Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ooratta Alamiyaa Deˈuwawu Ha Wodiyan Giigetta

Ooratta Alamiyaa Deˈuwawu Ha Wodiyan Giigetta

‘Eti loˈˈobaa oottanaadan azaza. Hegaappe guyyiyan, eti tumu deˈuwaa ekkana.’1 XIM. 6:18, 19.

MAZAMURE: 43, 40

1, 2. (a) Gannate gidida saˈan neeni demmanawu keehi amottiyo anjjoy aybee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.) (b) Ooratta alamiyan ayyaanaaban demmana anjjoy aybee?

“TUMU DE7UWAA.” Ha qofay nuuppe dariya baggay Gannate gidida saˈan merinawu deˈana hidootaa hassayanaadan oottees. Kiitettida PHawuloosi ‘tumu deˈoy’ ‘merinaa deˈuwaara’ gayttidaba gidiyoogaa yootiis. (1 Ximootiyoosa 6:12, 19 nabbaba.) Nuuni merinawu ufayssan woppu giidi deˈana wodiyaa naagoos. Asatettaaninne qofan payya gididi ubba galla maallado beegottiyo wode nuuyyo aybi siyettanaakko qoppanawukka metiyaaba. (Isi. 35:5, 6) Hayquwaappe denddiyaageeta gujjin, nuuni siiqiyoogeetuuranne nu laggetuura gayttiyoogee ay keena ufayssiyaabaakko qoppa. (Yoh. 5:28, 29; Oos. 24:15) Saynisiyan, muuziqan, keettaa keexxiyoogaaninne harabaa eriyoogankka qara gidana danddayoos.

2 Nuuni hegaa mala loˈˈobaa naagikkokka, ooratta alamiyan demmana waanna anjjoy ayyaanaabaa. Yihoowa sunttay geeyidoogaanne a haaroy suure gidiyoogee qonccidoogaa eriyoogee ay keena ufayssanddeeshsha! (Maa. 6:9, 10) Yihooway asaassinne saˈaassi halchido koyro halchoy polettiyoogaa beˈiyo wode,  nuuni keehi ufayttana. Qassi nuuni wottiyoobi baynna asa gidiyo wode, metootennan Yihoowakko shiiqana danddayiyoogaa qoppa.—Maz. 73:28; Yaaq. 4:8.

3. Nuuni ha wodiyan aybawu giigettana koshshii?

3 Yesuusi, “Xoossau ubbabai danddayettees” giido gishshawu, ha anjjoti nubaa gidana danddayoosona. (Maa. 19:25, 26) SHin nuuni ooratta alamiyan, Kiristtoosa SHaˈu Layttaa Haaruwaappe simminkka deˈanawu qoppikko, merinaa deˈuwaa haˈˈi mintti “oiqqana” bessees. Nuuni ha iita alamee xayiyo wodiyaa naagiiddi deˈana bessees; qassi ooratta alamiyaa deˈuwawu giigettanawu maaddiyaabaa ha wodiyan oottana koshshees. Nuuni ha iita alamiyan deˈiiddi hegaadan waatidi oottana danddayiyoo?

GIIGETTIYO OGIYAA

4. Ooratta alamiyaa deˈuwawu nuuni ha wodiyan waanidi giigettana danddayiyaakko qonccissa.

4 Xoossay ehaana ooratta alamiyan deˈanawu ha wodiyan waanidi giigettana danddayiyoo? Hara biitti biidi deˈanawu halchida giidi qoppoos. Yaa biidi deˈanawu waanidi giigettana danddayiyoo? Yan asay haasayiyo qaalaa tamaariyoogaa doommana danddayoos. Eta wogaabaa tamaariyoogeekka maaddiyaaba. Eta qumaappe amaridaagaa mi beˈana danddayoos. Amarida ogiyan, he biittan deˈiyaabadan deˈiyoogaa doommana danddayoos. Nuuni yaa biidi hegaadan deˈanawu koyoos. Hegaadankka, danddayettida keenan ooratta alamiyan deˈanawu qoppiyoogaadan ha wodiyan deˈiyoogan, he wodiyawu giigettana danddayoos. Hegaara gayttidaagan kaallidi deˈiya leemisota beˈa.

5, 6. Xoossaa azazuwawu azazettiyoogaa tamaariyoogee ooratta alamiyaa deˈuwawu loohanaadan nuna waati maaddii?

