Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Paraman SHaahettida Kiristtaaneta Maaddite—Waatidi?

Paraman SHaahettida Kiristtaaneta Maaddite—Waatidi?

Neeni paraman shaahettida uraa, ubba hegaa mala amarida asata erennan aggakka. Paraman shaahettiyoogee meeze gididaba. Leemisuwawu, Poolandde biittan xannaˈido issi xinaatee aqo deˈuwan heezzaappe biidi usuppun layttaa deˈida, layttay 30 gidido asatuppe daroti paraman shaahettiyoogaa, qassi haratikka hegaadan oottiyoogaa qonccissiis.

Isppeene biittan so asaa maaddiya issi dirijjitee “[Awurooppan] aqo oyqqiyaageetuppe bagga gidiyaageeti paraman shaahettiyoogaa issi xinaatee qonccissees” yaagiis. Hara dure biittatunkka hanotay hegaa mala.

KEEHIPPE UNˈˈETTIYOOGAA

Paraman shaahettiyoogaara gayttidaagan ayba metoy gakkii? Aqo oyqqidaageeta zoriyoogan erettida Arshsho Awurooppan deˈiya maccaasiyaa kaallidi deˈiyaabaa akeekaasu: “Paraman shaahettiyoogee kasetidi hanidabaa, hegeekka dabbotay attidoogaanne hegaappe denddidaagan issoy issuwaappe shaahettidoogaa qoncciyaa kessees; hegee qassi keehi azzanttiyaaba.” A gujjadakka, asay paraman shaahetti simmin “keehi unˈˈettiyoogaa, hegeekka yiillotiyoogaa, zilˈˈettiyoogaa, azzaniyoogaa, hidootaa qanxxiyoogaanne yeellatiyoogaa” yootaasu. Hegaappe denddidaagan issoti issoti banttana woranawu qoppoosona. “Wurssettan pirdda keettan paraman shaahetti simmin, harabay kaallees. Paraman shaahettida urawu saˈay leeliyo gishshawu, ‘Taani haˈˈi paraman shaahettaas; shin waananee? Taani de ˈiyoogawu goˈˈi aybee?’ yaagidi qoppana danddayees.”

Eva amarida layttaappe kase bawu siyettidabaa hassayada hagaadan gaasu: “Paraman shaahetta simmin ta shoorotinne tanaara oottiyaageeti tana ‘azinay yeddidooree’ yaagiyo wode taani keehi yeellataasinne yiillotaas. Taani naaˈˈu naatuyyo tarkka aayonne aawa gidaas.” * Bonchettida gubaaˈe cima gididi 12 layttawu oottida Addaamee, “Taani keehi yeellatido gishshawu issi issitoo keehi yiillotaas; qassi oonaarakka gidin gayttennan agganawu qoppaas” yaagiis.

BESSIYAAGAADAN QOPPANAWU BAAXETIYOOGAA

Issoti issoti paraman shaahettoosappe daro layttay aadhi simminkka sinttanaabaa qoppidi keehi unˈˈettiyo gishshawu, bessiyaagaadan qoppanawu metootoosona. Eti hara asi banttana dosennabadan qoppana danddayoosona. Qassi hegaara gayttidabaa xaafiya issi maccaasiyaa, eti “bantta kase meeziyaa aggidi bantta metuwaa banttarkka genccana koshshiyoogaa” yootaasu.

Istanisiwafi hagaadan giis: “Taani ta keettaayeeppe paraman shaahettido wode, a ta naaˈˈu macca  naati tanaara gayttennaadan diggaasu. Hegee taani, ‘Hannippe guyye ooninne tawu qoppenna; ubba Yihoowaykka tana aggiis’ gaada qoppanaadan oottiis. Deˈoy tana salettiis. SHin guyyeppe, ta qofay bala gidiyoogaa akeekaas.” Ba azinaappe paraman shaahettida Vanddokka sinttanaabay hirggissin hagaadan gaasu: “Amarida wodeppe guyyiyan ishanttanne michontta gujjin, ubba asay tananne ta naata dosenna gaada qoppaas. SHin taani ta naata Yihoowayyo goynniyaageeta oottada dichanawu baaxetiyo wode ishantti ubbay tana ay keenaa maaddidaakko haˈˈi akeekaas.”

Paraman shaahetti simmidi issoti issoti iita qofaa qoppiyoogaa he asati giidobaappe akeekana danddayaasa. Eti, ‘Taani asi dosiyo asa gidikke, qassi tawu goˈˈi baa’ giidi hada qofa qoppana danddayoosona. Qassi hara asaa borana danddayoosona. Hegaappe denddidaagan, ishanttinne michontti eta siiqennabadaaninne etawu qarettennabadan qoppana danddayoosona. Gidoppe attin, Istanisiwafanne Vanddi hanotaappe beˈidoogaadan, paraman shaahettida asati ishatinne michoti eta tumuppe siiqiyoogaa akeekana danddayoosona. Eti koyro heeran akeekana xayikkonne, eta maaddanawu hara Kiristtaaneti darobaa oottoosona.

BOORASEENNE ASI DOSENNABADAN QOPPIYOOGEE WAYSSIYO WODE

Nuuni eta maaddanawu keehi baaxetiyaaba gidikkokka, paraman shaahettida Kiristtaaneti issi issitoo boorasiyoogee attennaagaa hassayana koshshees. Paraman shaahettida michoti banttana daro asay siiqeennabadan qoppana danddayoosona. Aleetsiya, “Taani paraman shaahettoosappe hosppun layttay aadhiis. SHin, taani haˈˈikka issi issitoo tana pattenna asadan xeellays. Hegaa mala wodiyan, hara asaappe shaahettada yeekkanawunne azzananawu koyays” yaagaasu.

Paraman shaahettida asay hegaadan qoppiyoogee meeze gididaba; shin Geeshsha Maxaafay nuuni asappe shaahettana bessennaagaa yootees. Ha zoriyaa kaallennaagee nuuni “lo77o era ubbaakka” phalqqanaadan oottees. (Lee. 18:1) Gidikkokka, hegaa mala hanotaappe denddidaagan boorasiya asi mattuman baappe dummatiya asa darotoo zore oychennaagee eratetta gidiyoogaa akeekana bessees. Hegee bessenna ogiyan issoy issuwaa siiqennaadan maaddees.

Paraman shaahettida Kiristtaaneti sinttanaabaa hirggiyo gishshawu, boorasiyo woy banttana asi dosenna gi qoppiyo gishshawu, keehi metootana danddayoosona. Hegaadan qoppiyoogee meeze gididaba, qassi hegaa aggiyoogee keehi metiyaaba gidiyoogaa akeekidi, hegaa mala ishatanne michota nuuyyo danddayettida keenan maaddiyoogan Yihoowa leemisuwaa kaallana koshshees. (Maz. 55:22; 1 PHe. 5:6, 7) Nuuni eta maaddanawu nuussi danddayettida ubbabaa oottiyo wode eti ufayttana. Eti gubaaˈiyan deˈiya tumu laggetuppe maaduwaa demmanaagee erettidaagaa!—Lee. 17:17; 18:24.

^ MENT. 6 Issi issi asatu sunttay laamettiis.