Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Hizqqeela Maxaafan odettida Maagooga Googi oonee?

Maagooga Googa giyoogee Seexaanaa Dabloosi sluwaappe oletti simmin ayyo immettida suntta gidiyoogaa nu xuufee daro layttawu qonccissiis. He qofay Ajjuutaa maxaafay kumetta saˈan Xoossaa asaa bolli denddiyaageeta kaalettiyaagee Seexaanaa Dabloosa gidiyoogaa qonccissiyoogaara gayttidaba. (Ajj. 12:1-17) Hegaa gishshawu, Googi Seexaanawu hiraagan odettida suntta giidi qoppida.

SHin, he qofay keehi koshshiya amarida oyshay denddanaadan oottiis. Hegaadan giyoy aybissee? Ane hagaa qoppa: Yihooway Googi xoonettiyo wodiyaabaa yootiyo wode, Googabaa hagaadan giis: “Taani intte ashuwaa miya kafotussinne bazzo do7atussi quma oottada immana.” (Hiz. 39:4) Yihooway gujjidikka, “He gallassi Googi moogettiyo sohuwaa taani ayyo Israa7eela biittan immana. . . . Googinne a olanchchati ubbai hegan [moogettana]” yaagiis. (Hiz. 39:11) SHin ayyaana meretaa ‘kafotinne bazzo doˈati’ waati maana danddayiyoonaa? Saˈan Seexaanaayyo ‘moogettiyo sohoy’ waani imettana danddayii? Geeshsha Maxaafay Seexaanay ciimma ollan 1,000 laytti qashettanaagaa yooteesippe attin, meetettanaagaa woy moogettanaagaa yootenna.—Ajj. 20:1, 2.

Seexaanay 1,000 layttaa wurssettan ciimma ollaappe kiyanaagaa Geeshsha Maxaafay yootees; qassi ‘i saˈan ubbasan deˈiya asa zareta balettanawu kiyidi, Googanne Maagooga geetettiya hegeeta olaayyo shiishshana.’ (Ajj. 20:8) SHin Googi Seexaanaa gidikko, i bana waati balettana danddayii? Hegaa gishshawu, Hizqqeela hiraagankka Ajjuutaa maxaafankka odettida ‘Googi’ Seexaanaa gidenna.

Yaatin Maagooga Googi oonee? Nuuni he oyshaa zaaranawu, Xoossaa asaa bolli denddanay oonakko Geeshsha Maxaafaa pilggana koshshees. Geeshsha Maxaafay ‘Maagooga Googi’ denddiyoogaa xalla gidennan, ‘huuphessa biittaa kawoy’ denddiyoogaanne “sa7aa kawoti” denddiyoogaakka yootees. (Hiz. 38:2, 10-13; Dane. 11:40, 44, 45; Ajj. 17:14; 19:19) Hegee dumma dumma wode denddana dendduwaabaa yootii? CHii, waayi gidana. Geeshsha Maxaafay issitoo denddiyo dendduwaa dumma dumma sunttan yootiyoogee qoncce. Nuuni hegaadan gaana danddayiyoy  aybissee? Saˈaa kawoti ubbay wurssettan denddiyoogee Armmageedoona olay doommanaadan oottiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootiyo gishshataassa.—Ajj. 16:14, 16.

Nuuni morkketi Xoossaa asaa bolli denddanaagaa qonccissiya ha ubba xiqiseta geeddarssiyo wode, Maagooga Googi Seexaanaa gidennan, issippe denddiya kawotettata gidiyoogaa akeekoos. Issippe denddiya he kawotettata kaalettanaagee ‘huuphessa biittaa kawoy’? Geeshshidi hegaadan gaana danddayokko. SHin Yihooway, “Denddada, neeni de7iyo huuphessa gaxa biittaappe yaana. Neeninne nenaara de7iya cora kawotettati paraa toggidi, mino olanchcha gididi, guitee yaana” yaagidi Googabaa yootidobaara he qofay maayettees.—Hiz. 38:6, 15.

Hizqqeela wode deˈida Daaneelikka hegaadan, huuphessa biittaa kawuwaabaa hagaadan giis: “Arshsho baggaappenne huuphessa baggaappe yiya odoi a daganttana; daganttin hanqquwaa eexxi kiyidi, darota woranaunne mule xaissanau denddana. I ba kawotaa dunkkaaniyaa abbaappenne puulanchcha geeshsha deriyaappe gidduwan tokkana. SHin a wurssettai gakkana; gakkin a maaddiyaabi xayana.” (Dane. 11:44, 45) Hegee Googi oottanabaa Hizqqeela maxaafay yootiyoogaara issi mala.—Hiz. 38:8-12, 16.

Xoossaa asaa bolli morkketi wurssettan denddi simmin hananabay aybee? Daaneeli hagaadan giis: “He wodiyan, [1914ppe doommidi] ne asaa heemmiya gita halaqai Mikaa7eeli [Yesuus Kiristtoosi Armmageedoonan] denddana. Denddin kawotetti doommoosappe doommin, he wode gakkanaashin, be7i erenna meto [gita waayiyaa] wodee hanana. Gidikkonne, a sunttai Xoossaa Maxaafan xaafettido ne asai ubbai he wode attana.” (Dane. 12:1) Yesuusi oottanabaa xeelliyaagan Ajjuutaa 19:11-21kka hegaara issi mala qofaa yootees.

SHin Ajjuutaa 20:8n “Googanne Maagooga” geetettiday oonee? Wurssetta paacee 1,000 layttaa wurssettan gakkiyo wodiyan, Yihoowa bolli makkaliyaageeti gita waayiyaa wurssettan Xoossaa asaa bolli denddida kawotettatudan woykko ‘Maagooga Googadan’ woranawu qoppana. Qassi eta naaˈˈaa bolli gakkanabay issi mala, hegeekka merinaa hayquwaa! (Ajj. 19:20, 21; 20:9) Yaatiyo gishshawu, SHaˈu Layttaa wurssettan makkaliya ubbay “Googanne Maagooga” geetettiyoogee bessiyaaba.

Nuuni Xoossaa Qaalaa minni xannaˈiyaageeta gidiyo gishshawu, mata wode “huuphessa biittaa kawuwaa” gididi oottanay oonakko beˈanawu yeemottoos. SHin issippe denddiya he kawotettata ooni kaalettikkonne, naaˈˈubay hananaagee qoncce: (1) Maagooga Googinne a olanchati xoonettananne xayana; hegaadankka (2) Haariiddi deˈiya nu Kawoy Yesuus Kiristtoosi Xoossaa asaa ashshana, qassi sarotettaynne tumu woppay deˈiyo ooratta alamiyaa gelissana.—Ajj. 7:14-17.