Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Intte “Taassi Markkattiyaageeta Gidana”

Intte “Taassi Markkattiyaageeta Gidana”

“Yesuusi eta, ‘. . . Intte . . . sa7aa gaxaa gakkanaashinkka taassi markkattiyaageeta gidana’ yaagiis.”—OOS. 1:7, 8.

1, 2. (a) Ubbaappe aadhiya Yihoowa markkay oonee? (b) Yesuusa sunttaa birshshettay aybee, qassi Xoossaa Naˈay ba sunttaa birshshettaadan waani deˈidee?

“TAANI tumatettaayyo markkattana gishshau yelettaas; qassi hegaa gishshau, ha sa7aa yaas.” (Yohaannisa 18:33-37 nabbaba.) Yesuus Kiristtoosi qommoora deˈiyaagaa Yihudaa biittaa haariya Rooma bitaniyaassi yootidoy, asay Yesuusa mootidi a sinttan essido wode. Yesuusi kawo gidiyoogaa hegaappe kase yootibeenna. Daro layttappe guyyiyan, Yesuusi “PHilaaxoosa giyo biittaa haariyaagaa sinttan lo77o markkaa markkattida,” xalaa gidiyoogaa kiitettida PHawuloosi yootiis. (1 Xim. 6:13) Ixxiyaageeti darido Seexaanaa alamiyan ‘ammanettida tumancha markka’ gidanawu xalana koshshiyoogee qoncce!—Ajj. 3:14.

2 Yesuusi Ayhuda zare gidiyo gishshawu, yelettoosappekka doommidi Yihoowa markka. (Isi. 43:10) I Yihoowa markka gidida ooppenne aadhiya markka. Yesuusi Xoossay ayyo kessido sunttaa birshshettaa loytti qoppiis. Mayraama shahaaridoy geeshsha ayyaanaana gidiyoogaa issi kiitanchay Yooseefayyo yootido wode, “Attuma na7a a yelana; qassi neeni Yesuusa gaada a sunttana; aissi giikko, i ba asaa eta nagaraappe ashshana” yaagiis. (Maa. 1:20, 21) Yesuusa sunttaa birshshettay Ibraawettuwan  “Yihooway Ashshiyaagaa” giyoogaa. Yesuusi ba sunttaa birshshettaara maayiya ogiyan ‘bayida dorssay, Israaˈeela asay’ zaarettidi Xoossan nashettanawu ba nagaraappe simmanaadan maaddiis. (Maa. 10:6; 15:24; Luq. 19:10) Yaatanawu, Yesuusi Xoossaa Kawotettaabaa mishettidi markkattiis. Marqqoosi hagaadan giis: “Yesuusi Xoossaa kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiiddi, Galiila biitti biis; biidi, ‘Wodee gakkiis; Xoossaa kawotettaikka matattiis. Intte nagaraappe simmidi, wonggeliyaa mishiraachchuwaa ammanite’ yaagiis.” (Mar. 1:14, 15) Yesuusi Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiyaageetakka xalatettan boriis; eti a mittan kaqqidi worido issi gaasoy hegaa.—Mar. 11:17, 18; 15:1-15.

“XOOSSAI OOTTIDO GITA OOSUWAA”

3. Yesuusi hayqqi simmin heezzu gallassappe guyyiyan aybi hanidee?

3 Yesuusi hayqqi simmin heezzu gallassappe guyyiyan maalaaliyaabay haniis. Yihooway Yesuusa hayquwaappe denttiyo wode asa oottidi gidennan, hayqqenna ayyaana mereta oottidi denttiis. (1 PHe. 3:18) Godaa Yesuusi hayquwaappe denddidoogaa bessanawu, ba erissiyo ashkkaratuyyo ashuwaa maayidi beettiis. I hayquwaappe denddido gallassi, dumma dumma erissiyo ashkkaratuyyo guuxxiis giishin ichashutoo qoncciis.—Maa. 28:8-10; Luq. 24:13-16, 30-36; Yoh. 20:11-18.

4. Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuyyo qonccido wode kaalettido shiiqoy awugee, qassi erissiyo ashkkaratuyyo i immido oosoy aybee?

