WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Usuppune 2015

Ha maxeetiyan Hosppune6ppe Uddufune 3, 2015 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Jaappaane Asaa Ufayssida Imotaa

“Geeshsha Maxaafaa—Maatiyoosi Xaafido Wonggeliyaa” giyo ooratta maxaafay Jaappaane doonan kiyiis. He maxaafan aybi aybi deˈii? Hegaa giigissidoy aybissee?

Yesuusadan Ashkkenne Qarettiyaagaa Gida

1  PHeexiroosa 2:21y nuuni Yesuusa leemisuwaa kaallanaadan zorees. Nuuni nagarancha gidikkonne, waanidi Yesuusaagaadan nu huuphiyaa kawushshananne qarettana danddayiyoo?

Yesuusadan Xalanne Akeekancha Gida

Geeshsha Maxaafan xaafettidabaappe Yesuusi oonakko eroos. A xalatettaanne a akeekaa leemisuwaa nuuni waatidi loytti kaallana danddayiyaakko ane beˈa.

Mishettada Haggaaziyoogaa Aggoppa

Mishiraachuwaa yootiyoogee ha wodiyan oottiyo ay oosoppenne gita gidiyoogaa eroos. Nuuni aggennan, ubba keehi mishettidi sabbakanawu aybi maaddii?

Yihooway ‘Tamaarissiyoobawu’ Asay Giigettanaadan Maaddiyoogaa

Koyro xeetu layttaa Kiristtaaneti mishiraachuwaa waatidi loytti sabbakidonaa? Asi deˈido hara wodiyaappe aaruwan koyro xeetu layttay mishiraachuwaa sabbakanawu injjetanaadan oottidabi ayba gidanee?

Kumetta Saˈan Tamaarissanaadan Yihooway Kaalettees

Yihoowa Markkati kumetta saˈan mishiraachuwaa loytti yootanaadan maaddida, mata wodiyan alamiyan hanidabay aybee?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

SHittoynne hegaa malabay sawiyo wode sahettiya ishatanne michota maaddanawu ay oottana danddayiyoo? Issi Yihoowa Markkiyaa huuphiyaa kammana koshshiyoy awudee?

NU TAARIKIYAAPPE

“Keehi Dumma Wode”

Xiyoona Wochiyo Keelay Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo wodiyaa “keehi dumma wode” yaagiis; qassi he maxeetiyaa nabbabiyaageeti he baalaa bonchanaadan minttettiis. Kase deˈida ishati Godaa Kahuwaa waati bonchidonaa?