WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Usuppune 2014

Ha maxeetee Mazamure 45n deˈiya ufayssiyaabaa qonccissees. Qassi Yihooway nuussi koshshiyaabaa kunttiyaagaa, nuna naagiyaagaanne nuuyyo dabbuwaa gidiyo gishshau nashshanaadan maaddees.

Bonchettida Kawuwaa—Kiristtoosa Sabbite!

Mazamure 45n odettida ufayssiyaabay ha wodiyan nuna waatidi goˈˈii?

Dorssaa Bullachan Ufayttite!

Bullashettiyaara oonee, qassi Kiristtoosi o bullachau waatidi giigissiiddi takkidee? He bullachan ufayttanaageeti oonee?

Siraafita Biittaa Amˈˈiyaa Ba Ammanuwaa Gishshau Anjjettaasu

He amˈˈee naˈay hayquwaappe denddidoogee i ammanoy keehippe minnanaadan oottidabatuppe waannatiyaaba. Nuuni i taarikiyaappe ay tamaariyoo?

Yihoowa—Nuna Naagiyaagaanne Koshshiyaabaa Kunttiyaagaa

Saluwan deˈiya nu Aawaa, Xoossaa Yihoowa nashsha. Naagiyaagaanne koshshiyaabaa kunttiyaagaa gidida Xoossaara ne dabbotaa waata minttanaakko era.

Yihoowa—Nuuyyo Mata Dabbuwaa

Xoossaa Yihoowayyo mata dabbo gidida Abrahaamanne Geedoona leemisuwaa beˈa. Nuuni Yihoowa dabbo gidanau koyettiyaabaa ay oottana bessii?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Koyro xeetu layttan Ayhudati Masiyaa ‘naaganaadan’ oottidabay aybee?

‘Yihoowa Loˈˈotettaa Beˈite’

Beni Israaˈeela Kawuwaa Daawiti Xoossay tumu goynuwau giigissidobaa nashshiis. Ha wodiyan nuuni tumu goynuwan waanidi ufayttana danddayiyoo?

NU TAARIKIYAAPPE

100 Layttappe Kase Bessido Gita Ammanuwaa

Geeshsha Maxaafay Xoossaa Qaala gidiyoogaa asay ammananaadan “Meretaa Pooto Diraamaa” bessoosappe ha laytti 100 laytta gidiis.