Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 NU TAARIKIYAAPPE

“Keehi Dumma Wode”

“Keehi Dumma Wode”

AMARKKAN, Penssilvaaniyan, Pitsbergen (Algenen) amarida asati 1870n Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doomidosona. Eti CHarles Tez Rasili kaalettin Kiristtoosa wozuwaabaa xannaˈidi, hegee Yihoowa halchuwaara gayttidaagan xoqqu oottidi xeelliyooba gidiyoogaa akeekidosona. Wozoy Yesuusabaa siyibeennaageeta gujjin, atotettaa demmanawu ubba asaa maaddiyaaba gidiyoogaa eti eridi keehi ufayttidosona! Hegaa gishshawu, Yesuusa hayquwaa hassayanawu layttan layttan hegaa bonchanawu koyidosona.—1 Qor. 11:23-26.

Ishaa Rasili Xoossaa gita siiqoy qonccido wozuwaabaa yootiya, Xiyoone Wochiyo Keelaa attamissiyoogaa doommiis. He wode Wochiyo Keelay Kiristtoosa Hayquwaa hassayiyo wodee “keehi dumma wode” gidiyoogaa yootiis; qassi Pitsbergen gidin harasan deˈiya, hegaa nabbabiyaageeti he baalaa bonchanaadan minttettiis. Wochiyo Keelay “mino ammanoy deˈiyo naaˈˈu woy heezzu asa gidikkokka” woy issi ura gidikkokka, hegawu shiiqiyoosan “Goday etaara gidanaagaa” yootiis.

Layttan layttan Godaa Kahuwaa bonchanawu Pitsbergen shiiqiya asay gujji gujji biis. SHoobe woraqatan xaafettidabay, “Hagan deˈiya ishati inttena ufayssan mokki ekkana” yaagees. Hegaa heeran deˈiya Geeshsha Maxaafaa Tamaareti ayyaanaaban bantta ishanttanne michontta bantta son imatuwaa mokkidosona. Qassi 1886n Godaa Kahuwaa bonchiyo wode amarida gallassatun gita shiiquwaa shiiqidosona. Wochiyo Keelay, “Godaa, a ishanttanne a tumaa wozanappe siiqiya ubbati haa yiite” yaagidi minttettiis.

Londdene gubaaˈiyan oyttaanne woyniyaa yuushshiyo ogiyaa bessiyaabaa

Wozuwan ammaniyaageeti Godaa Kahuwaa bonchanawu Pitsberge biyo wode, yan deˈiya Geeshsha Maxaafaa Tamaareti daro layttawu imatuwaa mokkidosona. Geeshsha Maxaafaa Tamaaretu qooday gujjiyo wode, Godaa Kahuwaa bonchiyaageetu qoodaykka kumetta alamiyan gujjiis. He wode CHikaago ekilesiyan (gubaaˈiyan) deˈiya Rey Bopp giyo ishay, 1910ppe simmin deˈiya amarida layttatun xeetan qoodettiya asawu oyttaanne woyniyaa yuushshiyoogee amarida saatiyaa ekkiyoogaa yootiis; ayssi giikko, he shiiquwan daro asay oyttaappe mees, qassi woyniyaappe uyees.

He wode Yesuusa ashuwaanne suuttaa leemisuwawu ay goˈettiyoonaa? Godaa Kahuwaa wode Yesuusi woyniyaa goˈettiis; gidikkokka, ushshawu haarettennan agganawu baaxetiyaageeti paacettenna mala gumˈido woyniyaa woy mela woyniyaa doyssidoogaa haattaa suuttawu leemiso oottidi goˈettanaadan Wochiyo Keelay amarida wodiyawu minttettiis. Gidikkokka, “caala woyniyaa goˈettana koshshees” giidi qoppiyaageetuyyo woynee imettees. Geeshsha Maxaafaa Tamaareti Yesuusa suuttaa leemiso gidana bessiyay harabaara walahettibeenna zoˈo woyniyaa gidiyoogaa guyyeppe akeekidosona.

