Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hagee Nu Goyno Sohuwaa

Hagee Nu Goyno Sohuwaa

“Ne keettau mishettiyo mishoi tana tamadan xuuggees.”—YOH. 2:17

MAZAMURE: 13, 21

1, 2. (a) Xoossaa ashkkarati goynuwawu beni goˈettido sohoy aybee aybee? (b) Yerusalaamen deˈiya Xoossaa beeta maqidasiyaara gayttidaagan Yesuusawu aybi siyettidee? (c) Ha huuphe yohuwan nuuni tobbanabay aybee?

BENIISAPPE doommidi, Xoossaa ashkkarati geeshsha goynuwaa goynniyo sohoy deˈees. Aabeeli Xoossaayyo yarshshido wode, yarshshiyoosaa goˈettennan waayi aggana. (Doo. 4:3, 4) Nohee, Abrahaami, Yisaaqi, Yaaqoobinne Muusee, ubbaykka yarshshiyoosaa keexxidosona. (Doo. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; Kes. 17:15) Yihooway azazin Israaˈeelati gayttiyo dunkkaaniyaa keexxidosona. (Kes. 25:8) Guyyeppe, eti Yihoowayyo goynnanawu beeta maqidasiyaa keexxidosona. (1 Kaw. 8:27, 29) Ayhudati Baabiloona omooduwaappe simmidi, Ayhuda woosa keettan muletoo shiiqoosona. (Mar. 6:2; Yoh. 18:20; Oos. 15:21) Beni Kiristtaaneti gubaaˈe shiiquwaa asaa son shiiqoosona. (Oos. 12:12; 1 Qor. 16:19) Ha wodiyan, Yihoowa asay kumetta saˈan shaˈan qoodettiya Kawotettaa Addaraashan tamaaranawunne goynuwawu shiiqees.

2 Yesuusi Yerusalaamen deˈiya Yihoowa beeta maqidasiyaa keehi siiqiyoonne nashshiyo gishshawu, Wonggeliyaa xaafee, “Ne keettau mishettiyo mishoi tana tamadan xuuggees” giya hiraagay  abaa qonccissiyoogaa yootiis. (Maz. 69:9; Yoh. 2:17) Yerusalaamen deˈiya beeta maqidasiyaagaadan ‘Yihoowa keetta’ geetettana danddayiya Kawotettaa Addaraashay baawa. (2 Odiya 5:13; 33:4) Gidikkokka, ha wodiyan deˈiya nu goyno sohuwaa goˈettananne bonchana koshshiyo maaraa Geeshsha Maxaafay yootees. Ha huuphe yohuwan, he maaratuppe amaridaageeta zaarettana; qassi nu Kawotettaa Addaraashaa waati xeellana, waati miishshan maaddananne waati loytti oyqqana koshshiyaakko he maarati maaddiyo ogiyaa beˈana. *

GEESHSHA GOYNUWAA BONCHIYOOGAA

3-5. Kawotettaa Addaraashay aybee, qassi nu shiiquwaa nuuni waatidi xeellana bessii?

3 Kawotettaa Addaraashay geeshsha goynuwawu goˈettiyo waanna soho. SHiiqoti Xoossay immido imota; eti nuuni aara dabbotaa minttanaadan maaddoosona. A dirijjitee nuussi koshshiyaagaadan shiiquwan nuna minttetteesinne kaalettees. SHiiquwaa shiiqiya ubbay Yihoowaynne a Naˈay shoobbin shiiqees giyoogaa mala. Nuuni ‘Yihoowa masoofiyaappe’ maanaadan ubbatoo shoobettikkonne, hegaa nashshennaageeta gidana bessenna.—1 Qor. 10:21.

4 Nuuni goynuwawunne issoy issuwaa minttettanawu shiiqiyo shiiquwaa Yihooway xoqqu oottidi xeelliyo gishshawu, nuuni shiiqiyoogaa aggennaadan kiitettida PHawuloosi nuna zorana mala i ba ayyaanan denttettiis. (Ibraawe 10:24, 25 nabbaba.) Nuuni bessennaban gaasoyidi shiiquwaa beennan aggiyaakko, hegee Yihoowa bonchiyoogaa bessiyaabee? SHiiquwawu giigettiyoogaaninne minttettiya qofaa yootiyoogan nuuni Yihoowanne i giigissidobaa ay keena nashshiyaakko bessana danddayoos.—Maz. 22:22.