4 Yesuusi ichashanttuwaa qoncciyo wode kiitettidaageetinne harati issippe shiiqi uttidosona. He wode, i bari hayquwaanne dendduwaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafan kasetidi odettidabaa etassi qonccissiis. “He wode, Xoossaa maxaafati giyoogee etassi gelana mala, eta wozanaa dooyiis.” Hegaa gishshawu, eti Xoossaa morkketi a woranaageenne maalaalissiya ogiyan i hayquwaappe denddanaagee Geeshsha Maxaafan kasetidi odettidoogaa akeekidosona. He dumma shiiquwaa wurssettan, erissiyo ashkkarati oottana bessiyo oosuwaa etawu yootiis. “Nagaraappe simmiyoogeenne nagaraa atto giyoogee Yerusalaameppe doommidi, Aihuda gidenna asa ubbaassi a sunttan odettanau” bessiyoogaa i etassi yootiis. I gujjidikka, “Ha yohuwaassi intte markka” yaagiis.—Luq. 24:44-48.

5, 6. (a) Yesuusi, “Intte . . . taassi markkattiyaageeta gidana” giidoy aybissee? (b) Yesuusi erissiyo ashkkarati erissana koshshiyo Yihoowa halchuwaara gayttida oorattabay aybee?

5 Hegaa gishshawu, kiitettidaageeti 40 gallassappe guyyiyan i wurssetta wodiyawu qonccidi kaallidi deˈiyaagaadan azazidobaa loytti akeekidosona. I eta, “Yerusalaameeninne Yihudaa biitta ubban, Samaariyaaninne sa7aa gaxaa gakkanaashinkka taassi markkattiyaageeta gidana” yaagiis. (Oos. 1:8) Erissiyo ashkkarati Israaˈeela asa gidiyo gishshawu koyroppekka Yihoowa markka. SHin eti haˈˈi Yesuusassikka markka gidana. Hegee woygiyoogee?

Yesuusi erissiyo ashkkaratuugaadan, nuuni Yihooway sinttanawu halchidobaa ubba wode asaayyo yootoos (Mentto 5, 6 xeella)

6 Yesuusi erissiyo ashkkarati Yihoowa halchuwaara gayttida hara oorattabaa asaa erissana; eti erissana oorattabay Israaˈeelati Gibxxe aylletettaappe, qassi guyyeppe Baabiloone omooduwaappe kiyidoogaappe aadhiyaaba. Yesuus Kiristtoosa hayqoynne denddoy ubbaappe iita aylletettaappe, hegeekka, nagaraanne hayquwaa aylletettaappe kessees. PHenxxaqosxxe gallassi 33 M.Ln, erissiyo ashkkarati ayyaanan tiyettidi “Xoossai oottido gita oosuwaa” asaayyo yootidosona; qassi hegaa siyida daroti ammanidosona. Hayquwaappe denddida Yesuusassi ooratta maatay imettiis; Yihooway saˈan deˈiya shaˈan qoodettiya  asaa a baggaara ashshees.—Oos. 2:5, 11, 37-41.

“DARO ASAA WOZANAU” OOTTIDOBAA

7. PHenxxaqosxxe gallassi 33 M.Ln hanidabay ay bessii?

7 PHenxxaqosxxe gallassi 33 M.Ln hanidabay, Yihooway Yesuusa polo deˈuwaa yarshuwaa asaa naatu nagaraa atto gaanawu koshshiyaaba oottidi ufayssan ekkidoogaa bessees. (Ibr. 9:11, 12, 24) Yesuusi, “Asaayyo oottanaunne daro asaa wozanau ta shemppuwaa immanau yiidoogaappe attin, asi tau oottanau yabeikke” yaagiis. (Maa. 20:28) Yesuusa wozuwaappe goˈettana “daro asaa” geetettidaageeti bantta nagaraappe simmiya Ayhudatu xalla gidokkona. Xoossay ‘asay ubbay attanaadan’ koyees; qassi, Yesuusa wozoy ‘saˈaa nagaraa xayssiyaagaa.’—1 Xim. 2:4-6; Yoh. 1:29.

8. Yesuusi erissiyo ashkkarati aggennan markkattanaadan maaddidabi aybee, qassi eti ay keenaa markkattidonaa?

8 Yesuusi erissiyo ashkkarati xalidi abaa aggennan markkattidonaa? Ee, markkattidosona. SHin eti markkattidoy bantta wolqqaana gidenna. Yihoowa geeshsha ayyaanay eti aggennan markkattanaadan denttettiisinne wolqqaa immiis. (Oosuwaa 5:30-32 nabbaba.) PHenxxaqosxxe gallassi 33 M.Ln bonchido baalaappe 27 gidiya layttay aadhi simmin, ‘tumu kiitaa wonggelee’ Ayhudanne Ayhuda gidenna, “sa7an de7iya mereta ubbaa matan odettiis.”—Qol. 1:5, 23.

