa akeekiyoogaanne nuna maaddanaagaa ammanettana danddayoos.—Maz. 56:8.

18 Nuuni Yihoowa siiqiyoogee i medhidobaanne oottido maalaalissiya harabaa wotti denttidi qoppanaadan denttettees. Geeshsha Maxaafaa minnidi xannaˈiyoogan, Xoossaa siiqiyoogaanne a Qaalaa xoqqu oottidi xeelliyoogaa bessoos. Nuuni Yihoowa siiqiyoogee woosan akko ubbatoo shiiqanaadan oottees. Qassi Xoossay nu nagaraassi giigissido wozuwaa yarshshuwaa wotti dentti qoppiyo wode, a wozanappe siiqoos. (1 Yoh. 2:1, 2) Yihooway nuna aggennan siiqido gishshawu a siiqanaadan oottiya darobaappe hageeti amaridaageeta.