Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

‘Metiya Gallassan’ Yihoowawu Haggaaziyoogaa

‘Metiya Gallassan’ Yihoowawu Haggaaziyoogaa

LAYTTAY 70ppe dariyo Ernisti keehi azzanidi, “Sahoy tawu wolqqaa xayssi xayssi bees” yaagiis. * Hegee intte meezetidobee? Intte cimidabanne sahettiyaaba, qassi inttessi wolqqi baynnaba gidikko, Eranchchaa shemppo 12n odettidabay inttena gakkana danddayees. Paydo 1n cimatettaa wodee ‘metiya gallassa’ geetettiis. Gidikkokka, intte deˈoy meto xallay kumidoogaa gidenna. Intte Yihoowayyo haggaaziyoogan ufayttidi deˈana danddayeeta.

AMMANUWAN MINNIDI DEˈIYOOGAA

Nu siiqo cima ishatoonne cima michetoo, intteegaadan metootiya haratikka deˈoosona. Beni wode Yihoowayyo haggaazida cima asata hegaa mala metoy gakkiis. Leemisuwawu, Yisaaqawu, Yaaqoobawunne Akiiyawu ayfee xeellennan ixxiis. (Doo. 27:1; 48:10; 1 Kaw. 14:4) Saara ‘cima wuraychidabadan’ qoppaasu. (Doo. 18:11, 12) Kawuwaa Daawitayyo “ho77ennan ixxiis.” (1 Kaw. 1:1) Barzzillaayi malˈˈuwaa masuhuwaa shaakki erana woy yettaa siyana danddayibeenna. (2 Sam. 19:32-35) Abrahaamikka Naaˈoomakka aqo laggee hayqqin danddayidosona.—Doo. 23:1, 2; Uru 1:3, 12.

Eti ubbay Yihoowawu ammanettanaadaaninne ufayttidi deˈanaadan maaddidabay aybee? Cimida Abrahaami Xoossay gelido qaalaa siribeenna; qassi ‘ba ammanuwan minniis.’ (Roo. 4:19, 20) Nuunikka ammanuwan minnana koshshees. Hegaa mala ammanoy issi ura layttaara, abbiyaara woy hanotaara gayttidaba gidenna. Leemisuwawu, Yaaqoobi hiixaappe denddenna, wolqqi baynna qooqe gidido wodekka, Xoossay qaalaa gelidobaa mintti ammaniis. (Doo. 48:1-4, 10; Ibr. 11:21) Layttay 93 gidido Ineso wolqqa xayssiya sahoy sakkikkonne, a, “Yihooway tana galla galla keehi anjjidabadan tawu siyettees. Taani ubba galla Gannatiyaabaa qoppays. Hegee tana minttettees” yaagaasu. Hegee keehi loˈˈo qofa!

Nuuni woossiyoogee, Xoossaa Qaalaa pilggiyoogeenne gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogee nu ammanuwaa minttees. Hananabaa yootiya cima Daaneeli galla galla heezzutoo woosseesinne Xoossaa Qaalaa aggennan xannaˈees. (Dane. 6:10; 9:2) Cima amˈˈiyaa Haanna “Beeta Maqidasiyaappe kiyennan de7aasu.” (Luq. 2:36, 37) Intte danddayiyo wode ubban shiiquwaa shiiqiyoogeenne danddayidoogaa keenaa minttettiya qofaa yootiyoogee intte xallaa gidennan, shiiqida ubbaa minttettees. Qassi intte oottana danddayiyoobay guutta gidikkonne, Yihooway intte woosan ubbatoo ufayttees.—Lee. 15:8.

Ammanettida ishanttoo, intteppe daroti xeellananne nabbabana danddayiyaakko, qassi shiiquwaa baanawu intteyyo wolqqi deˈiyaakko dosiyoogee qoncce; shin hegee intteyyo wayssiyaaba, ubba qassi danddayettennaba gidana danddayees. Yaanikko waatuuteetii? Intte oottana danddayiyo aybanne loytti oottite. SHiiquwaa baanawu danddayenna daroti he prograamiyaa silkkiyan siyoosona. Layttay 79 gidido Inga xeellanawu metootikkonne, gubaaˈiyan deˈiya issi ishay komppiyuteriyan wogga pitaliyan xaafidi immidobaa goˈettada shiiquwawu giigettawusu.

Harati banttawu deˈanaadan amottiyo wodee intteyyo deˈana danddayees. Cenggurssan giigida Geeshsha Maxaafaa, Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufiyaa, haasayaanne diraamaa siyanawu he wodiyaa goˈettana danddayeeta. Qassi intte mala Kiristtaanetussi ayyaanaabaa yootanawunne ‘issoy issuwaa minttettanawu’ etawu silkkiyaa dawalana danddayeeta.—Roo. 1:11, 12.

XOOSSAWU UBBATOO HAGGAAZIYOOGAA

Layttay 85 heera gidido Kiristta azzanada, “Kaseegaadan minnidi oottana danddayennaagee ufayssennaba” yaagaasu. Yaatin, cimati waanidi ufayttidi deˈana danddayiyoonaa? Layttay 75 gidido Piti “oottana danddayennabaa ubbatoo qoppiyoogaappe,  oottana danddayiyooban ufayttidi loˈˈobaa qoppiyoogee” hegawu maaddiyoogaa yootiis.

Intte markkattiyo ogiyaa qoppana danddayeetii? Hayda haggaazanawu kaseegaadan sooppe soo baana danddayukku. Iyyo layttay 85 heera gidikkokka, komppiyuteriyan dabddaabbiyaa xaafiyoogaa tamaaraasu. Issi issi cima ishatinne michoti asay allaxxiyoosan deˈiya zalanggan woy otobisee eqqiyoosan uttidi Geeshsha Maxaafaa qofaa asaa haasayissiyoogaa doommoosona. Woy intte deˈiyoy cimata heemmiyoosaana gidikko, inttena akkamiyaageetussinne yan deˈiya haratussi sabbakana danddayeetii?

Kawuwaa Daawiti cimidikka geeshsha goynuwaa aassanawu amottiis. I beeta maqidasee keexettanaadan miishshaa immiisinne harabaakka giigissiis. (1 Odiya 28:11–29:5) Hegaadan, kumetta saˈan Kawotettaabay aybi oosettiyaakko akeekidi intte wolqqa keenan maaddana danddayeeta. Minttettiyaabaa haasayiyoogan, guutta imota immiyoogan, woy qumaa shoobbiyoogan intte gubaaˈiyan deˈiya aqinyeta woy mishettidi haggaaziya harata maaddana danddayeeta. Yelagatuyyo, so asaayyo, kumetta wodiyaa haggaaziyaageetuyyo, sahettiyaageetuyyoonne gita aawatettay deˈiyoogeetuyyo woossana danddayeeta.

Nu siiqo cimatoo, saluwan deˈiya nu Aaway inttenanne intte oottiyoobaa keehi xoqqu oottidi xeellees; i inttena mule olenna. (Maz. 71:9) Yihooway inttena siiqeesinne intteyyo qoppees. Mata wode, nu layttay muletoo gujjikkonne, aynne unˈˈettokko woy metootokko. SHin, mule payya gididi, kumetta wolqqan siiqiya nu Xoossaa Yihoowawu meri merinawu haggaazana!

^ MENT. 2 Issi issi asatu sunttay laamettiis.