9. Kasetidi odettidaagaadan, geeshsha gidida Kiristtaane gubaaˈee waanidee?

9 SHin takkidi geeshsha gidida Kiristtaane gubaaˈee moorettidoogee azzanttiyaaba. (Oos. 20:29, 30; 2 PHe. 2:2, 3; Yih. 3, 4) Yesuusi kasetidi yootidoogaadan, “xalahe halaqaa” Seexaanaappe pulttiya worddo timirttee, tumu Kiristtaane ammanoy awugaakko ‘wodiyaa wurssettay’ gakkanaashin shaakki eranawu metanaadan oottiis. (Maa. 13:37-43) Yihooway Yesuusa asaa naata haariya Kawo oottidi he wode sunttiis. Yesuusi kawotidoy Xiqimita 1914na; he wode Seexaanaa alamiyaa ‘wurssetta gallassay’ doommiis.—2 Xim. 3:1.

10. (a) Ha wodiyan deˈiya tiyettida Kiristtaaneti kasetidi yootido dumma wodee awugee? (b) Xiqimita 1914n hanidabay aybee, qassi hegaa waati eriyoo?

10 Ha wodiyan deˈiya tiyettida Kiristtaaneti Xiqimita 1914y dumma wode gidanaagaa  kasetidi yootidosona. Eti hegaa, qanxxettoosappe “laappun laittai” aadhin aacida adussa mittaabaa yootiya Daaneela hiraagaappe akeekidosona. (Dane. 4:16) Yesuusi i Kawo gidiyo wodiyaanne wurssetta gallassay doommiyo wodiyaa erissiyo ashkkarati eranaadan maaddiya malaataa yootiis. Alamiyan 1914ppe doommidi haniyaabay Yesuusi Kawo gididoogaa bessees. (Maa. 24:3, 7, 14; Luq. 21:24) Yaatiyo gishshawu he wodeppe doommidi, Yihooway asaa naata haaranaadan Yesuusa Kawo oottidi sunttidoogee ‘Xoossay oottido gita oosuwaappe’ issuwaa gidiyoogaa asawu yootoos.

11, 12. (a) Ooratta Kawoy 1919n ay oottiyoogaa doommidee? (b) Qassi 1935ppe haa simmin qoncce gididabay aybee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

11 Yesuus Kiristtoosi saˈaa ooratta Kawo gididi, bana kaalliya ayyaanan tiyettidaageeta sohuwaara “Gita Baabiloona” aylletettaappe kessiyoogaa doommiis. (Ajj. 18:2, 4) Koyro Alamiyaa Olaappe simmin, 1919n Kiristtoosa wozuwaanne Xoossaa Kawotettay eqqidoogaa xeelliyaagan kumetta alamiyan mishiraachoy odettiyoogaa doommiis. Ayyaanan tiyettida Kiristtaaneti he injjiyan markkattin, shaˈan qoodettiyaageeti tumaa siyidi Kiristtoosaara haaranawu ayyaanan tiyettidosona.

12 Qassi 1935ppe haa simmin, dumma dumma biittaappe shiiqida “zawai bainna daro asaa” gidana miilooniyan qoodettiya ‘hara dorssata’ Kiristtoosi shiishshiyoogaa doommidoogee erettiis. Zawi baynna daro asaykka tiyettida Kiristtaanetuura issippe xala gidida Yesuusa leemisuwaa kaallidi, bantta atotettay Xoossaappenne Kiristtoosappe yiyoogaa asawu markkattoosona. Zawi baynna daro asay genccidi markkattiyoogaaninne Kiristtoosa wozuwaa aggennan ammaniyoogan Seexaanaa alamiyaa xayssiya ‘daro waayiyaappe’ attana.—Yoh. 10:16; Ajj. 7:9, 10, 14.

‘MISHIRAACHUWAA YOOTANAWU MINNITE’

13. Nuuni Yihoowa Markka gidiyo gishshawu, ay oottanawu murttidoo, qassi nuuni hegaa oottanaagaa waati erana danddayiyoo?

13 Xoossaa Yihooway “oottido gita oosuwaa,” qassi i sinttappe oottanawu qaalaa gelidobaa asaayyo markkattiyoogee nuuyyo gita boncho. SHin ubba wode hegaadan markkattanawu metootana danddayoos. Daro ishati haggaaziyoy siyanawu koyenna asati, qilliicciyaageeti woy yedettiyaageeti darido moottaana. Nuuni kiitettida PHawuloosanne a laggetu leemisuwaa kaallana danddayoos. PHawuloosi, “Daro phalqqettai de7ikkokka, intteyyo a wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootana mala, Xoossai nuuyyo minotettaa immiis” yaagiis. (1 Tas. 2:2) Hegaa gishshawu, nuuni hidootaa qanxxana bessenna. Ubba Seexaanaa alamee xayiyo wode, nu huuphiyaa Yihoowayyo geppiyo wode gelido qaalaa naagidi  deˈanawu murttana koshshees. (Isi. 6:11) Nuuni nu wolqqan hegaa oottana danddayokko; shin beni Kiristtaanetu leemisuwaa kaalliyoogan Yihooway ba geeshsha ayyaanan ‘ubbaappe aadhiya wolqqaa’ immanaadan woossana bessees.—2 Qoronttoosa 4:1, 7 nabbaba; Luq. 11:13.

