Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowaara Ne Dabbotaa Ay Keena Minttadii?

Yihoowaara Ne Dabbotaa Ay Keena Minttadii?

“Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana.” YAAQ. 4:8.

1. Nuuni Yihoowaara dabbotaa minttana koshshiyoy aybissee?

NEENI ne huuphiyaa Yihoowayyo geppada xammaqettadii? Yaatikko, Xoossaassi mata dabbo gidiyo alˈˈo maataa demmadasa. SHin, Seexaanaa alamiyaa xalla gidennan, nu nagarancha asatettaykka he dabbotaa mooranawu kajjeelees. Ubba Kiristtaanetikka hegaadan paacettoosona. Hegaa gishshawu, nuuni Yihoowaara dabbotaa keehi minttana koshshees.

2. (a) Dabbotettay aybee? (Tohossa qofaa xeella.) (b) Nuuni Yihoowaara dabbotaa waati minttana danddayiyoo?

2 Yihooway neessi mata dabbodan qoncci beettii? Ne dabbotaa minttanawu koyay? Yaaqooba 4:8y, “Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana” yaagidi, neeni waatada minttana danddayiyaakko yootees. He dabbotettaa minttanawu neenikka Yihoowaykka oottiyoobay deˈees. * Nuuni kaseti Xoossaakko shiiqiyo wode, ikka nuukko shiiqees. Darotoo hegaadan oottiyoogee nuuni loddan loddan Yihoowaara dabbotaa  minttanaadan oottees. Hegee Yihooway nuuyyo mata dabbodan qoncci beettanaadan maaddees. Nuuni Yesuusaagaadan ammanettanaadankka oottees; i, “Tana kiittidaagee tumanchcha; . . . taani a erais” yaagiis. (Yoh. 7:28, 29) SHin, neeni Yihoowakko shiiqanawu ay oottana danddayay?

Xoossaara waatada haasayana danddayay?(Mentto 3 xeella)

3. Neeni Yihoowaara waata haasayana danddayay?

3 Yihoowakko shiiqanawu keehi koshshiyaabaappe issoy aara ubbatoo haasayiyoogaa. Xoossaara waatada haasayana danddayay? Haahosan deˈiya ne laggiyaara waatada haasayiyaakko qoppa. Geelladan dabddaabbiyaaninne silkkiyan darotoo issoy issuwaara gayttennan aggekketa. Neeni aggennan Yihoowakko woossiyoogan a haasayissaasa. (Mazamure 142:2 nabbaba.) Neeni Yihoowa qaalaa nabbabiyoogeenne hegaa wotta dentta qoppiyoogee i nena haasayissanaadan eeno gaasa giyoogaa mala. (Isiyaasa 30:20, 21 nabbaba.) Hegaadan nuuni Yihoowaara haasayiyoogee, i nuuyyo mata dabbodan qoncci beettanaadan oottidi, nu dabbotaa waati minttiyaakko ane beˈoos.

GEESHSHA MAXAAFAA NEENI XANNAˈIYO WODE YIHOOWAY NENA HAASAYISSEES

4, 5. Yihooway ba qaalaa baggaara nena waati haasayissii? Leemisuwaa yoota.

4 Xoossay asa ubbawu yootidobay Geeshsha Maxaafan deˈiyoogaa maayennan aggakka. SHin Geeshsha Maxaafay neeni Yihoowayyo waanada mata dabbo gidana danddayiyaakkokka qonccissii? Ee, qonccissees. Neeni ubbatoo Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wodenne xannaˈiyo wode, hegaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettiyaakko qoppa. Qassi neeni tamaaridobaa waata oosuwan peeshshana danddayiyaakko wotta denttada qoppa. Yaatiyo wode, Yihooway nena haasayissanaadan eeno gaasa. Hegee neeni aara dabbotaa minttanaadan maaddees.—Ibr. 4:12; Yaaq. 1:23-25.

