Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowawu Goynniya Ura Xallaa Geliyoogee—Ha Wodiyankka Danddayettiyaabee?

Yihoowawu Goynniya Ura Xallaa Geliyoogee—Ha Wodiyankka Danddayettiyaabee?

Giiga aqo lagge gubaaˈiyan demmana danddayenna gishshawu, aqo oyqqennan cimana gaada hirggays.”

“Yihoowa Markka gidenna issi issi attumaageeti siiqanawu loˈˈiyaanne asawu qoppiya keha. Eti ta ammanuwaa ixxokkona; qassi eti gubaaˈiyan deˈiya issi issi ishatuppe kehennan aggokkona.”

Xoossaa ashkkaratuppe issoti issoti aqo lagge xeelliyaagan hegaa mala qofaa yootidosona. SHin eti Kiristtaaneti ubbay “Xoossaa ammaniya asa” xallaa gelanaadan kiitettida PHawuloosi yootido zoriyaa eroosona. (1 Qor. 7:39) Gidoppe attin, eti hegaadan giyoy aybissee?

ISSOTI ISSOTI SIRIYO GAASUWAA

Hegaadan giyaageeti gelana bessiyo ishanttu qooday ekkana bessiyo michonttu qoodaara issi likke gidenna giidi qoppana danddayoosona. Daro biittatun hanotay hegaa mala. Ha naaˈˈu leemisuwaa beˈa: Kooriyaa biittan machibeenna woy gelibeenna 100 Yihoowa Markkatuppe amakaayiyan, 57ti michota, qassi 43ti ishata. Kolombbiyaa biittan qassi machibeenna woy gelibeenna 100 Yihoowa Markkatuppe 66ti michota, qassi 34ti ishata.

Issi issi biittan Yihoowa Markka gidenna aawati woy aayoti darobaa koytanaadan oychana danddayoosona; hegee hiyyeesa ishantti machanawu metootanaadan oottiyo gishshawu keehi wayssiyaaba. Issi michiyaa hegaa mala metuwaa qoppada “Xoossaa ammaniya” giiga aqo lagge demmana danddayikke gaada qoppana danddayawusu. Yaatiyo gishshawu a, “Ta mala Yihoowa Markka gidida giiga aqo lagge demmana danddayays gaada qoppiyoogee bessiyaabee?” yaagada oychana danddayawusu. *

YIHOOWAN AMMANETTIYOOGEE KEEHI KOSHSHIYAABA

Neenikka hegaadan qoppikko, ne hanotaa Yihooway akeekiyoogaa ammanetta. Ee, i neeyyo siyettiyaabaa erees.—2 Odi. 6:29, 30.

 SHin, Yihooway ba asay awu goynniya ura xallaa gelanaadan ba Qaalan yootiis. Ayssi giikko, i ba asaa goˈˈiyaabay aybakko erees. Giigennabaa oottiyoogee kaalettiyo azzanttiyaabaappe i ba ashkkarata naaganawu koyees; shin hegaa xalla gidennan, eti ufayttanaadankka koyees. Nahimee ba wode deˈiya daro Ayhudati Yihoowawu goynnenna allaga biittaa maccaasaa ekkin, Solomoni oottido iitabaa etawu yootiis. Solomoni ‘Xoossay dosiyo asa gidikkonne, allaga biitta maccaasati a nagaraa ootissidosona.’ (Nah. 13:23-26) Hegaa gishshawu, Yihooway ba azazoy nuna maaddiyoogaa erees; qassi Kiristtaaneti ayyo goynniya ura xallaa gelanaadan azazidoy hegaassa. (Maz. 19:7-10; Isi. 48:17, 18) Tumu Kiristtaaneti Xoossay siiquwan naagiyo gishshawu a galatoosona; qassi a loˈˈo kaaletuwan ammanettoosona. Hegaadan Yihoowayyo haarettiyoogee, eti i Ubbabaa Haariyoogaa ammaniyoogaa bessees.—Lee. 1:5.

Nena Xoossaappe haassana danddayiya uraara “giigenna” ogiyan waaxettanawu neeni koyennaagee erettidaagaa. (2 Qor. 6:14) Xoossaa zoree ubbatookka maaddees; qassi ha wodiyan daro Kiristtaaneti Yihoowayyo azazettanawu dooridosona. SHin issoti issoti hegaappe dummatiyaabaa dooridosona.