5 Kawotettaa Addaraashaakka ayyaanaaban yan oottiyoobaakka nuuni bonchana koshshees. Hegaara gayttidaagan nuussi siyettiyaabay Kawotettaa Addaraashaa bessiya xuufiyan darotoo xaafettiya Xoossaa sunttaa nuuni xeelliyo ogiyaa qonccissiyoogee tuma.—1 Kawotu 8:17ra gatta xeella.

6. Nu Kawotettaa Addaraashaanne hegan shiiqiya asaa xeelliyaagan issoti issoti woygidonaa? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

6 Yihoowa Markka gidennaageeti nu goyno sohuwaa nuuni bonchiyoogaa darotoo akeekoosona. Leemisuwawu, Turkke biittan deˈiya issi bitanee hagaadan giis: “Kawotettaa Addaraashaa geeshshatettaanne ubbabay maara oyqettidoogaa beˈada taani garamettaas. Yan deˈiyaageeti bessiyaagaadan maayidaageeta, qassi tana pashkki giidi sarotidosona. Hegee tana keehi garamissiis.” He bitanee gubaaˈe shiiquwaa aggennan shiiqiyoogaa doommidi, sohuwaara xammaqettiis. Indoneezhiyan deˈiya issi kataman keexettida Kawotettaa Addaraashay oorattay anjjettanaappe kase sunttatinne shooroti beˈanaadan gubaaˈee shoobbiis. Katamaa ayssiyaagee he sohuwaa biis. Keettaa makkisidi loytti keexxidoogaaninne loˈˈiya ataakiltte sohuwan i garamettiis. I, “Ha addaraashaa geeshshatettay intte tumu ammanuwaa bessees” yaagiis.

7, 8. Gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyaageeti keehi qoppana koshshiyaabay aybee?

7 Nu eeshshan, maayiyoobaaninne alleeqettiyooban nuna gubaaˈiyaa shiiquwaa shoobbida Xoossaa bonchiyoogaa bessana koshshees. Bonchiyoogee nuuni bessennabaa oottennaadankka maaddees. Gubaaˈe shiiquwan bessiyaabaa oottiyoogaa xeelliyaagan issoti issoti bessenna higgiyaa kaalloosona; qassi harati Kawotettaa Addaraashan maari baynnabaa hanana danddayoosona.  Yihooway ba ashkkaratikka imattatikka he sohuwan ufayttanaadan koyees. Hegaa bollikka, shiiquwan deˈiyaageeti bessenna maayuwaa maayiyoogan, shiiquwaa wode kiitaa yeddiyoogan woy haasayiyoogan, miyoogan, uyiyoogaaninne hegaa malaban asaa qofaa wora zaaranawu koyokkona. Kawotettaa Addaraashay woxxiyo soho woy kaaˈiyo soho gidennaagaa naati akeekanaadan aawaynne aayyiyaa eta loohissana bessees.—Era. 3:1.

8 Yesuusi hanqqettidi zalˈˈanchata Xoossaa beeta maqidasiyaappe yedettiis. (Yoh. 2:13-17) Nu Kawotettaa Addaraashaykka geeshsha goyno sohonne ayyaanaabaa tamaariyo soho. Yaatiyo gishshawu, zalˈˈiyaara gayttidabaa yan oottiyoogee likke gidenna.—Nahimiyaa 13:7, 8ra gatta xeella.

KAWOTETTAA ADDARAASHAY KEEXETTANAADAN MAADDOOS

9, 10. (a) Yihoowa asay Kawotettaa Addaraashaa waati keexxii, qassi hegee ay demissidee? (b) Kawotettaa Addaraashaa keexxanawu wolqqi baynna gubaaˈeta maaddanawu siiquwan giigidabay aybee?

9 Yihoowa asay kumetta saˈan Kawotettaa Addaraashaa keexxanawu minnidi oottees. Miishshi qanxxettennan bantta dosan oottiyaageeti Kawotettaa Addaraashaa pilaaniyaa giigissoosona, keexxoosonanne bottokonoosona. Hegee ay demissidee? Hidaare 1, 1999ppe doommidi, geeshsha goynuwawu goˈettiyo 28,000ppe dariya loˈˈiya ooratta sohoti kumetta saˈan deˈiya gubaaˈetussi giigidosona. Hegaa giyoogee aadhida 15 layttan, amakaayiyan galla galla ichashu Kawotettaa Addaraashay oorattay keexettiis giyoogaa.

