Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Kawotettaa 100 Layttaa Haaroy Nena Waati Maaddii?

Kawotettaa 100 Layttaa Haaroy Nena Waati Maaddii?

‘Godau, asa zare ubbaa [“merinaa,” NW] Kawuwau, ne oosoy gitanne garamissiyaagaa.’AJJ. 15:3.

1, 2. Xoossaa Kawotettay ay oottanee, qassi nuuni he Kawotettay yaanaagaa ammanettana danddayiyoy aybissee?

QIFIRINAAHOOMA matan deˈiya issi deriyan 31 M.L. ofinttan Yesuusi ba erissiyo ashkkarati, “Ne kawotettai yo” yaagidi woossanaadan tamaarissiis. (Maa. 6:10) Ha wodiyan, daro asay he Kawotettay yaanaagaa sirees. SHin, nuuni Xoossaa Kawotettay yo giidi wozanappe woossiyo woosaa Xoossay siyanaagaa ammanettoos.

2 Yihooway ba Kawotettaa baggaara saluwaaninne saˈan deˈiya ba keettaa asaa issuwaa oottana. Xoossay halchido he halchoy polettana. (Isi. 55:10, 11) Yihooway ha wodiyan kawoti uttiis. Aadhida 100 layttan hanida ufayssiyaabay hegau naqaasha. Xoossay baassi ammanettidi haarettiya miilooniyan qoodettiyaageetussi keehi maalaalissiyaabaa oottiiddi deˈees. (Zak. 14:9; Ajj. 15:3) SHin, Yihooway kawotiyoogee nuuni yo giidi woossanaadan Yesuusi tamaarissido Xoossaa Kawotettay yiyoogaara issuwaa gidenna. Ha naaˈˈu hanotati aybin dummatiyoonaa, qassi hegeeti nuna waati maaddiyoonaa?

YIHOOWAY SUNTTIDO KAWOY OOTTIIDDI DEˈEES

3. (a) Yesuusi kawotidoy awudee, qassi awaanee? (b) Kawotettay 1914n eqqidoogaa aybin erana danddayay? (Tohossa qofaa xeella.)

3 Daaneeli 2,500 layttaappe kase xaafido, “He kawotu laittan, saluwaa Xoossai mulekka kundd enna . . . kawotettaa essana” yaagiya hiraagaa Xoossaa asay 19tta xeetu layttaa wurssettaa heeran  akeekiyoogaa doommiis. (Dane. 2:44) Geeshsha Maxaafaa Tamaareti ha Kawotettay saluwan 1914n haariyoogaa doommanaagaa akeekidosona. He wode issi xaafee, “Alamiyan 1914n kehabay yaana giyo qofay kumiis” giidoogaa mala qofaa daro asay qoppiis. SHin guyyeppe, he laytti Koyro Alamiyaa Olay denddin Geeshsha Maxaafaa hiraagay polettiis. He olaappe kaallidi koshay, biittaa qaattaynne wurssiya harggee denddidoogeenne Geeshsha Maxaafaa hiraagati harati polettidoogee Yesuus Kiristtoosi saluwan Xoossaa Kawotettaa Kawo gididi 1914n haariyoogaa doommidoogaa qonccissiis. * Ba Naˈaa Mase Kawo oottidi kawoyiyoogan, Yihooway ooratta ogiyan kawotiis!

4. Yesuusi kawotidi koyro oottidobay aybee, qassi hegaappe kaallidi ay oottidee?

4 Xoossay ooratti sunttido Kawuwau koyro oosoy ba Aawau waanna Morkke gidida Seexaanaara olettiyoogaa. Yesuusinne a kiitanchati Dabloosanne daydanttata saluwaappe duge olidosona. Hagee saluwan deˈiyaageeti keehi ufayttanaadan, qassi saˈan deˈiyaageeti hegaappe kase hani erenna waayiyaa waayettanaadan oottiis. (Ajjuutaa 12:7-9, 12 nabbaba.) Kawoy saˈan deˈiya bau haarettiyaageeti Xoossaa sheniyaa oottana mala eta giigissiis, tamaarissiisinne daraajjayiis. Yesuusa azazuwaa eti azazettidoogee nuuyyo waanidi loˈˈo leemiso gidiyaakko ane beˈoos.

