Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Intte Aqo Deˈuwaa Yihooway Minttanaadaaninne Naaganaadan Oottite

Intte Aqo Deˈuwaa Yihooway Minttanaadaaninne Naaganaadan Oottite

“GODAI katamaa naagana xayikko, naagiyaageeti coo mela naagoosona.”—MAZ. 127:1b.

1, 2. (a) Beni 24,000 Israaˈeelati anjjuwaa demmennan aggidoy aybissee? (b) Beni wode gakkida he hanotay ha wodiyan nuna goˈˈiyoy aybissee?

ISRAAˈEELA deree Hidootaa biittaa gelana haniyo wode tammu shaˈan qoodettiya asati ‘Mooˈaaba biittaa maccaasatuura shaaramuxidosona.’ Hegaappe denddidaagan, Yihooway boshaa yeddin 24,000 asay hayqqiis. Israaˈeelati bantta hidootay tumattin beˈanawu daro wodiyaa naagidosona; shin hegee polettana haniyo wodiyan eti paaciyan xoonettidi shaaramuxido gishshawu, he hidootay etappe haliis.—Qoo. 25:1-5, 9.

2 He azzanttiya taarikee “nuna wodiyaa wurssettai gakkana matidoogeeta seeranau xaafettiis.” (1 Qor. 10:6-11) ‘Wurssetta gallassay’ wurana haniyo, ha wodiyan deˈiya Xoossaa ashkkarati xilloti deˈana ooratta alamiyaa gelanawu matidosona. (2 Xim. 3:1; 2 PHe. 3:13) SHin issi issi Yihoowa Markkati ubba wode beegotti deˈennaagee azzanttiyaaba. Eti paaciyan xoonettidi shaaramuxidoogaappe denddidaagan metootiiddi deˈoosona. Hegaa mala asi merinaa deˈuwaakka demmennan aggana danddayees.

3. Aqo laggetussi Yihoowa kaaletoynne naagoy koshshiyoy aybissee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

 3 Ha wodiyan daro asaa kanddoy keehi moorettido gishshawu, azinaynne machiyaa bantta aqo deˈuwaa Yihooway minttanaadan a kaaletuwaa demmana xayikko, coo daafuroosona. (Mazamure 127:1 nabbaba.) Ha huuphe yohuwan azinaynne machiyaa bantta wozanaa naagiyoogan, ubbatoo Xoossaakko shiiqiyoogan, ooratta asatettaa maayiyoogan, ubbatoo liiqo qaalan haasayiyoogaaninne aqo laggiyaassi bessiyaabaa oottiyoogan waatidi bantta aqo deˈuwaa minttana danddayiyaakko beˈana.

INTTE WOZANAA MINTTI NAAGITE

4. Issi issi Kiristtaaneti nagaraa oottanaadan denttettiday aybee?

4 Issi Kiristtaaniyaa kanddoy waani moorettana danddayii? Kandduwan moorettanaadan oottiyaabay darotoo ayfiyan beˈiyooban doommees. Yesuusi, “Maccaaro xeellidi amottiya ubbai, ba wozana giddon he wode iira shaaramuxiis” yaagiis. (Maa. 5:27, 28; 2 PHe. 2:14) Kandduwaara gayttidaagan nagaraa oottida Kiristtaanetuppe daroti pokkobaa bessiya misiliyaa beˈiyoogan, hegaara gayttida xuufiyaa nabbabiyoogaaninne Intternneetiyan hegaa malabaa beˈiyoogan shuggidaageeta. Issooti issooti asho gaytotettabaa qoncciyan bessiya biiduwaa, silimaa woy televizhiine prograamiyaa beˈiiddi takkidaageeta. Harati qassi asay miiddi, uyiiddinne duriiddi aqiyoosaa, kalluwaa bessiyoosaa woy asho gayttotettawu denttettiya ogiyan bollaa sohiyoosaa biidaageeta.

