Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Mishettada Haggaaziyoogaa Aggoppa

Mishettada Haggaaziyoogaa Aggoppa

HA WODIYAN mishiraachuwaa asawu yootiyoogaa keena gita oosoy baawa. Neenikka Yihoowa ashkkara gidiyo gishshawu, harati erissiyo ashkkara gidanaadan maaddiyoogaa xoqqu oottada xeelliyoogee erettidaagaa. SHin aqinyetikka aassiyaageetikka mishettidi haggaazennaadan oottana danddayiyaabay issi issitoo gakkiyoogaa akeekennan aggakka.

Neeni mishettada haggaaziyoogaa aggennaadan aybi maaddana danddayii?

Issi issi aassiyaageeti sooppe soo biidi haggaaziyo wode siyanawu koyiya ura demmanawu metootoosona. Ubba, haggaazo moottan deˈiya asaappe dariyaageeti son deˈennan aggana danddayoosona. Qassi eti son deˈiyo wode, Kawotettaa mishiraachuwaa siyanawu koyennan aggana danddayoosona; ubba hanqqettanakka danddayoosona. Aassiya harati qassi daroti tumaa siyanawu koyiyo, aaho moottan haggaaziyo gishshawu, he moottan deˈiya ubba asawu waati gattanee giidi hirggoosona. Issi issi ishatinne michoti qassi daro wodiyawu, ubba eti qoppidoogaappekka daro layttawu sabbakido gishshawu, kaseegaadan mishettidi haggaazokkona.

Yihoowa asay ubbay kaseegaadan mishettidi haggaazennaadan oottana danddayiyaabay eta gakkiyoogee garamissiyaabee? CHii, garamissenna. Woni ‘xalahe halaqa’ gidida Seexaanaa Dabloosi haariyo ha alamiyan shemppo ashshiya Xoossaa tumaa aynne metootennan sabbakana giidi qoppana bessii?—1 Yoh. 5:19.

Mishiraachuwaa sabbakiyoogaara gayttidaagan nena metiyaabay aybanne gidin, neeni hegaa xoonanaadan Yihooway maaddanaagaa ammanetta. SHin neeni kaseegaappe aaruwan mishettada sabbakanawu ay oottana danddayay? Neeni oottana danddayiyo issi issibaa kaallidi beˈana.

MEEZETIBEENNAAGEETA MAADDA

Layttan layttan, shaˈan qoodettiyaageeti Yihoowa Markka gididi xammaqettoosona. Neeni ne huuphiyaa Xoossawu geppada matan xammaqettidaagaa gidikko, neeppe kase Yihoowawu oottiyoogaa doommidaageeti nena maaddanaadan koyiyoogee erettidaagaa. Qassi neeni Kawotettaa  mishiraachuwaa daro layttawu yootaydda takkidaagaa gidikko, matan hegaadan oottiyoogaa doommidaageeta maaddana danddayay? Hegaadan oottiyoogee anjjo demissiyaaba.

Yesuusi ba erissiyo ashkkarati harata loˈˈo ogiyan tamaarissanaadan etawu kaaletoy koshshiyoogaa erees; qassi he oosuwaa waati oottanaakko bessiis. (Luq. 8:1) Ha wodiyankka mishiraachuwaa loytti yootanaadan harata loohissana bessees.

Haggaazuwaa mati doommida uri haggaazuwaa kiyiyoogaa xallan loytti tamaarissana giidi nuuni qoppana bessenna. Siiqiyaanne keha gidida uri loohissiyoogee hegaa mala asaa maaddees. Haggaazuwan meezee deˈiyo uri hegaadan loohissanawu (1) haasayissiyoogaa doommanawu maaddiya qofaa waati giigettanaakkoonne meezetanaakko, (2) keettaawaa woy ogiyaara kanttiya uraa haasayissiyoogaa waati doommanaakko, (3) asawu xuufiyaa waati immanaakko, (4) tobbanawu koyiya asaa waatidi zaaretti oychanaakko, qassi (5) Geeshsha Maxaafaa xinaatiyaa waati doomissanaakko bessana danddayees. Loohissiyo uri bana maaddiyaagee haggaazuwan hegaa waati oosuwan peeshshiyaakko akeekidi, hegaa oosuwan peeshshanawu baaxetikko, hegaadan loohissiyoogee loˈˈo ayfiyaa demissana danddayees. (Luq. 6:40) Matan aassiyaagaa gidida uri siyiyaanne koshshiyo wode maaddiya uraara haggaaziyoogan ufayttiyoogee erettidaagaa. Haggaazuwaa darin meezetibeenna uraa nashshiyoogeenne maaddiya qofaa yootiyoogeekka a minttettana danddayees.—Era. 4:9, 10.