MASE KAWOY BAU HAARETTIYA AMMANETTIDAAGEETA GIIGISSIIS

5. Geeshshiyoogaara gayttidaagan 1914ppe biidi 1919 doomettaa heeraa gakkanaassi aybi hanidee?

5 Ooratta Kawoy Yesuusi Seexaanaanne daydanttata saluwaappe yedetti simmin, i bana kaalliya, saˈan deˈiyaageeta ayyaanaaban qoridi giigissanaadan Yihooway a azaziis. Hananabaa yootiya Milkkiyaasi hagee ayyaanaaban geeshshiyoogaa gidiyoogaa qonccissiis. (Mil. 3:1-3) Taarikee qonccissiyoogaadan, 1914ppe biidi 1919 doomettaa heeraa gakkanaassi hegee haniis. * Nuuni saluwaaninne saˈan deˈiya Yihoowa keettaa asaa yara gidanau geeshsha gidana bessees. (1 PHe. 1:15, 16) Nuna worddo haymaanooteenne polotikay shaallennaadan naagettana koshshees.

6. Ayyaanaabaa qumay waani giigii, qassi he qumay keehi koshshiyoy aybissee?

6 Hegaappe simmin, “ammanettida wozannaama [ashkkaraa]” Kawoy Yesuusi ba maatan sunttiis. Ha ashkkaray Yesuusi heemmiyo ‘issi wudiyan’ deˈiya ubbau ayyaanaaban payya qumaa ubbatoo giigissees. (Maa. 24:45-47; Yoh. 10:16) Ayyaanan tiyettida, ammanettida amarida ishantti 1919ppe doommidi “so asau” qumaa giigissiyo gita aawatettaa ekkidi oottiiddi deˈoosona. Eti giigissiyo gidi palahiya ayyaanaabaa qumay nu ammanoy minnanaadan maaddees. Hegee nuuni ayyaanaaban, kandduwan, qofaaninne asatettan geeshsha gidanau murttidoogaadan minnidi deˈanau maaddees. Ha ayyaanaabaa qumay nuuni tamaaranaadaaninne ha wodiyan saˈan oosettiya keehi koshshiya oosuwaa loytti oottanaadankka maaddees. Ha ayyaanaabaa qumaa ubbatoo may?

KAWOY BAU HAARETTIYAAGEETI SAˈAA YUUSHUWAN SABBAKANAADAN TAMAARISSEES

7. Yesuusi saˈan deˈiyo wode doommido gita oosoy aybee, qassi hegee awude gakkanaashin oosettanee?

7 Yesuusi saˈan haggaaziyoogaa doommido wode hagaadan giis: “Taani hara kataman de7iya asaukka Xoossaa kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootanau bessees. Aissi giikko, Xoossai tana kiittidoogee hegaassa.” (Luq. 4:43) Heezzu laytta baggau, Yesuusi ba deˈuwan ubbabaappe kaseyidoy  he oosuwaa. I ba erissiyo ashkkarata, “Biidi, ‘Saluwaa kawotettai matattiis’ yaagidi yootite” giidi azaziis. (Maa. 10:7) Yesuusi hayquwaappe denddi simmidi, bana kaalliyaageeti ha kiitaa “sa7aa gaxaa gakkanaashinkka” yootanaagaa odiis. (Oos. 1:8) I nu wodiyaa gakkanaashin ha keehi koshshiya oosuwaa maaddanaagaa etau yootiis.—Maa. 28:19, 20.

