WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Naase 2015

Ha maxeetiyan Masqqala 28ppe Xiqimita 25, 2015 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

DE'UWAN HANIDABAA

Daro ‘Haruurotun Deˈiya Asay Ufaytto’

Bolla Gididi Heemmiyaagaa yame gididi haggaaziya Jefri Jaksena deˈuwan hanidabaa nabbaba.

Yihoowa Aggenna Siiquwaabaa Wotta Dentta Qoppa

Metiya wodiyankka Yihooway nena maaddiyoogaa waatada ammanettana danddayay?

Naaga Utta!

Nuuni ha siraataa wurssettan beegotti uttanaadan oottiya naaˈˈu wolqqaama gaasoy deˈees.

Ooratta Alamiyaa Deˈuwawu Ha Wodiyan Giigetta

Xoossaa asay hara biitti biidi deˈanawu halchiya asa mala gidido darobay deˈees.

Ha Wurssetta Gallassan Laggetettaa Xeelliyaagan Naagetta

Ne laggeti neeni etaara wodiyaa aattiyo asatu xalla gidokkona.

Yohaanibaappe Ay Tamaarana Danddayiyoo?

A Yesuusa kaallanawu aggido issi issibay aybee?

NU TAARIKIYAAPPE

“Yihooway Intte Tumaa Tamaaranaadan Inttena Paransaaye Ehiis”

Paransaaye kawotettaynne Poolandde kawotettay issi biittaa asay hara biitti biidi deˈanaadan maayettidi, 1919n paramidoban qoppibeennabay merettiis.