5 Ooratta alamiyan Xoossawu haarettenna uri baawa. Seexaanay haariyo alamiyan asay bana barkka ayssanaadan minttettiyoogaappe dummatiya he wodee ayba woppissiyaaba gidanee! Issi issi asay ba koyidoogaadan deˈiyoogaa keehi xoqqu ootti xeellana danddayees; shin hegee ay kaalettidee? Xoossaa zoriyaa siyennan ixxiyoogee waayiyaa, metuwaanne daafabaa kaalettiis. (Erm. 10:23) Asay ubbay siiquwan haariya Yihoowawu haarettana wodiyaa keehi yeemottidi naagoos!

6 Nuuni ooratta alamiyan saˈaa loyttiyoogan, hayquwaappe denddidaageeta tamaarissiyoogaaninne Yihooway asaayyo halchidobaa oottiyoogan ayyo haarettanaagee ufayssiyaaba. Gidoppe attin, nuuni dosennabaa oottanaadan azazoy imettikko shin? Nuussi imettidabaa ufayttidi polanawu danddayettida ubbabaa oottiyoogan he azazuwawu azazettanee? Nu giddoppe daroti ee giidi zaarana! Yaatin, ha wodiyan Xoossay azaziyoobaa ubbatoo poliyoo? Hegaadan oottikko, Yihoowa haaruwan merinawu deˈanawu giigettoos.

7, 8. (a) Nuuni hashetidi oottana koshshiyoy aybissee? (b) Issi issi Kiristtaanetu hanotay waanidi laamettidee? (c) Ooratta alamiyan saˈan deˈana deˈuwaabaa ay ammanettana danddayiyoo?

7 Yihooway ha wodiyan azaziyoobawu azazettiyoogaa xallan gidennan, hashetidi ufayttidi oottiyoogankka ooratta alamiyaa deˈuwawu giigettana danddayoos. Nuuyyo ooratta oosoy imettiyo wode ufayttidi oottiyoogan sintta xeera gididi kaalettiyaageetuura ha wodiyan hashetikko, ooratta alamiyankka hegaadan oottana danddayoos. (Ibraawe 13:17 nabbaba.) Hidootaa Biittan Israaˈeelatussi laatay saaman shaahetti imettiis. (Qoo. 26:52-56; Yaas. 14:1, 2) Nuuni ubbay ooratta alamiyan maddabettidi deˈana sohuwaa ha wodiyan erennaagee tuma. SHin, nuuni he wode saˈan awan deˈikkokka,  Yihooway koyiyoobaa hashetidi oottiyo wode keehi ufayttananne woppu gaana.

8 Kawotettaa haaruwan deˈiyo maataa demmanawu nuuni Yihoowa dirijjitiyaara hashetidi oottanawu baaxetiyoogeenne Xoossay immiyo oosuwaa poliyoogee bessiyaaba. Gamˈˈidi, nu hanotay laamettana danddayees. Leemisuwawu, Amarkkan Beeteele keettaa asaappe amaridaageeti aqinye gididi maddabettidi, haˈˈi hara qommo kumetta wode haggaazuwan daro anjjuwaa demmiiddi deˈoosona. Yuuyidi xomoosida harati cimatettaa woy harabaa gaasuwan haˈˈi dumma aqinye gididi oottoosona. Nuuni imettidabaa ufaytti oottiyoogaa tamaarikko, maaduwaa demmanawu Xoossaa woossikko, qassi ayyo haggaazanawu danddayettida ubbabaa oottikko, wayssiya ha wurssetta gallassankka ufayttananne daro anjjuwaa demmana. (Leemiso 10:22 nabbaba.) Sinttappe nuuni demmanabay shin? Ooratta alamiyan nuuni deˈanawu koyiyo heeri deˈikkokka, harasan deˈanaadan nuuyyo odettana danddayees. Nuuni he wode awan haggaazikkonne, qassi ay oottikkonne, ufayssan poocu giidi galatiiddi deˈanaagaa ammanettoos.—Nah. 8:10.

9, 10. (a) Ooratta alamiyan neeni danddayancha gidana koshshiyo issi issibay aybee? (b) Nuuni danddayancha gidiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

9 Ooratta alamiyan nuuni danddayancha gidana koshshiyo wodee deˈana danddayees. Leemisuwawu, issi issi asati hayquwaappe denddin eta dabbotinne eta laggeti ufayttiyoogaa siyana danddayoos. SHin nuuni siiqiyoogeeti denddana gakkanaassi naagana koshshennan waayi aggana. Yaanikko, nuuni danddayancha gididi haratuura ufayttanee? (Roo. 12:15) Yihooway qaalaa gelidobay polettana gakkanaashin ha wodiyan danddayan naagiyoogee, he wode danddayancha gidanaadan nuna maaddees.—Era. 7:8.

