Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ubbatoo Loˈˈobaa Waata Qoppana Danddayay?

Ubbatoo Loˈˈobaa Waata Qoppana Danddayay?

“Asi keehi adussa laittaa ha sa7an de7ikko, he ubba laittankka ufaitto.”ERA. 11:8.

1. Yihooway nuuni ufayttanaadan oottiya ayba anjjo immidee?

YIHOOWAY nuuni ufayttanaadan koyees; qassi i nuna ufayssiya daro anjjuwaa immiis. Hegeetuppe issoy, i nuussi deˈuwaa immidoogaa. Hegaappe denddidaagan, i nuna tumu goynuwau ehiido gishshau, nu deˈuwan a sabbana danddayoos. (Maz. 144:15; Yoh. 6:44) Yihooway nuna siiqiyoogaa yootiis; qassi nuuni ayyo haggaaziiddi genccanaadan maaddees. (Erm. 31:3; 2 Qor. 4:16) Ayyaanaabaa qumay kumi palahidonne nu ishanttuura siiqettidi deˈiyo ayyaana gannatiyan deˈoos. Qassi, nuuyyo ufayssiya hidootay deˈees.

2. Xoossau ammanettidi haggaaziya issoti issoti aybiira baaxetiyoonaa?

2 Ha ufayssiya anjjoy deˈishinkka, Xoossau ammanettidi haggaaziyaageetuppe issoti issoti banttabaa ufayssennabaa qoppoosona. Eti Yihooway banttananne bantta haggaazuwaa goˈˈiyaabadan xeellenna giidi qoppana danddayoosona. Ubbatoo ufayssennabaa qoppiyaageetussi “keehi adussa laittaa” ufayttidi deˈana giyo qofay aymo mala gidana danddayees. Deˈoy ubbatoo leela milatana danddayees.—Era. 11:8.

3. Ufayssennabaa qoppanaadan oottana danddayiyaabay aybee?

3 Eti azzaniyo wode, sahettiyo wode woy cimiyo wode hegaadan ufayssennabaa qoppana danddayoosona. (Maz. 71:9;  Lee. 13:12; Era. 7:7) Hegaa bollikka, Kiristtaaneti ubbay wozanay cimmiyaagaa gidiyoogaanne Xoossay nunan ufayttishinkka nu wozanay nu bolli pirddana danddayiyoogaa akeekana koshshees. (Erm. 17:9; 1 Yoh. 3:20) Dabloosi Xoossaa ashkkarata wordduwan mootees. Qassi Seexaanaadan qoppiyaageeti ammanoy baynna Elifaazi giidoogaadan, nuuni Xoossau aynne goˈˈokko giidi qoppanaadan oottanau malana danddayoosona. Hegee Iyyooba wodeegaadan ha wodiyankka worddo.—Iyy. 4:18, 19.

4. Ha huuphe yohuwan ay beˈanee?

4 Yihooway “haiquwaa milatiya xumaa giddoora” biyaageetuura deˈiyoogaa Geeshsha Maxaafan qonccissiis. (Maz. 23:4) A Qaalay i nunaara deˈiyoogaa bessiyaabaappe issuwaa. Geeshsha Maxaafay ufayssennabaanne balabaa qoppiyoogaa gujjin, “qatuwaa laalanau wolqqaara de7iya Xoossaa tooraa.” (2 Qor. 10:4, 5) Yaatiyo gishshau, ubbatoo loˈˈobaa qoppanau Geeshsha Maxaafaa waati goˈettana danddayiyaakko ane beˈoos. Yaatiyoogee nenakka goˈˈana danddayees; qassi harata minttettiyaabaa demmanau maaddana danddayees.