HA WODIYANKKA DANDDAYETTIYAABA

Awusttiraaliyan deˈiya Magi * giyo michiyaa Yihoowa Markka gidenna uraa gelanawu qoppada aara wodiyaa aattiyoogaa doommido wode hanidabaa hagaadan gaasu: “Aara wodiyaa aattana gishshawu darotoo shiiquwaa babeykke. Ayyaanaaban sohuwaara keehi shuggaas.” Hindde biittan deˈiya Ratana Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommida, iira issi kifiliyan tamaariya naˈaa siiqaasu. SHin i Geeshsha Maxaafaa xannaˈidoy iira laggetana xallaassa. Wurssettan a tumaa aggaasu; qassi azinaa gelanawu gaada hara haymaanootiyaa kaallaasu.

Hara leemisoy qassi Kaameruune biittan deˈiya Nidenki hanotaa. A azinaa geliyo wode iyyo layttay 19. O giigissidaagee a ba haymaanootiyaa kaallennaadan diggennaagaa yootiis. SHin eta bullachaappe naaˈˈu saaminttay aadhi simmin, a gubaaˈe shiiquwaa uttennaadan i azinay diggiis. A hagaadan gaasu: “Taani boorasaysinne yeekkays. Taani kaseegaadan koyiyoobaa oottana danddayennaagaa akeekaas. Taani ubbatoo zilˈˈettays.”

Yihoowa Markka gidenna aqo lagge ubbay takkidi meqetta iitanne loˈˈobaa qoppennaageeta gidennaagee qoncce. Neeni Yihoowa Markka gidenna uraa gelidoogee hegaa mala metuwan yeggana xayikkonne, saluwan deˈiya siiqiya ne Aawaara deˈiya dabbotaa moorennee? I nena maaddanawu zorido zoriyaa siyabeennaagaa eriyoogee neeyyo aybi siyettanaadan oottanee? Ubbaappe aaruwan, neeni kuuyidoban Yihoowawu aybi siyettanee?—Lee. 1:33.

“Xoossaa ammaniya asa” xallaa gelanaadan woy ekkanaadan Yihooway yootidoogaa azazettida kumetta saˈan deˈiya ishatinne michoti hegee aybippenne aadhiya dooro gidiyoogaa ammanoosona. Aqo oyqqibeennaageeti Xoossawu goynniya giiga aqo lagge xallaa gelanawu koyiyoogan a wozanaa ufayssanawu murttidosona. Jaappaanen deˈiya Michika Yihoowa Markka gidenna uraa gelanaadan eta soo asay o ammanttanawu baaxetiis. A he qofaa eqettaydda, i laggetinne a eriyoogeeti gubaaˈiyaappe aqo lagge demmiyoogaa beˈawusu. A hagaadan gaasu: “Yihooway ‘ufayttiya Xoossa’ gidiyo gishshawu, nuuni ufayttiyoy aqo oyqqiyoogaa xallaana gidennaagaa ubbatoo ta wozanan wottays. I nu wozanaa amuwaa immiyoogaakka taani ammanays. Hegaa gishshawu, nuuni aqo oyqqanawu koyiiddi aqo lagge demmana xayikko, guutta wodiyawu aqo oyqqennan deˈiyoogee loˈˈo.” (1 Xim. 1:11, NW) Guyyeppe, Michika loˈˈo ishaa gelaasu; qassi a danddayan naagido gishshawu ufayttawusu.

Issi issi ishatikka hegaadan giiga aqo lagge demmana gakkanaashin naagidosona. Awusttiraaliyan deˈiya Biili he ishatuppe issuwaa. I issi issitoo Yihoowa Markka gidenna macca naata dosidoogaa yootiis. Gidikkokka, i etaara keehi laggetennaadan naagettiis. Ayssi giikko, i ammanenna asatuura ‘zuppetidi, giigennabaa’ oottanawu mule koyibeenna. Guyyeppe, i amarida michontta ekkanawu qaaqqatiis; shin eti koyibookkona. Biili giiga macho demmanawu 30 laytta naagiis. Biili, “Taani mule zilˈˈettikke” yaagiis. I gujjidikka hagaadan giis: “Nuuni issippe haggaaziyo, issippe xannaˈiyoonne issippe goynniyo gishshawu, taani anjjettidoogaa akeekays.  Ta machee laggeti ubbay Yihoowa Markka gidiyo gishshawu, etaara wodiyaa aattiyoogaa dosays. Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallidi, nu aqo deˈoy giiga gidana mala baaxetoos.”