5. Nu wozanaa mintti naagana koshshiyoy aybissee?

5 Issoti issoti bantta aqo lagge gidenna uraappe minttettuwaa koyiyo gishshawu paaciyan kunddoosona. Nuuni asay ba huuphiyaa naagenna alamiyan deˈiyo gishshawunne cimmiya nu wozanay nuna ubbatoo iitabawu denttettiyo gishshawu, nu aqo lagge gidenna uraa siiqiyoogaa doommana danddayoos. (Ermmaasa 17:9, 10 nabbaba.) Yesuusi, “Wozana giddoppe iita qofai, woriyoogee, shaaramuxiyoogee, . . . kiyees” yaagiis.—Maa. 15:19.

6, 7. (a) Cimmiya wozanay issi asi ay nagaraa oottanaadan denttettana danddayii? (b) Issi uri waanidi kandduwaaban suure gididi deˈana danddayii?

6 Naaˈˈu asati bantta cimmiya wozanan iitabaa amottiyoogaa doommikko, bantta aqo lagge xallawu yootana bessiyaabaa issoy issuwawu yootana danddayoosona. Hegaappe takkennan, issi issibaa gaasoyidi issippe wodiyaa aattoosona; qassi eti issoy issuwaara zaari zaari gayttiyaaba gidikkokka, qoppennan gayttidabadan hanoosona. Eti issoy issuwaa keehi siiqiyo wode suurebaa oottanawu daro metootana danddayoosona. Eti bantta hanotay likke gidennaagaa akeekiyaaba gidikkokka, hegaa agganawu keehi metootiyo gishshawu, nagarawu kaalettiya ogiyan boosona.—Lee. 7:21, 22.

7 Eti iitabaa amottiyoogaanne issoy issuwaara hegaadan haasayiyoogaa aggennaba gidikko, bantta aqo lagge gidida ura xallawu oottana bessiyaabaa, hegeekka kushiyaa oyqqiyoogaa, qoommiyoogaa, yeriyoogaa, asho gaytotettaa koshshaa denttettiya ogiyan issoy issuwaa bochiyoogaa woy siiqiyoogaa bessiya harabaa oottiyo wode, Yihooway kessido kandduwaa maaraa xoqqu oottidi xeelliyoogaa aggibayoosona. Wurssettan, ‘bantta huuphe iita amuwan gooshettoosonanne cimettoosona.’ Qassi, amoy shahaaridi, “nagaraa yelees” woy eti wodiraa laammiyoogee attenna. (Yaaq. 1:14, 15) Hegee keehi azzanttiyaaba! He naaˈˈu asatikka aqo deˈuwaa Yihoowagaadan geeshsha oottidi xeellanawu i maaddanaadan oychidaba gidiyaakko, ha ubba metoy gakkenna. Yaatin, issi uri waatidi aqo deˈuwaa geeshsha oottidi xeellana danddayii?

 UBBATOO XOOSSAAKKO SHIIQITE

8. Yihoowa dabbo gidiyoogee kandduwan geeshsha gididi deˈanawu waati maaddii?

8 Mazamure 97:10 nabbaba. * Yihoowa dabbo gidiyoogee issi uri kandduwan geeshsha gididi deˈanaadan keehi maaddees. Nuuni keehi ufayssiya Yihoowa eeshshaa eranawunne ‘Xoossay siiqiyo naatudan a milatanawu’ baaxettikko, ‘shaaramuxiyoogaanne tunatetta ubbaa’ eqettana danddayoos. (Efi. 5:1-4) Aqo oyqqida Kiristtaaneti ‘Xoossay shaaramuxanawu qaaqqatiyaageetanne shaaramuxiyaageeta pirddanaagaa’ eriyo gishshawu, bantta aqo deˈoy geeshshanne bonchissiyaagaa gidanaadan baaxetoosona.—Ibr. 13:4.

9. (a) Yooseefi shori baynnabaa oottanaadan paacettido wode waani eqettidee? (b) Yooseefa leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoo?