14, 15. (a) Koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaaneta asay waatidee, qassi kiitettida PHeexiroosi eta waati minttettidee? (b) Nuuni Yihoowa Markka gidiyo gishshawu asay nuna ixxiyaaba gidikko, ay hassayana koshshii?

14 Ha wodiyan, miilooniyan qoodettiyaageeti banttana Kiristtaane goosona; “shin eti sheneyiyaageeta, azazettennaageetanne lo77o ooso ubbaukka giigennaageeta gidiyo gishshau bantta oosuwan [Xoossaa] erokko goosona.” (Tii 1:16) Koyro xeetu layttan deˈida tumu Kiristtaaneta he wode deˈiya daro asay ixxidoogaa hassayiyoogee maaddees. Kiitettida PHeexiroosi, “Asi inttena Kiristtoosa sunttaa gishshau boriyaabaa gidikko, intte anjjettidaageeta; . . . Xoossaa Ayyaanai, intte bolli shemppana” yaagidi xaafidoy hegaassa.—1 PHe. 4:14.

15 Geeshsha ayyaanaa kaaletuwan xaafettida ha zoree ha wodiyan deˈiya Yihoowa Markkatussikka haniyaabee? Ee, aybissi giikko, nuunikka Yesuusi Xoossaa Kawotettaa Kawo gidiyoogaa markkattoos. Yihoowa sunttaa gishshawu ixettiyoogee “[Yesuus] Kiristtoosa sunttaa gishshau” borettiyoogaa mala; aybissi giikko, Yesuusi bana ixxiyaageetuyyo, “Taani ta Aawaa sunttan yaas; shin tana mokkibeekketa” yaagiis. (Yoh. 5:43) Hegaa gishshawu, hannippe guyye neeni markkattiyo wode asay nena yedettikko yayyoppa. He wode Xoossay nenan ufayttanaagaanne a ‘ayyaanay ne bolli shemppanaagaa’ hassaya.

16, 17. (a) Alamiyan daro heeran deˈiya Yihoowa asay ufayttanaadan oottiyaabay aybee? (b) Neeni ay oottanawu murttadii?

16 Qassi alamiyan daro heeran Yihoowa Markkatu qooday gujji gujji biyoogaakka hassaya. Zaaretti zaarettidi haggaazido moottankka nuuni yootiyo atotettaa mishiraachuwaa siyanawu koyiya asaa demmiiddi deˈoos. Nuuni yootiyoobaa siyanawu koyiya asaa demmiyo wode, eta zaaretti oychiyaageeta, Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyaageetanne bantta huuphiyaa Yihoowayyo geppidi xammaqettanaadan maaddiyaageeta gidoos. Neenikka, 60ppe dariya layttawu minna markkattida, Tohossa Afirkkan deˈiya Saariigaadan qoppana danddayaasa. A hagaadan gaasu: “Taani Yesuusa wozuwaa yarshshuwan Ubbaa Danddayiya Yihoowaara mino dabbotaa medhido gishshawu, qassi a boncho sunttaa asaayyo yootana danddayido gishshawu keehi ufayttays.” Anne i keettaaway Marttenesi bantta heezzu naata gujjin, daro asati Yihoowayyo goynniyaageeta gidanaadan maaddidosona. Saara gujjadakka, “Hara ay oosoynne hagaa keeni ufayssenna; Yihooway ba geeshsha ayyaanaa baggaara nuuni ubbay shemppo ashshiya ha oosuwaa oottanaadan koshshiya wolqqaa immees” yaagaasu.

17 Nuuni xammaqettida Kiristtaane gidin woy xammaqettanawu halchidaba gidin, kumetta alamiyan deˈiya Yihoowa Markkatuura issippe oottiyo maataa demmido gishshawu keehi ufayttoos. Hegaa gishshawu, Seexaanaa iita alamiyan geeshsha gidada deˈanawu baaxetaydda aggennan loyttada markkata. Hegaadan oottiyoogan, a boncho sunttan nuuni xeegettiyo saluwan deˈiya, siiqiya nu Aawaa bonchissoos.