8. Xoossaa Kawotettaa Kawoy saˈan deˈiya bau haarettiyaageeta oosuwau waati denttettidee?

8 “Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoi” 1919n dumma macaray deˈiyoogaa gidiis. (Maa. 24:14) Kawoy he wode saluwan haariiddi deˈees; qassi saˈan deˈiya bau haarettiya amaridaageeta geeshshidi issippe shiishshiis. Eti Xoossaa Kawotettay saluwan haariiddi deˈiyoogaa saˈa ubban mishiraachuwaa yootanaadan Yesuusi azazidobaa wozanappe azazettidosona! (Oos. 10:42) Leemisuwau, Xoossaa Kawotettau exatiya 20,000 gidiyaageeti Masqqala 1922n, Amarkkan Ohayon, Seedar Poynt giyo sohuwan gita shiiquwaa shiiqidosona. “Kawotettaa” yaagiya haasayan Ishaa Razerforddi, “Kawoy kawotiis! Intte abaa yootiyaageeta. Yaatiyo gishshau, Kawuwaanne a kawotettaa erissite, erissite, erissite” yaagido wode eti ay keena ufayttidaakko qoppa. SHiiqidaageetuppe 2,000 asay dumma ‘Haggaazo Gallassan’ shiiquwaa sohuwaappe 72 kilo meetire haakkidi deˈiya keettaa gakkanaassi sooppe soo biidi Kawotettaa mishiraachuwaa yootidosona. SHiiqidaageetuppe issoy, “Kawotettaabaa erissanaadan odettidabaanne shiiqidaageeti keehi mishettidoogaa awudekka dogikke!” yaagiis. Hegaadan qoppiyay a xalaala gidenna.

9, 10. (a) Kawotettaabaa sabbakiyaageeta loohissanau giigidabay aybee? (b) He loohissoy nena waati maaddidee?

9 Alame yuushuwan 58 biittan Kawotettaa mishiraachuwaa mishettidi yootiyaageeti 1922n, 17,000ppe daro. SHin, eti loohana koshshiis. Koyro xeetu layttan, Kawo gidanaadan doorettida Yesuusi ba erissiyo ashkkarati sabbakanabaannne sabbakana sohuwaa xeelliyaagan, qassi waatidi sabbakanaakko qoncce azazuwaa yootiis. (Maa. 10:5-7; Luq. 9:1-6; 10:1-11) Yesuusi Kawotettaabaa sabbakiya ubbay loytti sabbakanau koshshiyaabaanne kaaletuwaa demmanaadan ha wodiyankka hegaadan oottees. (2 Xim. 3:17) Yesuusi bau haarettiyaageeta Kiristtaane gubaaˈiyaa baggaara haggaazuwau loohissiiddi deˈees. I alame yuushuwan deˈiya 111,000ppe dariya gubaaˈetun Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettan tamaarissiyoogee eta loohissiyo ogiyaappe issuwaa. Ha wodiyan laappun miilooneppe dariya sabaaketi he timirttiyan goˈettidi ‘ubba asaa’ ufayssiya ogiyan tamaarissanaunne sabbakanau giigidaageeta gididosona.—1 Qoronttoosa 9:20-23 nabbaba.

10 Gubaaˈe cimati, aqinyeti, machibeenna ishantti, Macara Biiruwaa Konttiyaa yaratinne eta machoti, woradaa xomoosiyaageetinne  eta maccaasati, aqo oyqqida Kiristtaanetinne misoonaaweti loohiyo Geeshsha Maxaafaa timirtte keettati Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaappe haratikka deˈoosona. * Aqo Oyqqida Kiristtaanetuyyo Giigida Geeshsha Maxaafaa Timirtte Keettan issippe tamaaridaageeti, “Nuuni tamaarido dumma timirttee kaseegaappe aaruwan Yihoowa siiqanaadaaninne harata maaddanau giigidaageeta gidanaadan oottiis” yaagidi, tamaaridobaa nashshiyoogaa yootidosona.

11. Kawotettaabaa sabbakiyaageeti asay eqettishinkka waani genccidonaa?

11 Kawotettaa mishiraachuwaa sabbakanaunne tamaarissanau oottiyo ha ubba oosuwaa morkkee Seexaanay beˈees. I he oosoy oosettennaadan digganau mishiraachuwaanne he mishiraachuwaa sabbakiyaageeta qoncciyankka geemankka qohees. SHin morkkee coo hada baaxetees. Yihooway ba Naˈay “saluwaa sunttatuppe, godatettai de7iyoogeetuppe, wolqqaamatuppenne godatu ubbaappe” bolla gidanaadan oottiis. (Efi. 1:20-22) Yesuusi Kawo gidiyo gishshau, ba Aawaa shenee polettana mala ba aawatettan ba erissiyo ashkkarata naageesinne kaalettees. * Kawotettaa mishiraachoy odettiiddi deˈees; qassi miilooniyan qoodettiya wozanaa suure asay Yihoowa ogiyaa tamaariiddi deˈees. He gita oosuwaa oottiyoogee nuussi boncho maata!