9 Xoossaa ashkkaratuppe issoti issoti banttanaara oottiya, Yihoowa Markka gidenna uraara ooso saatiyaappe guyyiyan wodiyaa issippe aattiyoogan kandduwaaban shuggidosona. Ooso saatiyankka paacciyaabay gakkana danddayees. Puulancha yelaga gidida Yooseefi ba godaa machiyaa bana siiqiyoogaa akeekidoy ooso sohuwaana. A hachi hachi Yooseefa cimmanawu baaxetaasu. Guyyeppe, “A Yooseefa afalaa oiqqada ‘Tanaara zin77a’ yaagaasu.” SHin Yooseefi sooppe woxxiiddi kare kiyidi ippe kessi ekkiis. Paacciyaabay deˈishinkka Yooseefi minnidi eqqanaadan maaddidabay aybee? I ba geeshshatettaanne ba suuretettaa naaganaadan maaddiday, awu Xoossaara deˈiya mino dabbotay moorettennaadan murttidoogaa. I suurebaa oottanawu murttido gishshawu, oosuwaappe yedetettiisinne qashettiis; shin Yihooway a anjjiis. (Doo. 39:1-12; 41:38-43) Ooso sohuwan gidin, hara ay sohuwaaninne nu aqo lagge gidenna uraara bessenna ogiyan laggetanaadan oottiyaabaappe haakkana bessees.

OORATTA ASATETTAA MAAYITE

10. Ooratta asatettaa maayiyoogee kandduwaara gayttidaagan nuna waati maaddii?

10 Ooratta asatettay “tumu xillotettaaninne geeshshatettan Xoossaa leemisuwan” merettidaba gidiyo gishshawu, azinaynne machiyaa wodiraa laammennaadan maaddees. (Efi. 4:24) Ha ooratta asatettaa maayiyaageeti “shaaramuxiyoogaa, tunatettaa, shaaramuxanau koyiyoogaa, iita amuwaa, miishsha amottiyoogaa” malabaappe haakkanawu bantta amuwaa ‘woroosona.’ (Qolasiyaasa 3:5, 6 nabbaba.) “Worite” giya qaalay nuuni bessenna asho gaytotettaa polanaadan denttettiya asatettaa amuwaa eqettana koshshiyoogaa bessees. Hegee nu aqo lagge gidenna uraara asho gaytotettaa polanaadan denttettiya aybippekka haakkana koshshees giyoogaa. (Iyy. 31:1) Xoossaa sheniyaara maayettiyaabaa oottiyaaba gidikko, ‘iitabaa ixxiyoogaa,’ qassi ‘loˈˈobaa mintti oyqqiyoogaa’ meezetoos.—Roo. 12:2, 9.

11. Ooratta asatettay aqo deˈuwaa waati minttii?

11 Ooratta asatettaa maayiyo wode, Yihoowaagaa mala eeshshay deˈiyoogeeta gidoos. (Qol. 3:10) Azinaynne machiyaa ‘maarotettaa, qaretaa, kehatettaa, ba huuphiyaa kawushshiyoogaa, ashkketettaanne danddayaa” maayiyo wode, Yihooway eta anjjees. (Qol. 3:12) “Kiristtoosi immiyo sarotettai” bantta wozanaa haaranaadan oottikko, eti bantta aqo deˈuwan issoy issuwaara maayettidi deˈanaagee erettidaagaa. (Qol. 3:15) Aqo laggeti ‘issoy issuwaa wozanappe siiqiyoogeekka’ keehi koshshiyaaba! Hegee eti ‘issoy issuwaa bonchiyoogan ufayttanaadan’ oottees.—Roo. 12:10.

12. Aqo deˈoy ushachanaadan oottiya issi issi eeshati awugeeta gaada qoppay?

12 Siida giyo ishaanne a machiyo eta aqo deˈoy ushachanaadan maaddida eeshati aybakko oychin i hagaadan giis: “Nuuni hara eeshshatu ubbappe aaruwan siiquwaa bessanawu  baaxetoos. Ashkketettaykka nuna keehi goˈˈidoogaa akeekida.” A machiyaa Soniya a qofaa maayiyoogaa odada, hagaadan gaasu: “Kehatettay keehi maaddiya eeshsha. Qassi nu huuphiyaa kawushshiyaageeta gidanawu baaxetida; shin hegaadan oottiyoogee ubbatoo metennaba gidenna.”

