Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Issoy Haraa PHalqqiya Qofan Maadetta

Issoy Haraa PHalqqiya Qofan Maadetta

Saˈan deˈida asttamaaretu ubbaappe Yesuusi aadhiyoogee qoncce. I tamaarissido ogetuppe amaridaageeta, hegeekka oyshaanne leemisuwaa goˈettiyoogan aagaadan tamaarissanau malennan aggakka. SHin tamaarissiyo wode, i darotoo issoy haraa phalqqiya qofaa goˈettidoogaa hassayay?

Haasayiyo wode, daro asay issoy haraa phalqqiya qofaa goˈettees. Neenikka yaatanau qoppennan darotoo hegaadan haasayana danddayaasa. Neeni kaallidi deˈiyaagaa malabaa gaana danddayaasa: “Eti hagee ubbay teera giidosona, shin hageeti qawuˈe.” Woy qassi, “A kase dungguuxa naˈa, shin haˈˈi pashkki gaada haasayausu.”

Neeni hegaa malabaa haasayiyo wode koyro issi yohuwaa woy issi qofaa yootaasa; yaatada, hegaa phalqqiya qofaa yootanaappe kasetada shin, gidikkokka, gidoppe attin woy hara baggaara giyaagaa mala qaalatun doommada, hegaappe simmin hara qofaa gujjada phalqqiya qofaa yootana danddayaasa. Neeni hegaadan haasayiyoogee, meeze gidida haasaya gidiyo gishshau, hegee hara asay ne qofaa akeekanaadan maaddana danddayees.

Issi issi qaalan woy wogan haasayiyo wode phalqqiya qofaa goˈettiyo meezee baynnaba gidikkokka, hegaa goˈˈaa nuuni akeekana koshshees. Ayssi giikko, Xoossay ba ayyaanaa kaaletuwan xaafissido Qaalan hegaa mala daro qofay deˈees. Yesuusi issoy haraa phalqqiya qofaa darotoo goˈettiis. Hageeta hassaya: “Xomppe oittidi, . . . xoqqiyaasan wottiyoogaappe attin, kere giddon qum77i wottiya asi baawa.” “Taani [Muuse higgiyaa] polanau yiidoogaappe attin, xaissanau yabeikke.” “‘SHaaramuxoppa’ giidoogaa siyideta. SHin taani intteyyo odais; maccaaro xeellidi . . . ” “‘Aife gishshaa aife; achcha gishshaa achcha’ giidoogaa siyideta. SHin taani intteyyo odais; intteyyo iitabaa oottiya uraa diggoppite; ooninne ne ushachcha bagga qinxxalliyaa baqqikko, ne haddirssa bagga qinxxalliyaakka a bessa.”—Maa. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39.

Geeshsha Maxaafan hara sohuwankka issoy haraa phalqqiya hegaa mala qofay deˈees. Hegeeti neeni issi qofaa akeekanaadan maaddana woy issibaa oottiyo keehi loˈˈo ogiyaa qonccissana danddayoosona. Neeni aawa woy aayo gidikko, “Aawatoo, intte intte naata Godaa seeraaninne zoriyan dichchiteppe attin, eta hanqqetissoppite” yaagiya, issoy haraa phalqqiya qofaa wotta dentta qoppa. (Efi. 6:4) Kiitettida PHauloosi aaway (woy aayyiyaa) ba naˈaa Xoossaa seeran dichana bessees giidi xaafiyaakkokka, hegee loˈˈo zore, qassi tuma. SHin, ‘naata Godaa zoriyan dichanaappe attin, eta hanqqetissana’ bessennaagaa issoy haraa phalqqiya qofan yootidoogee yohuwaa loytti akeekanau maaddees.

PHauloosi guuttaa takkidi he shemppuwan, “Nuuni saluwaa sohuwan de7iya iita ayyaana wolqqatuura, . . . olettiyoogaappe attin, asaara baaxetokko” yaagidi xaafiis. (Efi. 6:12) Issoy haraa phalqqiya he qofay, neeni wolqqaama baaxiyaa baaxetiyoogaa akeekanaadan maaddana danddayees. Neeni baaxetiyoy asaara gidennan, iita ayyaana wolqqatuura.

 ISSOY HARAA PHALQQIYA QOFAN GOˈETTA

Efisoona maxaafan PHauloosi issoy haraa phalqqiya qofaa goˈettido hara daro xiqiseti deˈoosona. Hegeeta loyttidi qoppiyoogee nuuni PHauloosi yootidobaa shaakki eranaadaaninne nuuni oottana koshshiyaabaa loytti akeekanaadan maaddana danddayees.

Ha huuphe yohuwaa giddon deˈiya sanxxarazhiyan xaafettida, Efisoona shemppo 4⁠ninne 5⁠n deˈiya issoy haraa phalqqiya qofaappe amaridaagaa xannaˈiyoogee nena maaddananne ufayssana danddayees. He xiqiseta ubbaa nabbabiyo wode, ne deˈuwaabaa qoppa. Nena, ‘Tumuppe ta qofay aybee? Hagaaninne hagaa mala hara hanotan ay oottiyaanaa? Issoy haraa phalqqiya ha naaˈˈubaappe harati ta hanotaa qonccissees giidi qoppiyoy awugee?’ yaagada oycha. Issoy haraa phalqqiya issi qofaa nabbabada neeni giigissana koshshiyaabay deˈiyoogaa akeekikko, hegaa giigissanau baaxeta. Issoy haraa phalqqiya he qofan maadetta.

Woy intte so asaa goynuwan xannaˈanau ha sanxxarazhiyaa goˈettana danddayeeta. Koyro, intte soo asay ubbay he sanxxarazhiyan deˈiya xiqiseta nabbabana danddayees. Hegaappe simmin, intteppe issi uray issoy haraa phalqqiya issi qofaappe koyroogaa yootana danddayees; hegee harati naaˈˈantto qofan borxxu giidi xaafettidaagaa hassayanaadan maaddees. Hegee koyroogaa phalqqiya naaˈˈantto qofaa waatidi loytti oosuwan peeshshanaakko so asay ufayssiya ogiyan tobbanaadan maaddana danddayees. Ee, issoy haraa phalqqiya qofaa hegaadan pilggiyoogee, yelagatikka gasttatikka son gidin harasan Kiristtaanetussi bessiyaagaadan deˈanaadan maaddana danddayees.

Ha qofaa phalqqiya naaˈˈantto qofaa hassayana danddayay?

Issoy haraa phalqqiya qofaa goˈˈaa neeni loytta akeekiyo wode, Geeshsha Maxaafan deˈiya hegaa mala qofaa loytta erana danddayaasa; qassi hegee nena haggaazuwan loyttidi maaddiyoogaakka akeekana danddayaasa. Leemisuwau, neeni haasayissiyo urau, “Daro asay asa ubbau hayqqenna shemppoy deˈees giidi yootees; gidoppe attin Xoossaa Qaalay ha xiqisiyan yootiyoobaa akeeka” gaana danddayaasa. Woy qassi issi uraa Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo wode, “Hagaa heeran deˈiya daro asay Xoossaynne Yesuusi issuwaa giidi ammanees; shin nuuni Geeshsha Maxaafaappe ay akeekidoo? Qassi neeni ammaniyoobay aybee?” gaada oychana danddayaasa.

Ee, nuuni Xoossaara hemettanaadan maaddana danddayiya, issoy haraa phalqqiya daro qofaa Geeshsha Maxaafay yootees. Nuuni harati Geeshsha Maxaafaa tumaa eranaadan maaddanau issoy haraa phalqqiya qofaa goˈettana danddayoos.