Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

“Kingisli Danddayidoogaa Taanikka Danddayana!”

“Kingisli Danddayidoogaa Taanikka Danddayana!”

KINGISLA hashiyaa bochin, i Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettan bawu imettida koyro kifiliyaa Geeshsha Maxaafaappe nabbabiyoogaa doommiis. I ubba qaalaakka aynne balennan maara nabbabees. Gido shin, i Geeshsha Maxaafaa xeellennan nabbabiyoy aybissee?

Siri Lankka biittan deˈiya Kingisli qooqe. Qassi i siyanawu metootees; hegaa bollikka, awanne baanawu awu gaare koshshees. I Yihoowabaa waati tamaaridi, Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettan mazggabettana danddayidee? Ane hegaa yootays.

Taani Kingislaara koyro gayttiyo wode i Geeshsha Maxaafaa tumaa keehi saamettidoogan garamettaas. I kase daro Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈˈiis; qassi Bireeliyan giigida Merinaa Deˈuwawu Kaalettiya Eraa giyo a maxaafay keehi galˈˈiis. * I tanaara zaarettidi xannaˈanaadan oychin eeno giis, shin naaˈˈubay wayssiis.

Koyroogee, Kingisli cimidaageetinne bollay qohettido daroti deˈiyo keettan deˈiyoogaa. Yan asay wocamiyo gishshawunne Kingisli siyanawu metootiyo gishshawu, taani cenggurssaa keehi xoqqu oottada haasayana koshshiis. Nuuni saaminttan saaminttan xannaˈiyo wode, yan deˈiyaageeti ubbay siyoosona!

 Wayssida naaˈˈanttoogee, Kingisli xannaˈiyo wode, kase erennabaa nabbabidi akeekana danddayiyoobay guutta gidiyoogaa. Xannaˈiyo wode goˈettanawu Kingisli loytti giigettees. I xannaˈanaappe kasetidi xuufiyaa zaaretti zaarettidi nabbabees, Bireeliyan giigida ba Geeshsha Maxaafaappe xiqiseta nabbabees; yaatidi oyshata waatidi zaaranaakko qoppees. Yaatiyoogee keehi maaddiis. Nuuni xannaˈiyo wode, i ba tohuwaa qaxxidi minxxaafiyan uttidosan, ba cenggurssaa xoqqu oottidi ufayssan saˈaa baqqiiddi tamaaridobaa yootees. Guutta wodiyaappe guyyiyan saaminttan saaminttan naaˈˈutoo xannaˈiyoogaa doommida; issitoo xannaˈiyoogee naaˈˈu saatiyan wurees!

SHIIQUWAA SHIIQIYOOGAANNE KOYETTIYABAA OOTTIYOOGAA

Kingislanne Powula

Kingisli shiiquwawu Kawotettaa Addaraashaa baanawu amottees; shin hegee a metiyaaba. A gaariyaaninne kaamiyan utissanawunne hegaappe wottanawu, qassi Kawotettaa Addaraashaa gelissanawunne yaappe kessanawu asi maaddana koshshees. SHin daro ishatinne michoti kayan kayan a maaddiyoogaa gita maatadan xeelloosona. SHiiquwaa saatiyan, Kingisli loytti ezggiiddinne ubba qassi minttettiya qofaa yootiiddi cenggurssaa xoqqissiya miishshaa ba hayttaa matan wottees!

Kingisli guutta wodiyawu xannaˈi simmidi, Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettan mazggabettanawu qofaa qachiis. He timirtte keettan i nabbabana koyro Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaa kifiliyaappe naaˈˈu saaminttaa kasetada, meezettiiddi deˈiyaakkonne a oychaas. I, “Ee, ta ishawu taani baa giishin 30too meezetaas” yaagidi, mammottennan yootiis. I oottidobawu a nashshaas; qassi i tawu nabbabana mala oychaas. I ba Geeshsha Maxaafaa kessidi, ba biradheta Bireeliyaa xuufiyan wottidi, nabbabiyoogaa doommiis. SHin i haroodeegaadan ba biradheta woraqataa bolli qaattennaagaa akeekaas. I nabbabana qaalaa ubbaa hassayees!

Taani ammananawu metootada, afuttaa tigaydda a xeellaas. Kingisli 30too xallaa meezetidi waatidi ubbabaa loytti hassayidakko a oychaas. I, “CHii, taani galla galla baa giishin 30too meezetaas” yaagidi zaariis. Kingisli hassayana gakkanaashin, issi aginappe dariya wodiyawu ba minxxaafiyan uttidi zaaretti zaarettidi nabbabiis.

I ba kifiliyaa Kawotettaa Addaraashan Geeshsha Maxaafaappe nabbabiyo gallassay gakkiis. Kingisli ba nibaabiyaa wurssi simmin, ishatinne michoti ufayttidi kushiyaa keehi baqqidosona; qassi he ooratta tamaaree murttidoogaa beˈidi daroti yeekkidosona. Timirtte keettan kifiliyaa shiishshiyoogaa yayyiyo gishshawu aggida issi michiyaa zaarettada mazggabettanawu oychaasu. Aybissi? A, “Kingisli danddayidoogaa taanikka danddayana!” yaagaasu.

Kingisli Geeshsha Maxaafaa heezzu laytti xannaˈi simmidi, ba huuphiyaa Yihoowayyo geppidi Masqqala 6, 2008n xammaqettiis. Uddufune 13, 2014n hayqqana gakkanaashin ammanettidi deˈida Kingisli saˈay Gannate gidin sinttappe kumetta wolqqaaninne payyatettan ammanettidi oottanaagaa mintti ammanees. (Isi. 35:5, 6)—Powul Makmenaasi yootidoogaa.

^ MENT. 4 Ha maxaafay 1995n attamettiis; haˈˈi attamettenna.