YIHOOWA NAAGIIDDI OOTTANA BESSIYAABAA

Yihooway oottanabaa hidootan naagaydda ay oottana danddayay? Oottana issibay neeni aqo oyqqabeennay aybissakko qoppiyoogaa. Hegawu waanna gaasoy Geeshsha Maxaafay “Xoossaa ammaniya asa” xallaa ekkanaadan woy gelanaadan yootiyo zoriyaa oosuwan peeshshiyoogaa gidikko, neeni Xoossaa zoriyaa kaalliyo gishshawu galatoos. Neeni a Qaalaa siyanawu murttidoogan Yihooway ufayttiyoogaa ammanetta. (1 Sam. 15:22; Lee. 27:11) Aggennan woossiyoogan ‘ne metuwaa Xoossaayyo yootana’ danddayaasa. (Maz. 62:8) Neeni paaciyaa eqettanawunne iitabaa amottennaadan danddayettida ubbabaa oottiyo wode, Yihoowaara deˈiya dabbotay galla galla minnana. Neeni Yihoowayyo alˈˈo gidiyo gishshawu, ne koyiyoobaynne neessi koshshiyaabay a qofissiyoogaa ammanettana danddayaasa. I ooyyoonne aqo lagge immana giidi qaalaa gelibeenna. SHin neeyyo tumuppe aqo lagge koshshikko, ne amuwaa waati polin loˈˈokko Xoossay erees.—Maz. 145:16; Maa. 6:32.

Issi issitoo, “Abeet GODAU, taayyo zaaruwaa immanau ellella! Taani hitaas. . . . Ne som77uwaa taappe genttoppa” yaagida mazamuraawiyaa Daawitaagaadan neeyyookka siyettana danddayees. (Maz. 143:5-7, 10) Hegaa mala wodiyan, saluwan deˈiya ne Aaway neeyyo qoppidobaa neessi qonccissanaashin naaga. Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaaninne wotta dentta qoppiyoogan hegaa bessana danddayaasa. Yaatiyoogan, a azazoti aybakko eraasa; qassi Yihooway beni wode ba asaayyo waatidaakko akeekaasa. I yootiyoobaa siyiyoogan, a azazettiyoogee aadhida eratetta gidiyoogaa kaseegaappe aaruwan ammanettaasa.

Aqo oyqqibeennaageeti darotoo naatanne so asaa kaafiyo gishshawu, gubaaˈiyaa keehi maaddoosona

Aqo oyqqennan deˈiyo wodiyan neeni ufayttada deˈanaadan maaddana danddayiya harabay aybee? Aqo oyqqennan deˈiyo wodiyan ayyaanaabaa loytta akeekanawu, keha, mino oosancha, Xoossawu aqidaaronne loˈˈoban erettiyaaro gidanawu baaxetana danddayaasa; ha eeshshati aqo deˈuwan ufayttanawu keehi koshshoosona. (Doo. 24:16-21; Uru. 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Lee. 31:10-27) Loytta sabbakiyoogaaninne ayyaanaabaa minnada oottiyoogan Xoossaa Kawotettaa kaseya; yaatiyoogee nena iitabaappe naagees. Abaa kasetidi denttido Biili, “He wodee eesuwan wuriis! Taani he wodiyan aqinye gidada Yihoowayyo haggaazaas” yaagidi, aqo oyqqanawu koyido wodiyaabaa yootiis.

Ee, Yihoowawu goynniya ura xallaa ekkiyoogee woy geliyoogee ha wodiyankka danddayettiyaaba. Hegaa azazettiyoogee neeni Yihoowa bonchissanaadaaninne merinaa anjjuwaa demmanaadan maaddees. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “GODAAYYO yayyiyanne a azazuwaa polanau daroppe ufaittiya asi anjjettidaagaa. Aqotai duretettai a keettan de7ees a xillotettaikka merinau de7ana.” (Maz. 112:1, 3) Yaatiyo gishshawu, “Xoossaa ammaniya asa” xallaa gelanaadan Xoossay azaziyoogaa polanawu murtta.

^ MENT. 7 Ha huuphe yohoy michontti qoppiyoobaara gayttidabaa yootikkokka, ha maaray ishanttussikka maaddiyaaba.

^ MENT. 13 Issi issi asatu sunttay laamettiis.