Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2014 Wochiyo Keelaa

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2014 Wochiyo Keelaa

Huuphe yohoy ay maxeetiyaappe ekettidaakko qonccissiyaagaa

DUMMA DUMMABAA

 • “Aadhdhida Eratettai Hanqquwaa Mitissees,” 12/1

 • Alamiyaa Haariyay Oonee? 5/1

 • Alamiyaa Laammida Olaa (Koyro Alamiyaa Olaa), 2/1

 • Asay Biittaa Muleera Xayssanee? 9/1

 • Beeta Maqidasiyaa Ehiyo Yarshshota, 2/1

 • Beeta Maqidasiyawu Immiyo Miishshaa, 1/1

 • Beni Hayqqida Asatuyyo Deˈiya Hidootaa, 6/1

 • Beni Markkabiyan Haattay Gelennaadan Waatiyoo? 7/1

 • Beni Olan Yambbarshshaa Goˈettiyoogaa, 5/1

 • Deˈo Oyttaa, 7/1

 • Godare Uuttaa, 2/1

 • ‘Hagaa Mala Iitabaa Waata Oottiyaanaa?’ (Yooseefa), 11/1

 • Haymaanootiyaa Walakkiyoogaa, 3/1

 • Hayqoy Ubbabawu Wurssettee? 1/1

 • Hayqqidaageetuyyo Deˈiya Hidootaa, 1/1

 • Israaˈeelatuyyo Imettida Higgee Wotoy Baynnaagee? 9/1

 • Kaqqidi Woriyo Asaa Suyliyaa Menttiyoy Aybissee? 5/1

 • Kawotettay Yaanaadan Woossiyoy Aybissee? 10/1

 • Kiitanchata, 9/1

 • Loˈˈo Asaa Bolli Iitabay Gakkiyoy Aybissee? 7/1

 • Maayuwaa Pooshshiyoogaa, 4/15

 • Metuwan Gencciis (Eelaasa), 2/1

 • Miishsha Talˈˈana Bessii? 12/1

 • Molee Moorettennaadan Oottiyoogaa, 7/1

 • Naata Waati Seeranee? 7/1

 • Ochaa Teeraa Milatiyaagaa, 4/1

 • Roomatu Aylleta, 4/1

 • Saˈawu Halchidobaa, 6/1

 • Seexaanay Deˈon Deˈiyaabee? 11/1

 • Sijaaraa Uyiyoogaa Xoossay Waati Xeellii? 6/1

 • Sinttanaabaa Eriya Uri Deˈii? 7/1

 • Siraafita Biittaa Amˈˈiyo, 2/15

 • “Taani Aimottido Aimuwaa Siyite” (Yooseefa), 8/1

 • Timgad—Moogettida Katamaa, 12/1

 • Toomas Emilena (eranchaa), 4/1

 • Tumaa Koyida16tta Xeetu Layttan Deˈida Heezzata, 6/1

 • Tumu Haymaanootiyaa, 8/1

 • Ufayssa Masqqalaa, 12/1

 • Wolqqaama Kayyuwaa Genccaasu (Mayraamo), 5/1

 • Woossana Koshshiyoy Aybissee? Waatidi? 7/1

 • Xoossaa Kawotettaa—Nena Waati Maaddanee? 10/1

 • Xoossaa Kawotettay Haariyoogaa Doommidoy Awudee? 10/1, 11/1

GEESHSHA MAXAAFAA

 • Ispeynen Hanidabaa, 3/1

 • Luqaasi Suure Xaafidee? 1/1

 • Siyirak Peshita, 9/1

 • Tumuppe Xoossaa Qaalee? 2/1

 • Waani Xaafettidaakko, 2/1

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

 • Oysha ubbaa Geeshsha Maxaafaappe zaaridosona! (Isolina Lamelo), 7/1

 • Pirdda Pacaanne Makkalaa Xayssanawu Tarkka Baaxetaydda Takkaas (Antiwan Tuuma), 8/1

 • Saˈay Gannate Gidanaagaa Siyada Laamettaas! (Ivaris Vigalis), 4/1

 • Ta Koyiyoobaa Xallaa Polaydda Deˈaas (Kiristof Bawuˈera), 10/1

 • Ubbatoo Ta Massaariyaa Oyqqada Yuuyays (Anunsiyato Lugara), 7/1

 • Yihooway Tana Dogibeenna (Susana Yudiyas), 1/1

XANNAˈIYO HUUPHE YOHOTA

YESUUS KIRISTTOOSA

 • Ha Wodiyan Ay Oottii? 7/1

 • Hayqqida Asaa Denttidee? Aybissi? 11/1

 • Neeni Bonchana Koshshiyo Baalaa (Godaa Kahuwaa), 4/1

 • Sinttappe I Ay Oottanee? 7/1

 • Yesuusa Hayqoy Nuna Waatidi Goˈˈii? 4/1

 • Yesuusa Hayquwaa Waatidi Hassayana Koshshii? 4/1

YIHOOWA