5 Leemisuwawu, Yesuusi, “Sa7an intte huuphessi miishsha dagayoppite” yaagidoogaa nabbabada wotta dentta qoppa. Kawotettaabaa ne deˈuwan kaseyiyaabadan qoppikko, Yihooway nena nashshiyoogaa akeekaasa. Hara baggaara qassi, ne deˈuwan issi issibaa agga bayada Kawotettaabaa kaseyana koshshiyoogaa akeekikko, Yihooway neeni aara dabbotaa minttanawu oottana koshshiyaabaa akeekissees.—Maa. 6:19, 20.

6, 7. (a) Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo wode, nuuni Yihoowa siiqiyo siiqoynne i nuna siiqiyo siiqoy waanii? (b) Nuuni xannaˈiyo wode ay halchana koshshii?

6 Nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo  wode Yihoowawu loytti haggaazanawu nu deˈuwan laamettana danddayiyoobaa tamaariyoogee tuma. SHin hegee nuuni Yihoowa loˈˈo eeshshaa keehi nashshanaadankka maaddees; yaatiyo wode a keehi siiqoos. Nuuni Xoossaa mintti siiqiyo wode, ikka nuna keehi siiqees; hegee aara dabbotaa minttanaadan oottees.—1 Qoronttoosa 8:3 nabbaba.

7 SHin nuuni Yihoowayyo mata dabbo gidanawu, loˈˈobaa halchidi xannaˈanawu koshshees. Yohaannisa 17:3y, “Asai nena issi Xoossaa gididaagaa erana malanne, qassi neeni kiittido Yesuus Kiristtoosa erana mala, hagee merinaa de7o” yaagees. Hegaa gishshawu, nu halchoy era gujjana xallaassa gidennan, Yihoowa loytti ‘eranaassa’ gidana koshshees.—Kessaabaa 33:13 nabbaba; Maz. 25:4.

8. (a) Naaˈˈantto Kawotu 15:1-5n odettidaagaadan Yihooway Kawuwaa Ooziyaana oottidobaa xeelliyaagan nuna kalkkoyana danddayiyaabay aybee? (b) Yihoowa eriyoogee i oottiyoobaa xeelliyaagan aynne sirennaadan nuna waati maaddii?

8 Nuuni Yihoowa loytti eriyo wode, Geeshsha Maxaafay yootiyo issi issibaa i hegaadan oottidoy aybissakko nuuyyo gelana xayikko, hegee nuna kalkkoyenna. Leemisuwawu, Yihudaa Kawuwaa Ooziyaana Yihooway oottidoban neeyyo aybi siyettii? (2 Kaw. 15:1-5) ‘Asay xoqqa sohotun yarshshuwaa yarshshiyoogaanne ixaanaa cuwayiyoogaa aggana’ xayikkonne, Ooziyaani ‘Yihoowa sinttan suurebaa oottidoogaa’ akeeka. Gidikkokka, “GODAI Ooziyaana hanttaara goga harggiyan oittiis; haiqqana gakkanaashinkka he harggee a yeddibeenna.” Aybissi? He taarikee aybissakko yootenna. Hegee nuna kalkkoyana woy Yihooway Ooziyaana gaasoy baynnan qaxxayideeyye giidi qoppanaadan oottana koshshii? Nuuni Yihoowa loytti erikko hegaadan qoppokko. Yihoowa eriyoogee i ubbatoo “likke pirddan” qaxxayiyoogaakka eriyoogaa. (Erm. 30:11) Hegaa mala eray, Yihooway Ooziyaana hegaadan oottidoy aybissakko nuuni erana xayikkokka, I suure pirddiyoogaa ammanettanaadan maaddees.