10 Nuuni tumaa akeekidobay laamettiyoogaara gayttidaagan danddayancha gidiyoogankka ooratta alamiyaa deˈuwawu giigettana danddayoos. Laamettidabaa xannaˈiyoo, qassi loytti akeekana xayikko danddayancha gidiyoo? Yaatikko, Yihooway asaappe koyiyoobaa ooratta alamiyan yootiyo wode, nuuni danddayancha gidanawu waayi metootana.—Lee. 4:18; Yoh. 16:12.

11. Haratuura waani deˈanaakko Yihooway ha wodiyan nuna tamaarissiyoobay aybee, qassi hagee nuna ooratta alamiyan waati goˈˈanee?

11 Nuuni ooratta alamiyan deˈanawu giigettana koshshiyo harabay atto giyoogaa tamaariyoogaa. Kiristtoosa SHaˈu Layttaa Haaruwaa wode, xillotikka nagaranchatikka iita eeshshaa agganawu wodiyaa koshshana danddayees. (Oos. 24:15) He wode issoy issuwaara siiqettana danddayiyoo? Nuuni ha wodiyan coo atto giyaageetanne haratuura siga deˈiyaageeta gidikko, he wode hegaadan deˈanawu metootokko.—Qolasiyaasa 3:12-14 nabbaba.

12. Ha wodiyan nuuni deˈiyo deˈoy sinttappe naagiyoobaara waani gayttiyaakko qonccissa.

12 Ooratta alamiyan nuuni koyiyoobaa koyido wodiyan ubbatoo waayi demmana. He wode nuuni siiquwan haariya Yihoowawu haarettidi goˈettiyo wode, ayba hanotankka nashshananne ufayttana koshshees. Yihooway ha wodiyan nuna tamaarissiyo eeshshay he wode nuuyyo deˈana bessees. He wode deˈanawu qoppiyoogaadan ha wodiyan deˈiyoogan, meri merinawu nuussi koshshiya eeshshay deˈiyoogeeta gidoos. Yaatiyoogan, ‘sinttappe yaana saˈan’ deˈanabaa mintti ammanoos. (Ibr. 2:5; 11:1)  Qassi, he wode saˈan deˈana xillotettaa keehi yeemotti naagiyoogaa bessoosinne Xoossay ehaana ooratta alamiyan merinawu deˈanawu giigettoos.

HA WODIYAN AYYAANAABAA OOSUWAA WOZANAN WOTTA

Yihoowayyo haggaazanawu halcha

13. Ooratta alamiyan nuuni aybippenne aaruwan kaseyanabay aybee?

13 Nuuni sinttappe demmana tumu deˈuwawu giigettiyo hara issi ogiyaa ane beˈoos. Saˈan ooratta alamiyan qumaanne nuussi koshshiya harabaa keehi daruwaa immanawu Yihooway qaalaa gelikkokka, nuna aybippenne aaruwan ufayssanabay ayyaanaaban nuussi koshshiyaabaa demmiyoogaa. (Maa. 5:3) Nuuni aybippenne aaruwan kaseyiyoobay ayyaanaabaa gidana; qassi nuuni Yihoowan keehi ufayttiyoogaa bessana. (Maz. 37:4) Nuuni ha wodiyan ayyaanaabaa kaseyiyoogan, sinttappe demmana tumu deˈuwawu giigettoos.—Maatiyoosa 6:19-21 nabbaba.

14. Ayyaanaaban ay halchiyoogee yelagati ubbatoo merinaa deˈuwaa qoppanaadan maaddana danddayii?

14 Xoossawu oottiyoogan waatidi kaseegaappe aaruwan ufayttana danddayiyoo? Issi ogee ayyaanaabaa halchiyoogaa. Neeni ne deˈuwan Yihoowawu haggaazanawu loytta qoppiya yelaga gidikko, dumma dumma kumetta wodiyaa haggaazuwaabay xuufiyan kiyidaagaa nabbabada hegeetuppe issuwaa oottanawu halchiyoogee loˈˈo. * Daro layttawu kumetta wodiyaa haggaazida amaridaageetuura haasayana danddayaasa. Neeni ne deˈuwan Yihoowawu haggaaziyoogan ooratta alamiyankka ayyo haggaazanawu giigettaasa; nena Xoossay loohissidoogeenne neeni ne deˈuwan beˈidobay yan keehi maaddana.