ISSOY ISSUWAARA LIIQO QAALAN HAASAYITE

13. Aqo deˈoy minnanaadan keehi maaddiyaabay aybee, qassi aybissi?

13 SHonggaara deˈiya haasayay aqo deˈoy mino gidanaadan keehi maaddiyaabatuppe issuwaa gidiyoogee erettidaagaa. Issi uri imatta urawu woy ba son deˈiya mehiyawu liiqo qaalan yootiiddi ba azinaa woy machiyo liiqo qaalan haasayissennaba gidikko, hegee keehi azzanttiyaaba! Aqo laggeti ‘ixo hanotettan, yiilluwan, hanqquwan, waasuwaaninne cashshan’ issoy issuwaara haasayiyaaba gidikko, bantta dabbotay moorettanaadan oottoosona. (Efi. 4:31) Azinaynne machiyaa ubbatoo issoy issuwaa toochiyoogan bantta aqo deˈuwaa mooriyoogaappe kehatettaaninne qaretan haasayiyoogan bantta aqo deˈuwaa minttana danddayoosona.—Efi. 4:32.

14. Azinaynne machiyaa waatana bessennee?

14 Geeshsha Maxaafay, “Co77u gaanau wodee de7ees” yaagees. (Era. 3:7) SHin hegee haasayennan agganawu lancciyoogaa gidenna. Jarmanen deˈiya issi machiyaa, “Hegaa mala hanotan haasayennaagee intte aqo laggiyaa qohana danddayees” yaagaasu. SHin a gujjada hagaadan gaasu: “Unˈˈettiyo wode woppu giyoogee issi issitoo metiyaaba gidikkokka, nuna unˈˈissidabaa ubbaa coo haasayiyoogee loˈˈo gidenna. Keehi yiillotiyo wode intte qoppennan intte aqo laggiyaa qohiyaabaa haasayana danddayeeta; hegee qassi hanotay yaa iitanaadan oottees.” Azinaynne machiyaa issoy issuwaara haasayennaba woy issoy issuwaa bolli waassiyaaba gidikko, bantta aqo deˈuwaa minttana danddayokkona. SHin eti metoy merettiyo wode sohuwaara giigissiyaageetanne hegee ooshshawu gaaso gidennaadan baaxettiyaageeta gidikko bantta aqo deˈuwaa minttoosona.

15. Liiqo qaalaa haasayiyoogee aqo deˈuwaa waati minttii?

 15 Aqo laggeti banttawu siyettiyaabaanne bantta qofaa issoy issuwawu yootanawu wodiyaa bazziyaaba gidikko, eta aqo deˈoy minnees. Nuuni yootiyoobawu naagettiyoogaadan yootiyo ogiyawukka naagettana bessees. Yaatiyo gishshawu, yiillotanaadan oottiyaabay merettiyo wodekka, kehabaa liiqo qaalan haasayanawu baaxetite. Yaatikko, aqo laggee intte giyoobaa siyanawu waayettenna. (Qolasiyaasa 4:6 nabbaba.) Azinaynne machiyaa issoy issuwaara haasayiyo wode “goˈˈiyaanne koshshiyoogaadan minttettiya loˈˈo qaalaa” haasayiyoogan bantta aqo deˈuwaa minttana danddayoosona.—Efi. 4:29.

Liiqo qaalaa haasayiyoogan azinaynne machiyaa bantta aqo deˈuwaa minttana danddayoosona (Mentto 15 xeella)

INTTE AQO LAGGIYAWU BESSIYAABAA OOTTITE

16, 17. Aqo laggeti qofaaranne asho gaytotettaara gayttidabaa issoy issuwawu qoppana koshshiyoy aybissee?