10 Koshshiyo ubbasan Kawotettaa Addaraashaa keexxanawu maaddiiddi doos. Ubbasan “giiga” woy issi likke gidana mala issotu issotu palahay haratu pacaa kunttanaadan Geeshsha Maxaafay yootiyo maaraadan he imoy siiquwan imettees. (2 Qoronttoosa 8:13-15 nabbaba.) Hegaappe denddidaagan, banttawu Kawotettaa Addaraashaa keexxana danddayenna gubaaˈetussi geeshsha goyno sohoy loˈˈiyaagee keexettiis.

11. Issi issi ishantti ooratti keexettida bantta Kawotettaa Addaraashaabaa woygidonaa, hegee neessi aybi siyettanaadan oottii?

11 Ha giigissuwan goˈettida Kostta Rika biittan deˈiya issi gubaaˈee hagaadan giis: “Nuuni Kawotettaa Addaraashaa sinttan eqqiyo wode, hegee nuussi aymo milatees! Hegee ammananawu metiyaaba. Loˈˈiya nu addaraashay hosppun gallassa xallan keexettidi wuriis! Yihoowa anjjin, a dirijjitee giigissidobaaninne nu alˈˈo ishanttu maaduwan hegee keexettana danddayiis. Ha goyno sohoy Yihooway nuussi immido alˈˈo imota. Kawotettaa Addaraashaa demmido gishshawu, nuuni keehi ufayttoos.” Ooratta Kawotettaa Addaraashaa demmido gishshawu hegaadan galatiyoogaa siyiyoogaaninne kumetta saˈan  shaˈan qoodettiya sohuwan deˈiya nu ishantti hegaadan ufayttiyoogaa eriyoogan ufayttikkii? Kawotettaa Addaraashaa keexxiyo oosuwaa Yihooway anjjiyoogee qoncce; ayssi giikko, keexettosaara Yihoowabaa tamaaranawu daro asay addaraashan shiiqiyoogaa doommees.—Maz. 127:1.

12. Kawotettaa Addaraashaa keexxiyo wode waata maaddana danddayay?

12 Kawotettaa Addaraashaa keexxiyo wode maaddiyoogan daro ishanttinne michontti keehi ufayttidosona. Nuuni keexxiyoosaa biidi maaddanawu danddayin danddayana xayin, he oosuwawu miishshaa immiyoogan maaddana danddayiyo maatay nuussi ubbaassi deˈees. Beni wodekka ha wodiyankka Xoossawu goynniyo sohuwaa keexxiyoogaa miishshan maaddanaadan oottiday geeshsha goynuwawu mishettiyoogaa; hegee Yihoowa bonchissiyaaba.—Kes. 25:2; 2 Qor. 9:7.

KAWOTETTAA ADDARAASHAA GEESHSHIYOOGAA

13, 14. Nu Kawotettaa Addaraashaa geeshshatettan maara oyqqanawu maaddiya Geeshsha Maxaafaa maaray aybee?

13 Ubbabay maara oosettanaadan koyiya, nuuni goynniyo Xoossaa eeshshaa qonccissana mala, Kawotettaa Addaraashay oorattay keexetti simmin hegaa geeshshatettan loytti oyqqana bessees. (1 Qoronttoosa 14:33, 40 nabbaba.) Geeshsha Maxaafay geeshshatettay asatettaa geeshshatettaaranne ayyaanaabaa xillotettaara gayttidaba gidiyoogaa yootees. (Ajj. 19:8) Yaatiyo gishshawu, asay Yihoowan nashettanawu koyikko, asatettankka geeshsha gidana bessees.

14 Nuuni ha maarata kaallidi, eranawu koyiya asay shiiquwaa shiiqanaadan ubbatoo ufayttidi shoobbana koshshees; ayssi giikko, addaraashaa hanotay nuuni etassi yootiyo  mishiraachuwaara maayettees. Mata wode ha saˈaa iitabaappe geeshshidi gannate oottana geeshsha Xoossawu nuuni goynniyoogaa eti akeekana.—Isi. 6:1-3; Ajj. 11:18.

15, 16. (a) Kawotettaa Addaraashaa ubbatoo geeshshiyoogee metana danddayiyoy aybissee, shin geeshshana koshshiyoy aybissee? (b) Kawotettaa Addaraashaa geeshshiyo oosoy waani giigii, qassi nuussi ubbaassi ay oottiyo maatay deˈii?