LOˈˈOBAA QOPPANAU GEESHSHA MAXAAFAA GOˈETTA

5. Nubaa ay qoriyoogee nuuni loˈˈobaa qoppanau maaddana danddayii?

5 Kiitettida PHauloosi loˈˈobaa qoppanau nuna maaddana danddayiya amaridabaa qonccissiis. I Qoronttoosa gubaaˈiyan deˈiyaageeta, “Ammanuwan intte de7iyaakkonne ane inttena [qorite]” yaagidi zoriis. (2 Qor. 13:5) ‘Ammanoy’ Geeshsha Maxaafay qonccissiyo, Kiristtaaneti ammaniyo ubbabaa bessees. Nuuni haasayiyoobaynne oottiyoobay he ammanuwaara maayettikko, nuna qori geeshshidi ‘ammanuwan deˈiyoogaa’ bessoos. Nuuni ay ammananaakko nu koyidoogaadan doorana danddayennaagee qoncce. Nuuni Geeshsha Maxaafay Kiristtaanetussi yootiyo ubbabaa azazettana koshshees.—Yaaq. 2:10, 11.

6. ‘Nuuni ammanuwan deˈiyaakkonne’ nuna qorana koshshiyoy aybissee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

6 Neeni nebaa qorada geeshshikke gaada qoppikko, qoranau mammottana danddayaasa. SHin waannabay nuuni nubaa qoppiyoobaa gidennan, Yihooway nubaa qoppiyoobaa; qassi a qofay nu qofaappe keehi xoqqees. (Isi. 55:8, 9) I baassi goynniyaageeta qoriyoy eta pirddanaassa gidennan, eta loˈˈo eeshsha eranaassanne eta maaddanaassa. Neeni ‘ammanuwan deˈiyaakkonne’ qoranau Xoossaa Qaalaa goˈettiyo wode, kaseegaappe aaruwan nebaa Xoossay qoppiyoogaadan qoppaasa. Yaatiyoogee neeni goˈˈennabadan qoppiyoogaa aggada Xoossaa qofaa hassayanaadan maaddees. Xoossaa sinttan neeni alˈˈo. Hegaa hassayiyoogee xuma kifiliyan away pooˈanaadan magalashuwaa qaariyoogaa mala gidana danddayees.

7. Geeshsha Maxaafay etabaa yootiyo ammanettida asati oottidobaappe waani goˈettana danddayiyoo?

7 Geeshsha Maxaafay etabaa yootiyo ammanettida asati oottidobaa wotti dentti qoppiyoogee nu huuphiyaa qoranau keehi maaddees. Eta hanotaa woykko eta qofaa neegaara geeddarssada hegaa malaban neeni waatana danddayiyaakko qoppa. ‘Neeni ammanuwan deˈiyaakkonne’ erada nebaa loˈˈobaa qoppanau Geeshsha Maxaafaa waata goˈettana danddayiyaakko qonccissiya heezzu leemisota ane beˈoos.

HIYYEESA AMˈIYO

8, 9. (a) Hiyyeesa amˈˈee hanotay ay malee? (b) He amˈˈiyaa qoppana danddayiyo ufayssennabay aybee?

8 Yesuusi Yerusalaamen beeta maqidasiyan issi hiyyeesa amˈˈiyo beˈiis. A oottidobay nuuyyo abbee pacciyo wodekka, ubbatoo loˈˈobaa qoppanaadan nuna maaddana  danddayees. (Luqaasa 21:1-4 nabbaba.) He amˈˈee hanotaa qoppa.A ba azinay hayqqido gishshau azzanuwaa danddayana koshshees; qassi i mala qohettidaageeta maaddiyoogaappe ‘amˈˈetu keettaa bonqqiya’ haymaanootiyaa kaalettiyaageetu naaquwaakka danddayana koshshees. (Luq. 20:47) A keehi hiyyeesa gidiyo gishshau, keraa oottiya uri amarida daqiiqan demmana danddayiyoogaa keena santtimiyaa beeta maqidasiyau immaasu.