16 Azinay woy machiyaa ba koyiyoobaappe ba aqo laggee koyiyoobaa kaseyiyaaba gidikko, eta aqo deˈoy minnees. (Pili. 2:3, 4) Asho gaytotettaaranne qofaara gayttidaagan azinaykka machiyaakka aqo laggee koyiyoobaa akeekana bessees.—1 Qoronttoosa 7:3, 4 nabbaba.

17 SHin issi issi azinatinne machoti bantta aqo laggiyaa siiqennaagee woy asho gaytotettaa polanawu ixxis giyoogee keehi azzanttiyaaba; qassi issi issi attuma asay bantta machotuyyo qarettiyoogaa laafatettadan xeellees. SHin Geeshsha Maxaafay, “Azinatoo, intte maccaasati daafuranchcha mereta gidiyoogaa eridi, etaara issippe de7ite” yaagees. (1 PHe. 3:7) Azinay ba macheeyyo oottana bessiyaabay iira asho gaytotettaa poliyoogaa xalla gidennaagaa akeekana bessees. Asho gaytotettaa poliyo wode xallan gidennan, ubba wode azinay ba machiyo siiqiyoogaa bessiyaabaa oottikko, aqo deˈuwan a keehi ufayttana. Eti naaˈˈaykka issoy issuwaa siiqiyaaba gidikko, qofan gidin asatettan issoy issuwawu koshshiyaabaa ufayttiiddi kunttana.

18. Azinaynne machiyaa bantta aqo deˈuwaa waati minttana danddayiyoonaa?

18 Wodiraa laammanaadan oottiya gaasoy baynnaba gidikkokka, ba aqo laggee awu qarettenna uri hara uri bana siiqanaadan koyanaadan oottiya gaasotuppe issoy hegaa gidana danddayees. (Lee. 5:18; Era. 9:9) Hegaa gishshawu, Geeshsha Maxaafay aqo oyqqida Kiristtaaneta, “ha77issi zoretan teqettanaappe attin, [aqo laggiyaassi bessiyaabaa] issoi issuwaa diggoppite” yaagidi zorees. Aybissi? ‘Nuuni nu huuphiyaa naagennan aggin Seexaanay nuna paaccennaadaana.’ (1 Qor. 7:5) Azinay woy machiyaa bari ‘huuphiyaa naagennan aggidi,’ qassi Seexaanay iitabawu denttettanaadan paqqadidi wodiraa laammiyoogee keehi azzanttiyaaba. SHin azinaynne machiyaa, “Ooninne hara asa go77iyaabaa qoppoppe attin, harai atto issoinne bana go77iyaabaa qoppoppo” giya zoriyaa oosuwan peeshshikko, qassi bantta aqo laggiyawu bessiyaabaa ufayttiiddi poliyaaba gidikko, eti kaseegaappe aaruwan issoy issuwaa siiqiyaageeta gidoosona.—1 Qor. 10:24.

INTTE AQO DEˈUWAA UBBATOO MINTTITE

19. Nuuni ay oottanawu murttana bessii, qassi aybissi?

19 Nuuni xilloti deˈana ooratta alamiyaa gelanawu pengge gakkida. Hegaa gishshawu, asatettaa amuwan xoonettiyoogee Mooˈaaba dembban 24,000 Israaˈeelatu bolli bashshaa kaalettidoogaadan, nu bollikka bashshaa kaalettana danddayees. Xoossaa Qaalay keehi azzanttiya he taarikiyaa yooti simmidi, “Bau eqqidobaa milatiyo urai ooninne kunddennaadan, bana naago” yaagidi zorees. (1 Qor. 10:12) Hegaa gishshawu, Yihoowawunne nu aqo laggiyawu ammanettidi deˈiyoogan nu aqo deˈuwaa minttiyoogee keehippe koshshiyaaba. (Maa. 19:5, 6) Ha wodiyan nuuni awudeegaappenne aaruwan “pokkoinne boree bainnaageeta gididi, . . . sarotettan” deˈanawu minnana bessees.—2 PHe. 3:13, 14.

^ MENT. 8 Mazamure 97:10a (NW): “Yihoowa siiqiyaageetoo, iitabaa ixxite.”