Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Seexaanaara Olettananne A—Xoonana Danddayaasa!

Seexaanaara Olettananne A—Xoonana Danddayaasa!

“Ammanuwan minnidi, [Seexaanaa] eqettite.” —1 PHE. 5:9.

1. (a) Nuuni ha wodiyan Seexaanaara olettiyoogee keehi koshshiyaaba gidiyoy aybisee? (b) Nuuni Seexaanaara olettidi xoonana danddayiyoogaa aybin eriyoo?

SEEXAANAY tiyettidaageetuppe attidaageetuuranne ‘hara dorssatuura’ olettiiddi deˈees. (Yoh. 10:16) Dabloosi baassi attida guutta wodiyan bawu danddayettidaagaa keenan daro Yihoowa ashkkarata maanawu halchiis. (Ajjuutaa 12:9, 12 nabbaba.) Nuuni Seexaanaara olettidi xoonana danddayiyoo? Ee! Geeshsha Maxaafay, “Xalahe halaqaa teqqite; i intteppe baqatana” yaagees.—Yaaq. 4:7.

2, 3. (a) Seexaanay baawa giyo qofay Dabloosa halchoy polettanaadan waati maaddii? (b) Seexaanay deˈiyoogaa aybin eray?

2 Seexaanay deˈiyoogaa ammaniyaageetu bolli daroti qilliiccoosona. Etassi, Seexaanaynne dayddanttati maxaafatun, keehi yashshiya pilmetuuninne biiduwaa kaassan asi coo medhidoba. He asati yuushshi qoppiya uri iita ayyaanati deˈoosona giidi ammanennabadan qoppoosona. Seexaanaynne dayddanttati haysen odettiyaabaa giidi xaasayi xeelliyoogee Seexaanaa qofissees gaada qoppay? Qofissenna! I deˈiyoogaa siriyaageetu qofaa jallissiyoogee Seexaanaa metenna. (2 Qor. 4:4) Ayyaana meretati  baawa giyo qofaa aassiyoogee Seexaanay asaa balettanawu goˈettiyo daro ogetuppe issuwaa.

3 Nuuni Yihoowa ashkkarata gidiyo gishshawu, hegaadan balokko. Seexaanaa Dabloosi deˈiyaaba gidiyoogaa eroos; ayssi giikko, Hewaano shooshsha baggaara haasayissiday a(Doo. 3:1-5) Seexaanay Iyyoobaara gayttidaagan Yihoowa cayiis. (Iyy. 1:9-12) Seexaanay Yesuusa paaccanawu maliis. (Maa. 4:1-10) Qassi Xoossaa Kawotettay 1914n eqqi simmin, tiyettidaageetuppe attidaageetuura ‘olettiyoogaa’ doommiday Seexaanaa. (Ajj. 12:17) Seexaanay 144,000tuppe attidaageetu ammanuwaanne hara dorssatu ammanuwaa bashshanawu koyiyo gishshawu he olaa haˈˈikka olettees. Nuuni he olan xoonanawu Seexaanaa eqettananne ammanuwan minnidi deˈana bessees. Ha huuphe yohoy nuuni hegaadan oottiyo heezzubaa qonccissees.

OTORETTOPPA

4. Seexaanay otoruwan ba mali baynnaagaa waati bessidee?

4 Seexaanay keehi otorettees. Ha iita kiitanchay Xoossay haariyo maataa eqettiis; qassi hara meretati Yihoowayyo goynniyoogaa aggidi baassi goynnanaadan oottanawu maliis. Yaatiyo gishshawu, otorancha gidiyoogan a mali baawa. Hegaa gishshawu, nuuni Seexaanaa eqettana danddayiyo issi ogee otorettennan aggidi nu huuphiyaa kawushshiyoogaa. (1 PHeexiroosa 5:5 nabbaba.) SHin otoroy aybee? Otorettiyoogee ubbatoo balee?

5, 6. (a) Otorettiyoogee ubbatoo balee? Qonccissa. (b) Ay mala otoroy qohii, qassi hegaa bessiya Geeshsha Maxaafaa leemisoti awugeetee?

5 Issi qaalaa kochay otoruwaa “issi uri bana bonchiyoogaa,” qassi “i woy ayyo matattiya uri oottido loˈˈobaa gishshawu woy qassi assi woy awu matattiya urawu deˈiya loˈˈobaa gishshawu ufayttiyoogaa” giidi birshshiis. Hegee bala gidenna. Kiitettida PHawuloosi Tasalonqqe Kiristtaanetuyyo, “Inttena yedetainne waaye ubbai gakkinkka intte gencciyoogaanne ammaniyoogaa nuuni nu huuphen Xoossaa woosa keettaayyo yootiiddi, intteban ceeqettoos” yaagiis. (2 Tas. 1:4) Hegaa gishshawu, harati oottido loˈˈoban ufayttiyoogee, qassi nuban guuttaa ceeqettiyoogee maaddana danddayees. Nu so asan, nu wogan, woy nu diccido heeran yeellatana bessenna.—Oos. 21:39.