9 He amˈˈiyaa naaˈˈu bakkannaa ekkada beeta maqidasiyaa geliyo wode iyyo aybi siyettidaakko ane qoppa. A ba azinay hayqqanaappe kase immana danddayiyoogaara geeddarssada haˈˈi immiyoobay ay keena guuttakko qoppanddeeshsha? A baappe sinttaara deˈiyaageeti darobaa immiyoogaa beˈada, ‘Taani immiyoobay tumuppe goˈˈiyaabeeshsha?’ ga qoppada yeellatanee? A hegaadan qoppidaba gidiyaakkonne, tumu goynuwau oottana danddayiyoobaa oottaasu.

10. Yesuusi he amˈˈiyaa Xoossau alˈˈo gidiyoogaa waati qonccissidee?

10 Yesuusi he amˈˈiyookka a immido miishshaakka Yihooway goˈˈiyaabadan xeellidoogaa yootiis. I he amˈˈiyaa duretu “ubbaappe darissada” yeggidoogaa yootiis. A immidobay haratuugaara walahettiis; shin Yesuusi o nashshiis. Beeta maqidasiyau immido miishshaa qoodiyaageeti he naaˈˈu bakkannati woy qassi he amˈˈe maccaasiyaa Yihoowau ay keena alˈˈokko mule erana danddayokkona. SHin waannabay, haratu qofaa woy he amˈˈiyaa babaa qoppiyoobaa gidennan, Xoossaa qofaa. Neeni ammanuwan deˈiyaakkonne qoranau ha taarikee nena maaddana danddayii?

Hiyyeesa amˈˈiyaa oottidobaappe ay tamaaray? (Mentto 8-10 xeella)

11. Amˈˈeebaa yootiya taarikiyaappe ay tamaarana danddayay?

11 Ne hanotay neeni koyiyoogaa keenaa Yihoowau immennaadan oottana danddayees. Ceegatettay woy sahoy issoti issoti mishiraachuwaa guutta saate xallau sabbakanaadan oottana danddayees. Eti bantta haggaazuwaa irpporttiyaa immana koshshennabadan  qoppana bessii? Neeyyo abbee keehi paca gidana xayikkonne, layttan layttan Xoossaa asay au haggaaziiddi aattiyo daro saatiyaappe taagee keehi guutta gaada qoppana danddayaasa. SHin, Yihooway nuuni assi oottiyo ubbabaa, ubba qassi metoy gakkishin oottiyoobaa akeekiyoogaanne nashshiyoogaa hiyyeesa amˈˈee taarikiyaappe tamaaroos. Zillaytti neeni Yihoowau haggaazido hanotaa ane qoppa. Neeni au haggaazido wodiyaappe issi saate gidikkonne, hegee ne goˈˈaa aggabayanaadan oottidee? Yaatikko, neeni he saatiyan au oottidobaa Yihooway xoqqu oottidi xeelliyoogaa ammanettana danddayaasa. Hiyyeesa amˈˈeedan, Yihoowa haggaazuwan neeyyo danddayettida ubbabaa oottikko, neeni ‘ammanuwan deˈiyoogaa’ akeekana danddayaasa.

“TA SHEMPPUWAA EKKA”

12-14. (a) Ufayssennabaa qoppiyoogee Eelaasa waati qohidee? (b) Eelaasi hegaadan qoppidoy aybissee?

12 Hananabaa yootiya Eelaasi mino ammanoy deˈiyo, Yihoowayyo ammanettida asa. Gidikkonne, issi wode i hidootaa qanxxidi, “Abeet GODAU, taayyo gidana. . . . Ta shemppuwaa ekka” yaagidi, Yihooway bana woranaadan woossiis. (1 Kaw. 19:4) Hegaadan unˈˈetti erenna uri, Eelaasi ‘xala qaalan’ woossiis gaana danddayees. (Iyy. 6:3) SHin i ba wozanaabaa woossiis. Eelaasi hayqqanau koyido gishshau, Yihooway a seeriyoogaappe maaddidoogaa hassaya.