NENAARA HAGGAAZIYA URAARAA HAASAYA

Neeni haggaaziyo wode demmiyo asaa haasayissanawu baaxetiyaaba gidikkokka, issi issitoo nenaara haggaaziya ura xallaara haasayaasa. Yesuusi ba erissiyo ashkkarata “naa77aa naa77aa” oottidi sabbakanaadan kiittidoogaa hassaya. (Luq. 10:1) Eti issippe haggaaziyo wode issoy issuwaa denttettananne minttettana danddayoosona. Nu mala Kiristtaaniyaara haggaaziiddi aattiyo wodee issoy issuwaa ‘minttettanawu’ loˈˈo wode.—Roo. 1:12.

Neeni ne laggiyaara haasayana danddayiyo issi issibay aybee? Intteppe issi uri ufayssiyaabaa siyidee woy beˈidee? Neeni buzo xinaatiyan woy so asaa xinaatiyan kase akeekabeenna ufayssiyaabaa akeekadii? Gubaaˈe shiiquwan siyido issiban minettadii? Issi issitoo, nenaara haggaaziya uri darotoo issippe haggaazibeenna ura gidana danddayees. I tumaa waati siyidaakko eray? Hagee Yihooway kaalettiyo dirijjite gidiyoogaa i ammananaadan oottidabay aybee? I ay oottiyo maataa demmidee, qassi i ba deˈuwan ay beˈidee? Neenikka hegaa malabaa yootana danddayaasa. Hara uraara haggaaziyoogee, asay mishiraachuwaa siyanawu koyin aggin, ‘issoy issuwaa minttettanawu’ maaddees.—1 Tas. 5:11.

 MINNADA XANNAˈIYOOGAA AGGOPPA

Aggennan mishettidi haggaazanawu maaddiya waannabay ubbatoo minnidi xannaˈiyoogaa. ‘Ammanettida wozannaama ashkkaray’ dumma dumma qofaa xuufiyan kessees. (Maa. 24:45) Hegaa gishshawu, neeni ayyaanaaban kehi daro qommo qumaa maana danddayaasa. Buzo xinaatiyan xannaˈana danddayiyo issibay, ‘Kawotettaabaa sabbakiyoogee gita ooso gididoy aybissee?’ yaagiyaagaa. Hagan deˈiya saaxiniyan deˈiya qofay hegee gita ooso gidiyoy aybissakko qonccissees.

Saaxiniyan qonccida qofaa loytta xannaˈiyoogee neeni mishettada sabbakiyoogaa aggennaadan maaddana danddayees. Nena hegawu maaddiya hara qofaa demmanawu buzo xinaatiyan gujjada pilggana danddayaasa. He qofaara maayiya Geeshsha Maxaafaa xiqiseta wotta denttada qoppa. Hegaadan oottiyoogee neeni kaseegaappe aaruwan mishettada sabbakanaadan denttettana.

MEEZETABEENNA OGIYAN HAGGAAZA

Yihoowa dirijjitee nuuni kaseegaappe muruta ogiyan haggaazanaadan maaddiya qofaa ubbatoo yootees. Nuuni sooppe soo biidi sabbakiyoogaa xallan gidennan, dabddaabbiyan, silkkiyan, ogiyaaninne dabaaban markkattana danddayoos; qassi zalˈˈe heeraaninne haggaazuwaa kiyennan demmiyo asawu mishiraachuwaa yootana danddayoos. Qassi daro asay mishiraachuwaa siyibeenna heeran markkattanawu issi issibaa halchana danddayoos.

Hegaadan haggaazanawu mala eray? Qassi ha qofaappe amaridaagaa oosuwan peeshshanawu baaxetadii? Ha zoriyaa oosuwan peeshshida daroti demmidoban keehi ufayttidosona. Heezzu leemisota beˈa.