KAWOY BAU HAARETTIYAAGEETI GITA OOSO OOTTANAADAN DARAJJAYEES

12. Xoossaa Kawotettay eqqoosappe doommidi dirijjitee daraajjayettido ogiyan giigida issi issibaa yoota.

12 Xoossaa Kawotettay 1914n eqqoosappe doommidi, Kawoy Xoossaa ashkkarati ba Aawaa sheniyaa polanaadan daraajjayettido ogiyaa giigissiis. (Isiyaasa 60:17 nabbaba.) Sabbakiyo oosuwaa sintta xeera gididi oottana mala, gubaaˈetu ubban haggaazuwaa dilekteree 1919n sunttettiis. Woggaa gallassi ubbatoo sooppe soo biidi markkattanaadan daraajjayettidoy 1927na. Xoossaa Kawotettau exatiyaageeti 1931n Geeshsha Maxaafan deˈiya Yihoowa Markkata giya sunttan xeesettidoogee, gita oosuwaa oottanaadan eta denttettiis. (Isi. 43:10-12) Gubaaˈiyan aawatettaa ekkiyaageeti dimookiraasiyaa maaran doorettiyoogee attin, 1938ppe doommidi eti Geeshsha Maxaafaa maaran sunttettoosona. Gubaaˈiyaa issi cimay xomoosiyoogee attin, 1972n he oosoy cimatu ubbau imettiis. “Xoossaa dorssaa wudiyaa” heemmana  danddayiyaageeti ubbay hegau baaxetana mala odettiis. (1 PHe. 5:2) Bolla Gididi Heemmiyaagee Xoossaa Kawotettaara gayttidaagan alame yuushuwan oosettiyaabaa xomoosanau 1976n usuppun konttiyan darajjayettiis. He wodeppe doommidi, Yihooway sunttido Kawoy Kawotettau haarettiyaageeta Xoossaa haaruwaa maaraadan daraajjayiis.

13. Kawotettaa haaroy 100 layttaa giddon oottidoban neeni aybin maadettadii?

13 Mase Kawoy haarido 100 layttan oottidobaa qoppa. Yihoowa sunttan xeesettanaadan i amarida asaa geeshshiis. I, 239 biittan Kawotettaa mishiraachuwaa sabbakiyo oosuwaa kaalettiis; qassi miilooniyan qoodettiyaageeta Yihoowa ogiyaabaa tamaarissiis. I ba Aawaa sheniyaa eeno giidi poliya, bau ammanettidi haarettiya laappun miilooneppe dariyaageetussi issippetettay deˈanaadan oottiis. (Maz. 110:3) Yihooway Mase Kawotettaa baggaara maalaalissiya gitabaa oottiis. Sinttappe hananabay hegaappekka keehi garamissiyaaba!

MASE KAWOTETTAN SINTTAPPE DEMMANA ANJJUWAA

14. (a) Nuuni, “Ne kawotettai yo” yaagidi woossiyo wode Xoossay ay oottanaadan oychiyoo? (b) Layttaa xiqisee 2014gee woygiyaagee, qassi hegee bessiyaaba gididoy aybissee?