6 SHin, haratuura ubba qassi Yihoowaara nu dabbotaa moorana danddayiya otoroykka deˈees. Hegaa mala otoroy, nuussi koshshiya zoree imettin yiillotanaadaaninne siyennan ixxanaadan oottana danddayees. (Maz. 141:5) Hagaa mala otoroy “issi uri bana keehi xoqqu oottiyoogaa,” woy “darotoo coo mela hara asaappe aadhoos giidi qoppiyaageeti axiraariyoogaa” geetettees. Yihooway otoruwan sugettiyoogaa ixxees. (Hiz. 33:28; Amo. 6:8) SHin Seexaanay asay aagaadan banttaban ceeqettidi otorettiyo wode dosees. Naamiruuda, Paaroona, Abeseloomanne hegeetu mala asati coo mela otorettiyo wode Seexaanay keehi hombbociis! (Doo. 10:8, 9; Kes. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6) Otoroy Qaayeelawu Xoossaara dabbotay moorettanaadan oottiis. Xoossay a zoriis; shin, i keehi otorettido gishshawu siyennan ixxiis. I otorettidi Yihoowa zoriyaa eriiddi siyennan ixxidi, nagaran geliis.—Doo. 4:6-8.

7, 8. (a) Zariyaa zariyaappe xoqqu oottidi xeelliyoogee woygiyoogee, qassi hegee waanidi otoro gidana danddayii? (b) Otoroy gubaaˈiyaa sarotettaa waatidi moorana danddayiyaakko yoota.

7 Ha wodiyan, asay otorettiyo daro otoroy qohiyaaba. Issi issitoo otoroy zariyaa zariyaappe xoqqu oottidi xeelliyoogaara gayttidaba. Issi qaalaa kochay zariyaa  zariyaappe xoqqu oottidi xeelliyoogee “hara zariyaa coo ixxiyoogaa,” qassi “dumma dumma zariyaa eeshshaynne eray dumma dumma, hegaadankka issi issi zaree hara zariyaappe gitatees woy guuxxees giidi ammaniyoogaa” giidi birshshiis. Zariyan ceeqettiyoogee asay olettanaadaaninne busakettidi hayqqanaadan oottiis.

8 Kiristtaane gubaaˈiyan hegaadan hanana koshshennaagee qoncce. Gidoppe attin, issi issitoo otoruwan sugettidi Kiristtaaneti ooyettiyoogee teqettennan ixxana danddayees. Yaaqoobi, “Olinne ooshshi intte giddo auppe yii?” yaagidi oychido koyro xeetu layttaa Kiristtaanetuppe amaridaageeti hegaadan hanidoogee qoncce. (Yaaq. 4:1) Ee, nu wozanan deˈiya ixoynne otoroy nuuni harata keehi qohiyaabaa haasayanaadaaninne oottanaadan denttettana danddayees. (Lee. 12:18) Otoroy gubaaˈiyaa sarotettaa moorana danddayiyoogee erettidaba.

9. Zariyaa zariyaappe xoqqu ootti xeelliyoogaanne hara coo mela otoruwaa xoonanaadan Geeshsha Maxaafay nuna waati maaddii? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

9 Nuuni haratuppe gitatiyaabadan qoppikko, Yihooway ‘otorettiya ubbaa shenetiyoogaa’ hassayana koshshees. (Lee. 16:5) Zaree, biittay, woy wogay nuugaappe dummatiyo asaa nuuni waati xeelliyaakkokka qoppana koshshees. Nu zariyan woy nu biittan ceeqettikko, “Xoossai asa zare ubbaa issi uraappe” medhidoogaa dogoos. (Oos. 17:26) SHin, asay ubbawu mayzza aaway Addaama gidiyo gishshawu issi zare. Hegaa gishshawu, issi issi zaree gitatees woy guuxxees giidi qoppiyoogee eeyyatetta. Hegaa mala qofay Seexaanay Kiristtaanetu siiquwaanne issippetettaa mooranawu goˈettiyooba. (Yoh. 13:35) Nuuni Seexaanaara olettidi xoonanawu, coo mela otoro ubbaappe naagettana koshshees.—Lee. 16:18.

AQUWAANNE ALAMIYAA SIIQIYOOGAAPPE NAAGETTA

10, 11. (a) Issi uri akeekennan alamiyaa siiqana danddayiyoy aybissee? (b) Deemaasi alamiyaa siiqidoy aybiina gidana danddayii?