Koyroogee, Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa waati doommanaakko yootiya, Nu Kawotetta Haggaazuwan kiyida qofaa oosuwan peeshshido  gishshawu demmidobaa. He qofay Eprilo giyo michiyaa banaara oottiyaageetuppe heezzati Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu koyiyaakkonne oychanaadan denttettiis. Eti heezzaykka xannaˈanawu eeno giidoogeenne gubaaˈe shiiquwaa yiyoogaa doommidoogee o keehi garamissiisinne ufayssiis.

Naaˈˈanttoogee, maxeeteta asawu immiyoogaara gayttidaba. Nu xuufetun kiyiya dumma dumma qofaa ufayttidi nabbabana uraa loytti qoppanaadan nuuyyo odettiis. Amarkkan woradaa xomoosiya ishay goommaabaa yootiya Beegottite! maxeetiyaa issi heeran goommaa bayzziyaageetuyyo immidoogaa yootiis. Inne a machiyaa “Ne Dottoriyaa Qofaa Akeekiyoogaa” giya huuphe yohoy deˈiyo maxeetiyaa bantta woradan deˈiya, dottoreti oottiyo 100ppe dariya biirotun immidosona. I hagaadan giis: “Hagee nunanne nu xuufeta asawu erissanawu keehi maaddiis. Qassi he sohuwan deˈiya asaara eretti simmidi, eta zaarettidi oychanawu metootokko.”

Heezzanttoogee qassi silkkiyan markkattiyoogaara gayttidaba. Silkkiyan markkattanaadan minttettido gishshawu galatanawu Judo giyo michiyaa waanna biiruwawu dabddaabbiyaa xaafaasu. Juda darobay sakkiyo, layttay 86 gidido i aayyiyaa darotoo silkkiyan markkattiyoogaa yootaasu; i aayyiyaa 92 laytta gidido maccaasiyo silkkiyan xannaˈissiyoogan keehi ufayttawusu!

Nu xuufetun odettida dumma dumma ogiyan haggaaziyoogee keehi maaddees. Hegaa goˈetta! Hegee neeni ubbatoo ufayttanaadaaninne mishettada haggaazanaadan maaddees.

OOTTANA DANDDAYIYOOBAA HALCHA

Nuuni haggaazuwan qara gidiyoogaa bessiyay nuuni asawu immido xuufiyaa qoodaa, Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo asaa qoodaa woy Yihoowa eranaadan nuuni maaddido asaa qoodaa gidenna. Nohee maaddin Yihoowa ashkkara gidida uri a soo asaappe hari deˈii? SHin i haggaazuwan qara gidiyoogee qoncce. Yihooway xoqqu oottidi xeelliyoobay nuuni ayyo ammanettidi oottiyoogaa.—1 Qor. 4:2.

Oottana danddayiyoobaa halchiyoogee Kawotettaabaa aggennan mishettidi sabbakanawu maaddiyoogaa daro ishati akeekidosona. Halchana danddayiyo issi issibay aybee? Halchana danddayiyo issi issibaa hagan deˈiya saaxiniyan beˈana danddayaasa.

Kaseegaappe murutanne ufayssiya ogiyan haggaazanawu Yihooway maaddanaadan woossa. Neeni halchidobay polettiyo wode ufayttaasa; qassi mishiraachuwaa sabbakanawu neeyyo danddayettida ubbabaa oottaydda deˈiyoogaa eriyo gishshawu woppu gaasa.

Mishiraachuwaa asawu yootiyoogee metanaadan oottana danddayiyaabay deˈiyoogee qoncce. SHin neeni aggennan mishettada haggaazanawu issi issibaa oottana danddayaasa. Nenaara haggaaziya uraara minttettiyaabaa haasaya, aggennan minnada xannaˈa, ammanettida wozannaama ashkkaray zoriyoobaa oosuwan peeshsha, qassi oottana danddayiyoobaa halcha. Ubbabaappe aaruwan, Xoossay neeni a Markka gidada mishiraachuwaa yootanaadan gita maataa immidoogaa hassaya. (Isi. 43:10) Neeni aggennan mishettada haggaaziyaaba gidikko, keehi ufayttana!