13 Eelaasi hegaadan qoppidoy aybissee? Hegaappe guuttaa kasetidi, Yihooway tumu Xoossaa gidiyoogaa erissiya, maalaalissiyaabaa oottiis. Hegaappe simmin, i Baˈaala sunttan hananabaa yootiya 450 asati hayqqanaadan oottiis. (1 Kaw. 18:37-40) Eelaasi Xoossaa asay haˈˈi tumu goynuwau simmana giidi qoppennan aggenna; shin eti simmibookkona. Iita Kawiyaa Elzzaabeela Eelaasa woranau halchidoogaa yootiya asata akko kiittaasu. Eelaasi ba shemppuwau yayyidi, Israaˈeela biittaappe tohossa baggi Yihudan deˈiya bazzuwau baqatiis.—1 Kaw. 19:2-4.

14 Eelaasi bazzon barkka deˈiyo wode, i hananabaa yootiyaagaa gididi oottiyo oosoy hada giidi qoppiyoogaa doommiis. I Yihoowau, “Taani ta maizza aawatuppe kehikke” yaagiis. Hayqqidi biitta gidida ba mayzza aawatudan, i aynne maaddennabadan qoppiis. I Yihoowayyo gidin hara ooyyookka gidin, aynne goˈˈennabadaaninne coo daafuriyaabadan qoppiis.

15. Eelaasi a sinttan alˈˈo gididoogaa Xoossay au waati qonccissidee?

15 SHin Ubbaappe Wolqqaama Xoossay Eelaasa keha ayfiyan xeelliis. Eelaasi Xoossaa sinttan alˈˈo; qassi Yihooway i hegaa eranaadan oottiis. Xoossay Eelaasa minttettanau kiitanchaa kiittiis. Qassi Eelaasi tohossa baggi Koreba Deriyaa gakkanau 40 gallassaa hemettidi biyo wode, Yihooway au miyoobaanne uyiyoobaa immiis. Hegaa bollikka, Eelaasi Israaˈeelatuppe Yihoowau ammanettidi deˈiya hara asi baynnabadan qoppidoogee bala gidiyoogaa Xoossay kehatettan au yootiis. Xoossay Eelaasau hara oosuwaa immidoogaakka hassaya; qassi i he oosuwaa oottanau eeno giis. Yihooway Eelaasa maaddiis; hegaa gishshau, Eelaasi minettidi hananabaa yootiyo ba oosuwau simmiis.—1 Kaw. 19:5-8, 15-19.

16. Xoossay nena waati maaddidee?

16 Eelaasa hanotay neeni ammanuwan deˈiyoogaa akeekanaadaaninne loˈˈobaa qoppanaadan maaddana danddayees. Koyruwan, Yihooway nena waati maaddidaakko qoppa. Neeyyo maadoy koshshido wode gubaaˈe cimay woy kayma gidida hara Kiristtaanee nena maaddidee? (Gal. 6:2) Geeshsha Maxaafay, nu xuufetinne gubaaˈe shiiqoy ayyaanaaban nena maaddidee? Sinttappe he ogetun maadettiyo wode, nena hegaadan maaddiday Yihoowa gidiyoogaa qoppada woosan a galata.—Maz. 121:1, 2.

17. Yihooway ba ashkkaratu hanotaappe xoqqu oottidi xeelliyoy aybee?

 17 Naaˈˈanttuwan, ufayssennabaa qoppiyoogee balettana danddayiyoogaa akeeka. Waannabay Xoossay nuna xeelliyo ogiyaa. (Roome 14:4 nabbaba.) Yihooway xoqqu oottidi xeelliyoy nuuni ayyo ammanettidi haggaaziyoogaappe attin, ayyo darobaa woy guuttabaa oottiyoogaa gidenna. Eelaasadan, geella neeni qoppiyoogaappe aaruwan Yihoowayyo oottennan aggakka. Neeni gubaaˈiyan deˈiyaageeta maaddennan aggakka; woy qassi ne moottan deˈiya asay tumaa siyidoy neeni minnada oottido gishshataassa gidana danddayees.

