Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ereetii?

Ereetii?

Beni wode issi uri ba maayuwaa eriiddi pooshshiyoogee ay bessii?

ASAY dumma dumma gaasuwan ba maayuwaa pooshshidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Hegee ha wodiyan deˈiya asay meezetidoba gidana xayikkokka, Ayhudati hidootaa qanxxiyo wode, azzaniyo wode, woy kawushshiyaabay eta gakkiyo wode hegaadan oottoosona.

Leemisuwau, Roobeeli ba ishay Yooseefi aylletettau bayzettido wode a ashshana danddayibeenna gishshau, “ba maayuwaa pooshshiis.” Eta aaway Yaaqoobi, Yooseefa iita doˈay miis gi qoppido wode, “ba maayuwaa peeriis.” (Doo. 37:18-35) Iyyoobi ba naati ubbay hayqqidoogaa siyido wode, “ba maayuwaa pooshshiis.” (Iyy. 1:18-20) Israaˈeelati olan xoonettidoogaa, Eela naati naaˈˈay hayqqidoogaa, qassi Xoossaa taabootay omoodettidoogaa Qeese Ubbatu Halaqaa Eelassi yootanau yiida bitanee a sinttan ‘ba maayuwaa pooshshiis.’ (1 Sam. 4:12-17) Yoosiyaasi Higgiyaa Maxaafan deˈiya qaalaa siyidi, ba asaa mooruwaa erido wode “ba maayuwaa pooshshiis.”—2 Kaw. 22:8-13.

Yesuusi shilootaa sinttan eqqido wode haasayidobaa, Qeese Ubbatu Halaqaa Qayaafi Xoossaa cayidobadan qoppidi, “ba maayuwaa pooshshi” oliis. (Maa. 26:59-66) Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiyaageetu wogay Xoossaa sunttay cayettiyo wode siyiya uri ba maayuwaa peerana mala azazees. Yerusalaamen deˈiya beeta maqidasee xayi simmin kiyida hara wogay qassi, “ha wodiyan Xoossaa Sunttay cayettiyo wode siyiya uri, curqqattidaba gidana xayikko, ba maayuwaa peerana koshshennaagaa” yootees.

Issi uri wozanappe azzanennan maayo pooshshiyoogee, Xoossaa sinttan a aynne maaddennaagee qoncce. Xoossay ba asau, “Intte wozanaappe attin, intte maayuwaa pooshshoppite,” “GODAAKKO, intte Xoossaakko, simmite” yaagidoy hegaassa.—Yuu. 2:13.