9. Yihooway Ooziyaana hanttaara goga harggiyan oyttidoy aybissakko qonccissiyay aybee?

9 Gidoppe attin, he hanotaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay harasan loytti qonccissees. Ooziyaani guutta wodiyawu Yihoowa sinttan suurebaa oottikkonne, guyyeppe “otoroi a kunddettau” kaalettidoogaa 2 Hanidabaa Odiya 26:3-5, 16-21n deˈiya taarikiyaappe akeekoos. I otorettidi, qeesetussippe attin baayyo imettibeennabaa oottanawu maliis. Hosppun tammanne isiini qeeseti a teqqidi seeranawu malidosona. SHin Ooziyaani waatidee? I ay keena otorettiyaakko bessiis. I qeesetu bolli “hanqqettiis.” Yihooway a hanttaara goga harggiyan oyttidoogee garamissenna!

10. Yihooway oottiyoobaa ayssi oottiyaakko ubbatoo nuussi qonccissana koshshennay aybissee, qassi Yihoowa ogee geeshsha gidiyoogaa nuuni mintti ammanana danddayiyoy aybissee?

10 Hegaappe ay tamaariyoo? Geeshsha Maxaafan qanttan odettida taariketuugaadan, Xoossaa Qaalan darobay qonccibeenna allaalliyaabaa qoppa. Hegee Xoossay xillo gidiyoogaa neeni siranawu malanaadan oottanee? Woy qassi Yihooway oottiyoobay ubbatoo likke gidiyoogaanne iitaa kehaa xeelliyaagan maaraa kessiyay a gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay loytti qonccissees gaada qoppuutii? (Zaa. 32:4) Nuuni Yihoowa loytti eriyo wode, a eeshshaa keehi siiqiyoonne nashshiyo gishshawu, i ay oottikkonne ayssi oottidaakko qonccissanaadan koyokko. Xoossay ba Qaalan yootiyoobaa neeni loytta xannaˈiyoonne wotta dentta qoppiyo wode, kaseegaappe  aaruwan hegaadan nashshanaagaa ammanetta. (Maz. 77:12, 13) Hegee qassi Yihooway neessi kaseegaappe aaruwan qoncci beettanaadan oottin aara dabbotaa minttaasa.

WOOSSIYO WODE YIHOOWA HAASAYISSAASA

11-13. Yihooway woosaa siyiyoogaa aybin eray? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

11 Woosay nuuni Xoossaakko shiiqanaadan maaddees. Nuuni a sabboos, galatoosinne i nuna kaalettanaadan oychoos. (Maz. 32:8) SHin Yihooway neessi mata dabbodan qoncci beettana mala, i woosaa siyiyoogaa neeni ammanana bessees.

12 Issi issi asay woosaa goˈˈay woppu oottiyoogaa xalla giidi qoppees. Eti issi uri ba woosaa zaaruwaa demmidabadan qoppiyoy, i ba qoppidobaa haasayidinne bana wayssidabaa akeekidi, hegaa giigissanawu murttido gishshataassa goosona. Woosay hegaadan maaddikkonne, neeni wozanappe woossiyo woosaa Yihooway siyiyoogaa aybin eray?

13 Ane hagaa qoppa: Yesuusi asa gidanaappe kase Yihooway baassi oottiya asatu woosaa siyishin beˈiis. Hegaappe simmin, Yesuusi saˈan haggaaziyo wode, saluwan deˈiya ba Aawaakko woossiyoogan baassi siyettiyaabaa ayyo yootiis. Yihooway siyenna giidi qoppiyaakko, i hegaadan oottanee, ubbakka kumetta qammaa woossiiddi aqanee? (Luq. 6:12; 22:40-46) Woosaa goˈˈay woppu oottiyoogaa xalla giidi qoppiyaakko, i ba erissiyo ashkkarati woossanaadan tamaarissanee? Woosay Yihoowaara haasayiyo oge gidiyoogaa Yesuusi eriyoogee qoncce. Issi wode Yesuusi, “Aawau, taani giyoogaa neeni siyido gishshau, nena galatais. Neeni ubba wode siyiyoogaa taani erais” yaagiis. Yihooway ‘woosaa siyiyaagaa’ gidiyoogaa nuunikka ammanettana danddayoos.—Yoh. 11:41, 42; Maz. 65:2.