15 Issi issi asay geeshshatettaabaa hara asaagaappe xoqqu oottidi xeellana danddayees. Eti diccido hanotay, qassi urqqaa, baanaa, ogiyaa hanotaanne geeshshanawu gidiya haattaynne harabay deˈiyoogaa malabay eti ay keena geeshshana koshshiyaakko akeekanaadan maaddees. Heeraa hanotaynne asaa xeelay ayba gidikkonne, nu Kawotettaa Addaraashay Yihoowa sunttan xeesettiyaagaanne geeshsha goyno soho gidiyo gishshawu, maara oyqettida loˈˈo leemiso gidana bessees.—Zaa. 23:14.

16 Nu Kawotettaa Addaraashay geeshsha gidana mala koyikko, nuuni a maara oyqqana koshshees. Cimati ubbay prograamee kiyidoogaanne gubaaˈiyaa goyno sohoy mankkati uttidaagaa gidana mala geeshshanawu koshshiya ubba miishshay deˈiyoogaa shaakki erana bessees. Issi issibaa shiiquwaappe simmin ubbatoo geeshshanawu koshshiyo gishshawunne harabaa qassi issi issitoo geeshshana koshshiyo gishshawu, aybinne oosettennan attenna mala maara kaallana bessees. Gubaaˈiyan deˈiyaageeti ubbay hashetidi he oosuwaa oottiyo maatay deˈees.

NU GOYNO SOHUWAA LOYTTI OYQQIYOOGAA

17, 18. (a) Geeshsha goyno sohuwaa loyttiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafan odettidabay aybee? (b) Kawotettaa Addaraashaa ubbatoo loytti oyqqana koshshiyoy aybissee?

17 Yihoowa ashkkarati bantta goyno sohuwaa muletoo giigissi oyqqanawukka daro baaxetoosona. Yihudaa Kawuwaa Yoˈaashi Yihoowa keettawu shiishshido miishshaa he keettaa “giddon moorettidasaa ubbaa” bottokonanawu goˈettanaadan qeeseta azaziis. (2 Kaw. 12:4, 5) Kawuwaa Yoosiyaasikka 200ppe dariya layttaappe guyyiyan, beeta maqidasiyawu immido miishshaa koshshiyaabaa loyttanawu goˈettiis.—2 Hanidabaa Odiya 34:9-11 nabbaba.

18 Issi issi biittan asay darotoo keettaa woykko hara miishshaa giigissiyoogaa kaseyennaagaa macara biiroti qonccissidosona. He biittatun hegaadan oottanawu eraynne miishshay deˈiyo asay guutta gidennan aggenna. SHin Kawotettaa Addaraashaa giigissana xayikko, keettay eesuwan moorettana danddayees; hegee qassi beˈiya asawu loˈˈennaba. Hara baggaara, gubaaˈiyan deˈiyaageeti ubbay Kawotettaa Addaraashaa loyttidi oyqqanawu banttawu danddayettida ubbabaa oottiyo wode, hegee Yihooway bonchettanaadaaninne ishantti immiyo miishshay dagattanaadan oottees.

19. Nuuni geeshsha goynuwawu goˈettiyo keettaa xeelliyaagan waatanawu murttadii?

19 Kawotettaa Addaraashay Yihoowayyo dummayido keetta. Yaatiyo gishshawu, higgiyan erettiyo sunttay ayba gidinkka, he keettay issi uraabaa woy gubaaˈiyaabaa geetettana danddayenna. Geeshsha Maxaafaa maaraa kaalliyoogee nuuni keexettidobawu he keettaa goˈettana mala wozanappe hashetanaadan oottees. Gubaaˈiyan deˈiya ubbay hegawu maaddana danddayees. Eti yaatanawu, nu goyno sohuwaa bessiyaagaadan bonchana, ooratti keexxiyoogawu miishshaa immana, qassi bantta wolqqaaninne banttawu deˈiya wodiyan Kawotettaa Addaraashay muletoo geeshshanne giiga gididi deˈanaadan bantta dosan maaddana danddayoosona. Nuuni he oosuwan maaddiyoogan Yesuusaagaadan Yihoowa geeshsha goyno sohuwawu mishettiyoogaa bessoos.—Yoh. 2:17.

^ MENT. 2 Ha huuphe yohoy yootiyoy Kawotettaa Addaraashaabaa gidikkonne, geeshshaa goynuwawu goˈettiyo Gita SHiiquwaa Addaraashatussinne hara sohotussikka ha maaray hanees.