14 Yihooway 1914n ba Naˈaa Yesuus Kiristtoosa Mase Kawo oottidi kawoyidaba gidikkonne, nuuni “Ne kawotettai yo” yaagidi woossiyo woosau hegee kumetta zaaro gidenna. (Maa. 6:10) Yesuusi ‘ba morkketu [“giddon,” NW] haaranaagee’ Geeshsha Maxaafan kasetidi odettiis. (Maz. 110:2) Seexaanay haariyo asaa naatu aysoy Xoossaa Kawotettaara eqettees. Nuuni Xoossaa Kawotettay yaanaadan woossiyo wode, Xoossay sunttido Mase Kawoynne aara issippe haariyaageeti Xoossaa Kawotettaara eqettiya saˈan deˈiyaageetanne asaa naatu haaruwaa muleera xayssanaadan oychoos. Hegee haniyo wode, Xoossaa Kawotettay “he kawotettata ubbaa gaaceretti” xayssanaagaa Daaneela 2:44y yootiyoogee polettees. Xoossaa Kawotettay he Kawotettau morkke gidida polotikaa aysuwaa mulxxu oottidi xayssana. (Ajj. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21) Hegee polettiyo wodee keehi matattiis. Xoossaa Kawotettay saluwan eqqido 100tta layttan, layttaa xiqisee Maatiyoosa 6:10n deˈiya, “Ne kawotettai yo” yaagiyaagaa gidiyoogee bessiyaaba!

“Ne Kawotettai yo” yaagiyaagee 2014 layttaa xiqise.—Maatiyoosa 6:10

15, 16. (a) SHaˈu Layttaa Haaruwaa wode hanana ufayssiyaabay aybee? (b) Yesuusi Mase Kawo gididi wurssettan oottanabay aybee, qassi hegee Yihooway ba mereta ubbau halchidobaara gayttidaagan aybi polettanaadan oottanee?

15 Mase Kawoy Xoossaa morkketa xayssi simmidi, Seexaanaanne a daydanttata shaˈu layttau ciimma ollan olana. (Ajj. 20:1-3) Iitabay baynnasan, Xoossaa Kawotettay Yesuusa wozuwaa yarshshuwan goˈettidi Addaame nagaraa gaasuwan gakkidabaa muleera xayssana. He Kawoy duufuwan deˈiya miilooniyan qoodettiyaageeta hayquwaappe denttana; qassi eta Yihoowabaa tamaarissanau alame yuushuwan timirttiyaa prograamiyaa giigissana. (Ajj. 20:12, 13) Kumetta saˈay Edene gannatiyaa mala gidana. Ammanettida asa ubbay polo gidana.

16 Kiristtoosi haariyo shaˈu layttaa wurssettan, Mase Kawotettaa halchoy polettana. Yesuusi he wode Kawotettaa ba Aawau sheedhana. (1 Qoronttoosa 15:24-28 nabbaba.) He wode Yihoowanne saˈan deˈiya a naatu giddon gaanna koshshenna. Xoossaa naati, saluwaaninne saˈan deˈiyaageeti ubbay issippetettan saluwan deˈiya bantta Aawaa keettaa asa gidana.

17. Kawotettaara gayttidaagan ay oottanau qofaa qachadii?

17 Xoossaa Kawotettay 100 layttaa haaruwan oottido ufayssiyaabay Yihooway haariiddi deˈiyoogaanne i saˈau halchidobay polettanaagaa nuuni ammanettanaadan oottees. Nuuni ubbatoo assi ammanettidi haarettiyaageetanne Kawuwaanne a Kawotettaa erissiyaageeta gidoos. Nuuni, “Ne Kawotettai yo” yaagidi wozanappe woossiyo woosaa Yihooway matan zaaranaagaa ammanettoos!

^ MENT. 3 Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giya maxaafaa sinttaa 88-92 xeella.

^ MENT. 5 Isiine 15, 2013, Wochiyo Keelaa, sinttaa 23, mentto 12 xeella.

^ MENT. 10 Masqqala 15, 2012, Wochiyo Keelan (Amaarattuwaa woy Inggilizettuwaa), sinttaa 13-17n, “Yihoowa Siiquwaa Bessiya Tiˈokiraase Timirtte Keettata” giya huuphe yohuwaanne Xiqimita 2011 Nu Kawotetta Haggaazuwan, sinttaa 3-6n, “Intteyyo Danddayettida Keena Ubban Yihoowappe Tamaariiddi Deˈeeti?” giya huuphe yohuwaa xeella.

^ MENT. 11 Dumma dumma biittan higgiyan shatimmidobaa leemisuwaa beˈanau, Tisaase 1, 1998 Wochiyo Keelaa (Ammaraattuwaa) sinttaa 19-22nne Naase 15, 2013 Wochiyo Keelaa, sinttaa 30 xeella.