14, 15. (a) Nuuni woossiyo wode geeshshidi yootiyoogee nuna waati maaddii? (b) Issi michee woosay a Yihoowaara dabbotaa minttanaadan waati maaddidee?

14 Neeni geeshshada yootiyoogan woossiyo wode, Yihoowa zaaroy xuura gidikkonne, hegaa loyttada akeekaasa. Yihooway ne woosaa zaariyo wode, i neessi keehi qoncci  beettees. Hegaa bollikka, neeni nena wozanappe qofissidabaa Yihoowayyo yootiyo wode, i neekko keehi shiiqees.

15 Keto giyo micheebaa qoppa. * A ubba wode haggaazikkokka, haggaaziyoogaa dosukku. A hagaadan gaasu: “Taani kase haggaazuwaa dosikke. Taani tumaa gays, dosikke. Ta xurataa kiyiyo wode, issi cimay taani aqinye gidanaadan hidootiyoogaa yootiis; i ubbakka qitsiyaa kunttanaadan tawu immiis. Taani aqinye gidanawu qofaa qachaas; shin haggaazuwaa dosanaadan Yihooway tana maaddana mala galla galla woossiyoogaa doommaas.” Yihooway i woosaa siyidee? A hagaadan gaasu: “Taani aqinye gidoosappe haˈˈi heezzu laytta gidiis. Taani daro saatiyaa haggaaziyoonne hara michonttuppe tamaariyo gishshawu, markkattiyoogan loddan loddan kaseegaappe qara gidaas. Haˈˈi taani haggaazuwaa dosiyoogaa xalla gidennan, siiqays. Ubba qassi, kaseegaappe aaruwan Yihoowassi mata dabbo gidaas.” Keeti woosay Yihooway iyyo mata dabbodan qoncci beettanaadan maaddidoogee qoncce.

OOTTANA KOSHSHIYAABAA OOTTIYOOGAA

16, 17. (a) Yihoowaara nu dabbotaa ubbatoo mintti mintti baanawu ay oottana bessii? (b) Kaalliya huuphe yohoy qonccissiyo wolqqaama paacee aybee?

16 Nuuni merinawu Yihoowaara dabbotaa mintti mintti baana danddayoos. Nuuni Xoossay nuukko shiiqanaadan koyikko, akko shiiqana bessees. Hegaa gishshawu, Geeshsha Maxaafaa caddi oyqqi xannaˈiyoogaaninne aggennan woossiyoogan ubbatoo Xoossaara haasayiyaageeta gidoos. Yaatikko, Yihoowaara dabbotaa ubbatoo mintti mintti biyoogan paaciyaa eqettana danddayoos.

Nuuni merinawu Yihoowaara dabbotaa mintti mintti baana danddayoos(Mentto 16, 17 xeella)

17 SHin nuuni aggennan woossishinkka metoy qaarettennan ixxikko, hegee wolqqaama paace. Hegaa mala hanotay nuuni Yihoowan wozanappe ammanettennaadan oottana danddayees. He wode, Yihooway nu woosaa siyiishsha woy nuna ba dabbodan xeelliishsha giidi qoppana danddayoos. Xoossay nuussi mata dabbodan qoncci beettin, hegaa malabay gakkiyo wode waanidi ammanettana danddayiyoo? Hagaappe kaalliya huuphe yohoy he qofaa qonccissees.

^ MENT. 2 Naaˈˈu asati issoy issuwawu qoppiyoonne oottiyo ogee dabbotaa geetettees. Yaatiyo gishshawu, naaˈˈaykka oottana koshshiyaabay deˈees.

^ MENT. 15 Sunttay laamettiis.