WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Masqqala 2014

Ha Wochiyo Keelan Xiqimita 27ppe biidi Hidaare 30, 2014 gakkanaashin xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

‘Loˈˈo Oosuwaa Oottanawu Baaxetay’?

Bessiyaagaadan waana baaxetana danddayay?

Ne Haymaanootee Tuma Gidiyoogaa Ammanay? Aybissi?

Ha huuphe yohoy daroti Yihoowa Markkatu haymaanootee tuma gidiyoogaa ammananaadan oottida issi issi gaasota qonccissees. Qassi Yihoowa Markkati bantta haymaanootee tuma gidiyoogaa ammananaadan oottiyaabay aybakko beˈana.

‘Daro Waayee’ Gakkikkokka, Xoossaayyo Ammanettada Ootta

Seexaanaa alamiyan deˈiya ubba asaa bolli waayee gakkees. Seexaanay qohanawu goˈettiyo issi issi hiillati awugeetee? Nuuni hegawu waani giigettana danddayiyoo?

Yelidaageetoo—Intte Naata Heemmite

Yelidaageeti bantta naata Yihoowa “seeraaninne zoriyan” dichana bessees. (Efisoona 6:4) Ha huuphe yohoy yelidaageeti bantta naata heemmanawu maaddiyaanne naati Yihoowa siiqanaadan eti maaddana danddayiyo heezzu ogeta qonccissees.

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Geeshsha Maxaafay 37:25inne Maatiyoosa 6:33n yootiyoobay issi Kiristtaanee namisettanaadan Yihooway mule paqqadenna giyoogee?

Ubbaappe Wurssetta Morkkee, Hayqoy Xayana

Hayqoynne hayquwawu kaalettiya ubbabay asay waayettanaadan oottees. Asay hayqqiyoy aybissee? “Ubbaappe wurssetta morkkee, hayqoy” waani xayanee? (1 Qoronttoosa 15:26) Ha oyshatu zaaroy Yihooway suure pirddiyaagaa, aadhida eranchanne ubba qassi keehi siiqiyaagaa gidiyoogaa waati bessiyaakko akeeka.

Kumetta Wodiyaa Haggaaziyaageeta Hassayite

Yihoowayyo goynniya daroti kumetta wodiyaa minnidi haggaazoosona. Eti ‘ammanuwan oottiyo oosuwaanne siiquwan daafuriyo daafuraa’ waati hassayana danddayiyoo?—1 Tasalonqqe 1:3.