Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hassayay?

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Yaatikko, neeni kaallidi deˈiya oyshata zaarana danddayay?

Yesuusi ‘qashuwan deˈiya ayyaanatuyyo qaalaa yootidoy’ awudee? (1 PHe. 3:19)

Yesuusi hayquwaappe denddidi amarida wodiyaappe guyyiyan, iita ayyaanati bessiya qixaatiyaa qaxxayettanaagaa etau yootennan waayi aggana.—6/15, sinttaa 23.

Hara aqo laggiyaara aqo deˈuwan ufayttanau baaxetana koshshiyo heezzubay aybee?

Hegeeti, issi uri ba ooratta aqo deˈuwan ufayttennaadan kase aqo deˈoy diggenna mala naagettiyoogaa; ooratta aqo laggiyaa erenna kase laggetuura haasayiyoobaa; qassi ba koyro aqo laggee ammanettennaagaa gidikkonne, ooratta aqo laggiyaa ammaniyoogaa.—7/1, sinttaa 9-10 (Amaarattuwaa).

Yesuusi asaa dorssa woy deeshsha giidi pirddiyoy awudee? (Maa. 25:32)

Hegee hananay worddo haymaanootee xayi simmin, Yesuusi iita waayiyaa wode asau pirddaa immanau yiyo wode.—7/15, sinttaa 6.

Gisttiyaabaanne zardduwaabaa yootido leemisuwan odettida iitabaa oottiyaageeti yeekkanaynne bantta achaa garccanay awudee? (Maa. 13:36, 41, 42)

Eti iita waayiyaa wode bashshaappe attana danddayennaagaa akeekiyo wode yaatana.—7/15, sinttaa 13.

Yesuusi ammanettida wozannaama ashkkaraabaa yootidobay polettidoy awudee? (Maa. 24:45-47)

Hegee polettiyoogaa doommidoy, PHenxxaqosxxe gallassi 33 M.Lna gidennan, 1914ppe simmin deˈiya wodiyaana. Ashkkaray ayyaanaabaa qumaa miziyo Kiristtaanetu ubbaa bolli woykko so asaa bolli 1919⁠n sunttettiis.—7/15, sinttaa 21-23.

Yesuusi ammanettida ashkkaraa babaa ubbaa bolli sunttiyoy awudee?

Hegee sinttappe iita waayiyaa wode ammanettida ashkkaray saluwan woytuwaa ekkiyo wode hanana.—7/15, sinttaa 25.

Geeshsha Maxaafan issi issi asaa sunttay odettibeennay eti iita asa woy pattenna asa gidiyo gishshataassee?

Nuuni hegaadan gaana koshshenna. Issi issi loˈˈo asatu sunttaanne issi issi iita asatu sunttaa Geeshsha Maxaafay yootenna. (Uru 4:1-3; Maa. 26:18) Ammanettida kiitanchatuppekka naaˈˈatu sunttaa xallay odettiis.—8/1, sinttaa 10 (Amaarattuwaa).

Zaksenhawuzen giyo kambbiyaappe denddidi adussa ogiyaa hemettida 230 Yihoowa Markkata maaddidabay, Xoossay immido wolqqaappe haray aybee?

Namisaynne harggee etau abbiyaa wurssidaba gidikkonne, sinttau baanaadan issoy issuwaa minttettiyoogaa aggibookkona.—8/15, sinttaa 18.

Israaˈeelati Yorddaanoosa SHaafaa pinnidi Hidootaa Biittaa gelidoogaa yootiya taarikee nuna minttettiyoy aybissee?

SHaafay keehi kixxidaba gidikkonne, Yihooway ba asay pinnana mala he goggiya haattay eqqanaadan oottiis. Hegee eti Yihoowa loytti ammananaadaaninne an keehi ammanettanaadan oottidoogee qoncce; qassi he taarikee nunakka minttettana danddayees.—9/15, sinttaa 16.

Geeshsha Maxaafay meraabaa darotoo yootiyoogee ay qonccissii?

Geeshsha Maxaafay meraabaa yootiyoogee meray asaa qofaa denttettananne hassayanaadan maaddana danddayiyoogaa Xoossay akeekiyoogaa bessees.—10/1, sinttaa 14-15 (Amaarattuwaa).

Mikiyaasa 5:5y heemmiyaanne kaalettiya asatubaa yootiyo hiraagay ha wodiyan waani polettiiddi deˈii?

Mikiyaasa 5:5⁠n odettida gidiyaanne gididi palahiya heemmiyaanne kaalettiya asati Xoossaa asay sinttappe bantta bolli denddanabau giigettanaadan maaddiya gubaaˈe cimata gidiyoogaa eroos.—11/15, sinttaa 20.

Nuussi Xoossay koshshiyo issi issi gaasoy aybee?

Nuuni loˈˈo kaaletuwaanne deˈuwan denddiya metiya oyshau zaaruwaa demmana koshshees; he naaˈˈaakka Xoossaappe demmoos. I nuuni ufayttidi loˈˈo deˈuwaa deˈana mala maaddees; qassi hegaadan oottanau ba Qaalan yootidobaa polana.—12/1, sinttaa 4-6 (Amaarattuwaa).