Mishiraachuwaa mishettada yoota

15. Kawotettaabaa sabbakiyaageeti ayyaanaaban halchidi polana danddayiyo halchoy aybee?

15 Nuuni Kawotettaabaa yootiyo gishshawu, ayyaanaaban ay halchana danddayiyoo? Haggaazuwan issi issiban qara gidanawu halchana danddayoos. Woy qassi Geeshsha Maxaafaa maaraanne he maaraa waati kaallanaakko kaseegaappe loytti eranawu baaxetana danddayoos. SHiiquwan nabbabiyoogan, haasayaa haasayiyoogan woy minttettiya qofaa yootiyoogan kaseegaappe qara gidiyoogaabaa shin? Harabaakka qoppana danddayaasa. Ayyaanaabaa halchiyoogee neeni Xoossaa oosuwawu keehi mishettanaadan oottees; hegee qassi neeni ooratta alamiyaa deˈuwawu giigettanaadan maaddees.

 NU ANJJOY DOOMMIIS!

Ayyaanaabaa qumaa nashsha

16. Yihoowayyo haggaaziyoogee aybippenne keehi loˈˈo deˈo gididoy aybissee?

16 Xoossay ehiyo ooratta alamiyan deˈanawu giigettanawu ha wodiyan ufayssiya loˈˈo deˈuwaa deˈiyoogaa aggibayana koshshii? CHii koshshenna! Yihoowayyo haggaaziyoogaa keenaa ufayssiya deˈoy baawa. Nuuni asi wolqqanttin woy iita waayiyaappe attana xallawu ayyo haggaazokko. Nuuni Yihoowayyo haggaazanawu merettida; hegee gita ufayssaa demissees. Xoossay siiqiyoogeeta gidiyoogeenne a kaaletuwaa kaalliyoogee hara aybippenne aadhees. (Mazamure 63:1-3 nabbaba.) Yihoowayyo wozanappe haggaaziyoogan ayyaanaaban anjjuwaa demmanawu ooratta alamee yaana gakkanaashin naagana koshshenna; ha wodiyankka he anjjuwaa demmana danddayoos! Nuuppe amaridaageeti daro layttawu he anjjuwaa demmida; qassi nu deˈuwan haraban aybiininne hegaadan ufayttana danddayennaagaa eroos.—Maz. 1:1-3; Isi. 58:13, 14.

Geeshsha Maxaafaa kaaletuwaa koya

17. Gannatiyan, dosiyoobaaninne allaxxiyooban nuuni ufayttiyoogee ay keena koshshiyaabee?

17 Gannatiyan, nuuni dosiyoobaaninne allaxxiyooban ufayttiyo wodee deˈana. Woni oottiyoobaaninne ufayssiyaaban nuuni ufayttanaadan Yihooway koyennaakko, nuna aybissi hegaadan medhidee? (Era. 2:24) I ‘paxa deˈiyaageetu ubbaa amuwaa alanawu’ qaalaa geliis. (Maz. 145:16) Amaridaagaa allaxxana koshshikkokka, nuuni Yihoowa dabbo gidiyoogaa kaseyiyo wode hegaappe demmiyo ufayssay gujjees. Saˈay Gannate gidiyo wodekka hegaadaana. Nuuni Xoossaa Kawotettaa kaseti koyiyoogeenne ha wodiyan Yihoowa asay demmiyo ayyaanaabaa anjjuwaa wozanan wottiyoogee, qassi nu koshshaa bessiyaagaadan xeelliyoogee keehi loˈˈo!—Maa. 6:33.

18. Gannatiyan merinawu deˈana deˈuwawu giigettiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

18 Saˈay Gannate gidiyo wode, nuuni awudeegaappenne aaruwan ufayttana. Tumu deˈuwawu haˈˈi giigettiyoogan he deˈuwaa keehi koyiyoogaa bessiyaageeta gidoos. Xoossay dosiyo eeshshay deˈiyoogeeta gidoos; qassi Kawotettaabaa mishettidi sabbakiyoogan keehi ufayttiyaageeta gidoos. Ayyaanaabaa oosuwan keehi ufayttiyaageeta gidanawu amottoos. Qassi Yihooway qaalaa gelidobaa wozanappe ammaniyoogan, ha wodiyan ooratta alamiyaa deˈuwaa naagiiddi deˈoos!

^ MENT. 14 Yelagati Oychiyo Oyshaa—Oosuwan Peˈiya Zaaruwaa, (Amaarattuwa) giyo maxaafaa Paydo 2, sinttaa 311-318 xeella.