WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Xiqimita 2014

Ha Wochiyo Keelan Tisaase 1ppe biidi 28, 2014 gakkanaashin xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Taywaanen

Yan 100ppe dariya Yihoowa Markkati aassiyaageeti keehi koshshiyoosan haggaaziiddi deˈoosona. Eti yootiyoobaa eranawu nabbaba; qassi loˈˈo ayfiyaa demmanaadan eta maaddidabaa akeeka.

Xoossaa Kawotettaa Minttada Ammana

Yihoowa ba halchoy polettanaagaa ammanttanawu usuppun maachata maacettiis. Ha maachati nu ammanoy minnanaadan waatidi maaddiyoonaa?

Intte ‘Qeesetu Kawotetta’ Gidana

Usuppun maachatuppe wurssetta heezzati nuuni Xoossaa Kawotettan ammanettanaadaaninne hegaara gayttida mishiraachuwaa haratussi yootanaadan denttettees.

DE'UWAN HANIDABAA

Ta Deˈuwan Kawotettawu Haggaaziyo Wode Oottido Gitabaa

Mildrid Olsen giyo michiyaa 29 gidiya layttaa El Salvadoren misoonaawe gidada oottidoogaa gujjin, 75 layttaa Yihoowawu haggaazaasu. A wozanan yelaga gidada deˈanaadan maaddiday aybee?

Yihoowaara Issippe Oottiyo Maataa Xoqqu Oottada Xeella!

Yihoowayyo goynniyaageeti bantta goˈˈaa agganaadan oottiyaabay aybee?

Ubba Wode ‘Saluwan Deˈiyaagaa Qoppite’

Saˈan merinawu deˈanawu hidootiyaageeti saluwan deˈiyaagaa ubba wode qoppana koshshiyoy aybissee? Eti hegaadan waatidi oottana danddayiyoonaa?