Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

‘Simmada Ne Ishantta Minttetta’

‘Simmada Ne Ishantta Minttetta’

PHEEXIROOSI Yesuusa kaddi simmidi, mishettidi yeekkiis. PHeexiroosi ayyaanaaban minnanawu baaxetana koshshikkonne, Yesuusi a baggaara harata maaddanawu koyiis. Yesuusi kasetidi ayyo, “Neeni taakko simmiyo wode, ne ishantta minttetta” yaagidoy hegaassa. (Luq. 22:32, 54-62) PHeexiroosi koyro xeetu layttaa Kiristtaane gubaaˈiyan tuussadan xeelliyo asatuppe issuwaa. (Gal. 2:9) Hegaadankka, issi wode gubaaˈe cima gididi haggaazida uri zaarettidi he aawatettan haggaazananne ba mala Kiristtaaneta ayyaanaaban minttettiyoogan ufayttana danddayees.

Issi wode gubaaˈe cima gididi haggaazida issoti issoti he aawatettaappe wodhido gishshawu, azzanana danddayoosona. Tohossa Amarkkan 20 layttappe daruwaa cima gididi haggaazida Huliyo * giyo ishay hagaadan giis: “Taani daro layttawu haasayata giigettaydda, ishantta oychayddanne wudiyaa heemmaydda deˈaas! SHin he maataappe wodhido wode, taani keehi boorasaas. He wodee keehi azzanttiya wode.” Ha wodiyan, Huliyoy zaarettidi cima gididi haggaazees.

‘HEGAA KUMETTA UFAYSSADAN QOODA’

Erissiyo ashkkaraa Yaaqoobi, “Ta ishatoo, . . . dumma dumma paacee inttena gakkiyo wode, hegaa kumetta ufaissadan qoodite” yaagiis. (Yaaq. 1:2, 3) Yaaqoobi nuuni nagarancha gidiyo gishshawunne yedetettiyo gishshawu gakkiya paaciyaabaa yootiis. I iita amuwaa, somˈˈo xeellidi bonchiyoogaanne hegaa malabaa yootiis. (Yaaq. 1:14; 2:1; 4:1, 2, 11) Yihooway nuna seeriyo wode keehi azzanana danddayoos. (Ibr. 12:11) SHin hegaa mala paacee nuuni ufayttennaadan oottana bessenna.

Nuuni gubaaˈiyan haggaaziyo aawatettaappe wodhikkokka, nu ammanoy ay keena minokko qorananne Yihoowa siiqiyoogaa bessana danddayoos. Nuuni aybissi haggaazidaakkokka wotti dentti qoppana danddayoos. Nuuyyo goˈettanawu haggaazidooyye, Xoossaa siiqiyo gishshawunne gubaaˈee  abaa gidiyoogaanne gubaaˈiyaa siiquwan heemmana koshshiyoogaa ammaniyo gishshawu he maataa demmanawu baaxetidoo? (Oos. 20:28-30) Geeshsha oosuwaa aggennan ufayssan oottiya, kase cima gididi haggaazidaageeti, Seexaanaa gujjin, hara ubbay eti Yihoowa wozanappe siiqiyoogaa akeekanaadan oottoosona.

Kawuwaa Daawiti gita nagaraa oottido gishshawu Xoossay a seerido wode, he seeraa ekkidi maarotettaa demmiis. Daawiti hagaadan giidi yexxiis: “A mooroi atto geetettidonne a nagarai kamettido urai anjjettidaagaa. GODAI a iitatettaa qoodenna asinne a qofan baletoi bainna asi anjjettidaagaa.” (Maz. 32:1, 2) Seeray Daawiti kaseegaappe suure gidanaadan oottiis; qassi hegee i Xoossaa asawu loˈˈo henttancha gidanaadan maaddidoogee qoncce.

Zaarettidi cima gididi haggaaziya ishantti darotoo kaseegaappe loˈˈo henttancha gidoosona. Hegaa mala issi cimay, “Moorobaa oottiyaageeta waata oyqqanaakko haˈˈi loyttada erays” yaagiis. Hara cimay qassi, “Ishanttussi oottiyo maataa haˈˈi keehi xoqqu oottada xeellays” yaagiis.

SIMMANA DANDDAYAY?