Godaa Kahuwaa bonchanawu Nikaraaguwan qasho keettan shiiqidaageetu qooda xaafanawu ha woraqataanne irssaasiyaa issi kifiliyaappe harawu yuushshidosona

Yesuusa hayquwaa hassayiyoogee he hanotaa wotti denttidi qoppanaadan maaddiis. SHin issi issi  gubaaˈiyan asay keehi kayyottiyo gishshawu, shiiqoy kuuyettiyo wode qaalanne qaattennan bees. Gidikkokka, 1934n attamettida Yihoowa giyo maxaafay, Yesuusi waayettidi hayqqido gishshawu “azzanuwan” gidennan, i 1914ppe doommidi Kawo gidido gishshawu “ufayssan” Godaa Kahuwaa bonchana koshshiyoogaa qonccissiis.

Raashiyan, Mordiviniyan wolqqa oosuwaa ootissiyoosan 1957n Godaa Kahuwaa bonchanawu shiiqida ishata

Ajjuutaa 7:9n odettida, “zawai bainna daro asaa” oonatettay 1935n qoncci simmin Godaa Kahuwaa bonchiyoogaara gayttidaagan gitabay laamettiis. Yihoowa ashkkarati he wode gakkanaashin, ha citan deˈiyaageeti banttana Yihoowawu geppikkonne, mishettidi haggaazenna Kiristtaaneta giidi qoppoosona. SHin he daro asay gannate gidana saˈan deˈanawu hidootiya, Yihoowayyo ammanettidi goynniyaageeta gidiyoogee he wode erettiis. Hegaappe simmin, Rasil Pogenssa giyo ishay babaa yiggi simmidi, “Yihooway taani saluwaa baanaagaa ba ayyaanaa baggaara erissibeenna” yaagiis. Ishaa Pogenssinne a mala ammanettida daroti Godaa Kahuwan oyttaa miyoogaanne woyniyaa uyiyoogaa aggidosona; shin Godaa Kahuwaa bonchiyoogaa aggibookkona.

He “keehi dumma wode,” ubba ishatinne michoti wozuwaa nashshiyoogaa bessanawu dumma zamachan sabbakidosona. Buletin giyo xuufee1932n, Kiristtaaneti tumaa kiitaa yootiya “wozanappe oottiya oosancha” gidanaappe attin, “Godaa Kahuwaa wode geeshsha asadan” xeelliyo, oyttaappe miyaageetanne woyniyaappe uyiyaageeta xalla gidana bessennaagaa qonccissiis. Qassi 1934 Buletinee, “Godaa Kahuwaa wode kaafiya aqinyeti 1,000 kumaneeshsha?” giidi oychiis. Ayyaanan tiyettidaageeta xeelliyaagan he Informantee, “Eta ufayssay kumetta gidana danddayiyoy eti Kawotettaabaa markkattiyoogaa xallaana” yaagiis. Saˈaa laattanawu hidootiyaageetikka bantta ufayssay kumetta gidanaadan hegaadan oottana koshshiyoogee guyyeppe erettiis. *

Haarold Kingi, barkka qashettido wode Godaa Kahuwawu danttuwaanne mazamuriyaa xaafiis

Yihoowa asay ubbay Godaa Kahuwaa bonchiyo qammaa hara gallassaappe keehi xoqqu oottidi xeellees. Ubba metiyaabay deˈikkokka eti hegaa bonchiyoogaa aggokkona. Perl Inglishanne i michiyaa Ora 1930n Godaa Kahuwaa bonchanawu 80 kilo meetire gidiyaagaa hemettidosona. Misoonaawe ishay Haarold Kingi, CHaynan barkka issi qasho keettan qashettido wode Godaa Kahuwawu danttuwaanne mazamuriyaa giigissiis; qassi ruuziyaappe oyttaa, qassi melida karetta woyniyaa ayfiyaappe woyniyaa giigissiis. Arshsho Awurooppan, Giddo Amarkkaaninne Afirkkan deˈiya mino Kiristtaaneti, Yesuusa hayquwaa hassayenna mala olay woy kawotettay teqqana danddayibeenna. Nuuni awan deˈiyaaba, qassi nu hanotay aybakka gidin, Godaa Kahuwaa bonchiyo keehi dumma wode, Xoossaa Yihoowanne Yesuus Kiristtoosa bonchanawu issippe shiiqoos.

^ MENT. 10 Buletinee guyyeppe Informant geetettiis; ha wodiyan qassi Nu Kawotetta Haggaazuwaa geetettees.