18. Yihooway neeyyo immiyo oosoy ay qonccissii?

18 Wurssettan, Yihooway immiyo ooso ubbaa i nenaara deˈiyoogaa qonccissiyaabadan xeella. (Erm. 20:11) Eelaasadan, ne haggaazoy ayfennabadan woy neeni ayyaanaaban halchido issi issibay polettennabadan qoppada hidootaa qanxxana danddayaasa. Gidoppe attin, neeyyo nu ubbaagaadan, Yihoowa Markka gidada asau mishiraachuwaa yootiyo gita maatay deˈees. Yaatiyo gishshau, Yihoowayyo ammanettada deˈa. Yaatikko, Yesuusi yootidoogaadan neenikka ‘ne godaara ufayttana’ danddayaasa.—Maa. 25:23.

‘TUGGATIDA URA WOOSAA’

19. Mazamure 102 xaafidaagau aybi siyettidee?

19 Mazamure 102 xaafida uri issi wode hidootaa qanxxiis. I ‘tuggatiis’ woykko asatettaaninne qofan waayettiis; qassi metuwaa genccana danddayibeenna. (Maz. 102, huuphessa qofaa) I ubba wode qoppiyoy metootidoogaa, tuggatidoogaanne boorasidoogaa. (Maz. 102:3, 4, 6, 11) Yihooway bana wora olanau koyidabadan qoppiis.—Maz. 102:10.

20. Woosay ufayssennabaa qoppiyoogaa agganau baaxetiya uraa waati maaddana danddayii?

20 Gidoppe attin, mazamuraawee ba deˈo layttan Yihoowa galatiis. (Mazamure 102:19-21 nabbaba.) Mazamure 102y ammanuwan deˈiyaageetikka tuggatidi, harabaa qoppanau metootana danddayiyoogaa bessees. Mazamuraawee bau metoy daridabadan qoppidi, i “keettaa huuphiyan barkka uttida kafo mala” gidiyoogaa yootiis. (Maz. 102:7) Neenikka hegaadan qoppiyaaba gidikko, mazamuraawiyaagaadan ne metuwaa Yihoowau yoota. Neeni tuggatiyo wode woossiyo woosay ufayssennabaa qoppiyoogaa agganaadan nena maaddana danddayees. Yihooway ‘hiyyeesatu woosaa siyanaagaanne eta watiwatuwaa karennaagaa’ yootiis. (Maz. 102:17) Hegan ammanetta.

21. Ufayssennabaa qoppiyoogaa agganau baaxetiya uri waanidi kaseegaappe aaruwan loˈˈobaa qoppana danddayii?

21 Mazamure 102y neeni kaseegaappe aaruwan loˈˈobaa qoppanaadan maaddiyaabaakka qonccissees. Mazamuraawee Yihoowaara deˈiya dabbotaa qoppanau koyiis. (Maz. 102:12, 27) Yihooway ubba wode ba asay metuwaa genccanaadan maaddiyoogaa eriyoogan i minettiis. Guutta wodiyau, ufayssennabaa qoppiyoogee neeni koyiyoogaa keenaa Xoossau oottennaadan diggiyaaba gidikko, hegaa xeelliyaagan akko woossa. Neeni ne tuggaappe shemppana xallaassa gidennan, ‘Yihoowa sunttay odettanaadankka’ Xoossaakko woossa.—Maz. 102:20, 21.

22.  Nuuni ubbay Yihoowa waatidi ufayssana danddayiyoo?

22 Ee, nuuni ammanuwan deˈiyoogaanne Yihooway nuna xoqqu oottidi xeelliyoogaa akeekanau Geeshsha Maxaafaa goˈettana danddayoos. Ha alamiyan, nuuni ufayssennabaa qoppiyoogaanne hidootaa qanxxiyoogaa muleera aggana danddayennaagee qoncce. Gidikkokka, nuuni ubbay Yihoowa ufayssananne ammanettidi haggaazuwan gencciyoogan atotettaa demmana danddayoos.—Maa. 24:13.