Mazamuraawee, “Abeet Godau, neeni kehanne atto giyaagaa; nena xeegiya ubbaayyo aggenna ne siiqoi dariyoogaa” yaagiis. (Maz. 86:5) Yaatiyo gishshawu, iita nagaraa oottida uran Xoossay mule zaarettidi ammanettenna giidi nuuni qoppana koshshenna. Daro layttawu cima gididi haggaazi simmidi he maataappe wodhida Rikardoy hagaadan giis: “Ta mooruwan keehippe azzanaas. Daro layttawu, taani zaarettada cima gidada ishanttussi oottana danddayikke giyo qofay sohuwaara he maatan oottennaadan teqqiis. Taani ammanettiya asa gidanaagaa siraas. SHin, taani harata maaddiyoogaa dosiyo gishshawu, Geeshsha Maxaafaa xannaˈissays, Kawotettaa Addaraashan ishantta minttettays, qassi etaara issippe haggaazays. Hegee taani kaseegaadan haggaazana danddayiyoogaa qoppanaadan maaddido gishshawu, haˈˈi cima gidada haggaazays.”

Yihooway attumaasati kaseegaadan ufayttanaadaaninne zaarettidi haggaazanawu koyanaadan maaddees

Uluwan lancce oyqqiyoogee issi ishay cima gididi haggaazennaadan diggana danddayees. Qanaatiya Kawuwaa Saaˈoolappe baqatida, Yihoowa ashkkaraa Daawita leemisuwaa kaalliyoogee daro loˈˈo!  Daawiti Saaˈoola bolli ba haluwaa kessana danddayees; shin hegaadan oottanawu koyibeenna. (1 Sam. 24:4-7; 26:8-12) Saaˈooli olan hayqqido wode, Daawiti anne a naˈaa Yonaataana, “Asi siiqiyoogeetanne lo77iyaageeta” yaagidi, ayyo yeekkiis. (2 Sam. 1:21-23) Daawiti uluwan lancce oyqqibeenna.

Harati ne qofaa bala ogiyan akeekikko woy nena naaqqikko, uluwan lancciyaa oyqqada iita qofaa qoppennaadan naagetta. Leemisuwawu, Wiliyaami Birttaaniyaa biittan 30 gidiya layttawu cima gididi haggaazi simmin he maataappe wodhido wode, issi issi cimatu bolli lancciis. Wiliyaami zaarettidi suure qoppanaadan aybi maaddidee? I hagaadan giis: “Iyyooba maxaafaa nabbabiyoogee tana maaddiis. Yihooway Iyyoobi ba heezzu laggetuura sigettanaadan maaddikko, Kiristtaane cimatuura taani maayettanaadan i tana hegaappe aaruwan maaddana!”—Iyy. 42:7-9.

ZAARETTIDI WUDIYAA HEEMMIYAAGEETA XOOSSAY ANJJEES

Neeni Xoossaa wudiyaa heemmiyoogaa aggidaba gidikko, hegaadan oottidoy aybissakko qoppiyoogee loˈˈo. Nena metiyaabi darin aggadii? Ne deˈuwan harabaa kaseyada aggadii? Harati mooridoban hidootaa qanxxido gishshawu aggadii? Neeni aggido gaasoy ay gidinkka, cima gidada harata daroban maaddidoogaa hassaya. Neeni shiishshido haasayaynne ne leemisoy eta minttettiis; qassi neeni eta heemmanawu baada oychidoogee eti metuwan genccanaadan maaddiis. Neeni ammanettida cima gidada oottidobay ne wozanaa ufayssidoogaadan, Yihoowa wozanaakka ufayssiis.—Lee. 27:11.

Geeshsha oosuwaa ufayssan oottiyoogan Yihoowa siiqiyoogaa bessa

Yihooway hegaa mala attumaasati kaseegaadan ufayttanaadaaninne gubaaˈiyan sintta xeera gididi kaalettanawu koyanaadan maaddees. Neeni cima gidada haggaaziyoogaa aggidaba woy he maataappe wodhidaba gidikko, zaarettada gubaaˈiyaa “kaalettiyaagaa gidanau” koyana danddayaasa. (1 Xim. 3:1) PHawuloosi Qolasiyaasa Kiristtaaneti ‘Goday koyiyoogaadan deˈanawunne, ubba wode a ufayssiyaabaa oottanawu’ Xoossaa sheniyaa suure eraa erana mala, ‘ubba wode Xoossaa woossiis.’ (Qol. 1:9, 10) Neeni zaarettada cima gidada haggaazikko, minnanaadan, danddayancha gidanaadaaninne ufayttanaadan Yihooway nena maaddana mala woossa. Ha wurssetta gallassan, siiqiya henttanchati Xoossaa asaa ayyaanaaban minttettana koshshees. Neeni ne ishantta minttettana danddayay, qassi minttettanawu koyay?

^ MENT. 3 Issi issi asatu sunttay laamettiis.