10 “Ha sa7aa haariyaagee” Seexaanaa. (Yoh. 12:31; 1 Yoh. 5:19) Hegaa gishshawu, ha alamee minttettiyo darobay Geeshsha Maxaafaa maaraara maayettenna. Ha alamiyan deˈiya ubbabay iita gidennaagee tuma. Gidikkokka, Seexaanay nuuni iitabaa amottidi nagaraa oottanaadan denttettanawu woy alamiyaa siiqidi Yihoowayyo goynniyoogaa agganaadan oottanawu ba alamiyaa goˈettiyoogaa nuuni qoppana koshshees.—1 Yohaannisa 2:15, 16 nabbaba.

11 Alamiyaa siiqiyoogee koyro xeetu layttan amarida Kiristtaaneta qohiis. Leemisuwawu, PHawuloosi, “Deemaasi ha wodiyaa sa7aa dosidi, tana aggidi . . . biis” yaagiis. (2 Xim. 4:10) Deemaasi alamiyaabaa ay dosidi PHawuloosa aggidi biidaakko Geeshsha Maxaafay yootenna. Deemaasi Yihoowayyo haggaaziyoogaappe aaruwan aquwaa siiqennan aggenna. Hegaadan gidikko, ufayssiya maatay Deemaasappe haliis. I yaatidoogee bessiyaabee? Akkay. Deemaasi PHawuloosa maaddiiddi deˈana danddayees shin. Yihooway ayyo immiyoobaappe aadhiyaabaa alamee mule immana danddayenna!—Lee. 10:22.

12. ‘Duretettay’ nuna ayba ogetun cimmana danddayii?

12 Hegaa malabay nunakka gakkana danddayees. Nuuni Kiristtaane gidiyoogaadan, nuussinne nu so asawu asatettan koshshiyaabaa kunttanawu koyiyoogee bessiyaaba. (1 Xim. 5:8) Yihooway Addaameyyoonne Hewaaniyyo loˈˈiya heeraa giigissidoogaa qoppiyo wode, nuuni ishalidi deˈanaadan i koyiyoogaa akeekoos.  (Doo. 2:9) SHin Seexaanay ‘duretettay’ nuna cimmanaadan oottanawu nu koshshaa goˈettana danddayees. (Maa. 13:22) Daroti banttawu miishshay deˈikko ufayttana, woy deˈoy injjetanaadan aqoy keehi maaddees giidi qoppoosona. Hegaa mala qofay cimmiyaaba, qassi Yihoowa dabbo gidiyo keehi alˈˈo aqoy nuuppe halanaadan oottiyaaba. Yesuusi bana kaalliyaageeta, “Naa77u godatuyyo haarettanau danddayiyai ooninne baawa; aissi giikko, woi issuwaa ixxidi, hinkkuwaa siiqana; woi issuwaa bonchchidi, hinkkuwaa karana; Xoossaassinne miishshaassi haarettanau danddayekketa” yaagidi zoriis. (Maa. 6:24) Nuuni miishsha xallawu haarettikko, Yihoowayyo haggaaziyoogaa aggoos; hegee qassi nuuni oottanaadan Seexaanay koyiyooba! Miishshaa gaasuwan woy an shammiyoobaa gaasuwan Yihoowaara nu dabbotay moorettanaadan mule koyokko. Nuuni Seexaanaa eqettanawu, aquwaa ubbatoo bessiyaagaadan xeellana koshshees.—1 Ximootiyoosa 6:6-10 nabbaba.

SHORI BAYNNA ASHO GAYTOTETTAAPPE NAAGETTA

13. Aqo deˈuwaanne asho gaytotettaa xeelliyaagan asaa qofaa ha alamee waati mooridee?

13 Seexaanaa alamiyan deˈiya hara piree shori baynna asho gaytotettaa. Ha wodiyan daro asay aqo laggiyawu ammanettiyoogaa, ubba qassi aqo deˈuwaa laˈatettaa diggiyaabadaaninne ha wodiyawu hanennabadan xeellees. Leemisuwawu, pilmiyan oottiya keehi erettida issi maccaasiyaa issi urawu ammanettidi deˈana danddayettennaagaa yootaasu. Gujjadakka, “Taani eriyo ammanettiya uri woy ammanettanawu koyiya uri baawa” yaagaasu. Pilmiyan oottiya issoy nuuni hayqqana gakkanaassi issi uraara ammanettidi deˈiyoogee nu eeshsha gidiyoogaa sirees. Erettida asati Xoossaa imota gidida aqo deˈuwaa boriyo wode Seexaanay ufayttiyoogee tuma. Dabloosi he imotan maayettana koyennaagee woy hegee injjetanaadan koyennaagee qoncce. Hegaa gishshawu, nuuni Seexaanaara olettidi xoonanawu, Xoossay giigissido aqo deˈuwaa imotaa bonchana koshshees.

14, 15. Nuuni shori baynnabaa waati eqettana danddayiyoo?

14 Nuuni aqo oyqqin woy oyqqana xayin, shori baynnabaa ubbaa eqettana koshshees. Hegee wayssennabee? CHii, wayssiyaaba! Leemisuwawu, neeni yelaga gidikko, nenaara tamaariyaageeti asho gaytotettaa gayttiyoogan woy asho gaytotettaabaa moobayliyan kiittiyo, issi issi biittan naatu pornograafiyaa geetettiyaabaa kiittiyoogan ceeqettishin siyana danddayaasa. Geeshsha Maxaafay, “SHaaramuxiyaagee ba bolli nagaraa oottees” yaagees. (1 Qor. 6:18) Asho gaytotettan oyqqiya harggee daridoogee asay waayettanaadaaninne hayqqanaadan oottiis. Qassi aqo oyqqennan asho gaytotettaa gayttida daro yelagati hegan zilˈˈettoosona. Alamee ba giigissiyo allaxxiyooban nuuni Xoossaa higgiyaa kanttiyoogee qohenna giidi qoppanaadan koyees. Hegaadan qoppiyoogee ‘nagaray asaa balettanaadan’ oottees.—Ibr. 3:13.

15 Neeni shori baynnabaa oottanaadan paacettikko, ay oottana danddayay? Neeni daafurancha gidiyoogaa akeeka. (Roo. 7:22, 23) Xoossay minttettanaadan woossa. (Pili. 4:6, 7, 13) SHori baynnabaa oottanaadan denttettiyaabaappe naagetta. (Lee. 22:3) Qassi paacettiyo wode, sohuwaara eqetta.—Doo. 39:12.

16. Yesuusi Seexaanay paaccido wode waati zaaridee, qassi hegaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

16 Paaciyaa eqettiyoogan Yesuusi nuuyyo keehi loˈˈo leemiso. I Seexaanay yootidoban cimettibeenna. I hegaabaa  qoppiyoogaappe sohuwaara Seexaanawu, “Xoossaa maxaafai . . . yaagees” yaagiis. (Maatiyoosa 4:4-10 nabbaba.) Yesuusi Xoossaa Qaalaa erees; qassi hegee paacee gakkiyo wode, i sohuwaara xiqisiyaa yootanaadan maaddiis. Nuuni Seexaanaara olettidi xoonanawu, shori baynnabaa oottanaadan paacciyaaban eriiddi gelana bessenna.—1 Qor. 6:9, 10.

DANDDAYIYOOGAN XOONA

17, 18. (a) Seexaanay goˈettiyo hara pireti aybee, qassi nuuni hegan garamettana koshshennay aybissee? (b) Seexaanaa bolli gakkanabay aybee, qassi hegee neeni danddayanaadan waati minttettii?

17 Otoroy, aquwaa siiqiyoogeenne shori baynna asho gaytotettay Seexaanaa piretuppe heezzaa xalla. Hara daro pireti deˈoosona. Leemisuwawu, issi issi Kiristtaaneta eta soo asay ixxees, etaara tamaariyaageeti qilliiccoosona, ubba qassi kawotettaa sunttati eti sabbakennaadan teqqoosona. Hegee nuna garamissenna; ayssi giikko, Yesuusi bana kaalliyaageeta, “Asai ubbai inttena ta sunttaa gishshau ixxana; shin wurssettai gakkanaashin gencciyaagee attana” yaagiis.—Maa. 10:22.

Seexaanay muleera xayana (Mentto 18 xeella)

18 Nuuni waatidi Seexaanaara olettananne a xoonana danddayiyoo? Yesuusi ba erissiyo ashkkaratussi, “Danddayan intte intte shemppuwaa ashshana” yaagiis. (Luq. 21:19) Ooninne nuna qohanawu oottiyo ubbabay gamˈˈenna. Nuuni moorana xayikko, Xoossaara nu alˈˈo dabbotaa oonikka moorana danddayenna. (Roo. 8:38, 39) Yihooway hayquwaappe eta denttiyo gishshawu, Seexaanay Yihoowa ashkkarata worikkokka xooniis giyoogaa gidenna! (Yoh. 5:28, 29) Hara baggaara, Seexaanay hidootan naagiyoobi baawa. Xoossaappe haakkida a alamee xayi simmin, Seexaanay ciimma ollan yeggin 1,000 layttaa takkana. (Ajj. 20:1-3) Yesuusa SHaˈu Layttaa Haaruwaa wurssettan, Seexaanay wottiyoobi baynna asaa wurssettan balettanawu guutta wodiyawu “qashuwaappe birshshettana.” Hegaappe simmin, Dabloosi xayana. (Ajj. 20:7-10) Dabloosayyo hidooti xayikkonne, neeyyo deˈees! Ammanuwan minnada, Seexaanaa eqetta. Seexaanaara olettananne a xoonana danddayaasa!