Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Yohaannisa 11:35y yootiyoogaadan, Yesuusi Alˈˈaazara hayquwaappe denttanaappe kase afuxxidoy aybissee?

Nuuni siiqiyo uri hayqqiyo wode, i nuuppe shaahettido gishshau nuuni yeekkiyoogee wottin deˈiyaaba. Yesuusi Alˈˈaazara siiqiyaaba gidikkonne, i afuxxidoy Alˈˈaazari hayqqido gishshataassa gidenna. Yohaannisi xaafido taarikee bessiyoogaadan, i Alˈˈaazara dabbotussinne laggetussi qarettido gishshau afuxxiis.—Yoh. 11:36.

Yesuusi Alˈˈaazari sahettidoogaa siyido wode, sohuwaara a pattanau a soo bibeenna. Geeshsha Maxaafay, “Al77aazari harggidoogaa Yesuusi siyido wode, ba de7iyoosan naa77u gallassaa pe7iis” yaagees. (Yoh. 11:6) Yesuusi yaa beennan takkidoy aybissee? I hegaadan oottido gaasoy deˈees. I, “Taani Xoossaa Na7ai harggiyaa gaasuwan bonchchettana mala, Xoossaa bonchchuwaassi ha harggee Al77aazara oiqqidoogaappe attin, woriya hargge gidenna” yaagiis. (Yoh. 11:4) Yaatiyo gishshau, Yesuusi Alˈˈaazara hayquwan Xoossaa bonchissiyaabaa oottanau qoppiis. Waatidi? Yesuusi ba siiqiyo laggiyaa hayquwaappe denttidi keehi maalaalissiyaabaa oottana hanees.

Yesuusi he wode ba erissiyo ashkkaratuura haasayiiddi, hayquwaa xiskkuwan leemisiis. I he wode etau, ‘Alˈˈaazara xiskkuwaappe denttanau’ biyoogaa yootidoy hegaassa. (Yoh. 11:11) Yesuusau Alˈˈaazara hayquwaappe denttiyoogee aaway woy aayyiyaa guuttaa liphi giida naˈaa xiskkuwaappe denttiyoogaa mala. Yaatiyo gishshau, Alˈˈaazari hayqqido gishshau Yesuusi azzanana koshshenna.

Yaatin, Yesuusi afuxxanaadan oottidabay aybee? Yuushuwan deˈiya qofaappe zaaruwaa demmana danddayoos. Yesuusi Alˈˈaazara michee Mayraamiira gayttidi anne harati yeekkiyoogaa beˈido wode, “ba wozanan daro mishettiis; qassi tookki shemppiis.” Yesuusi eti seelettiyoogaa beˈidoogee, i ‘ba wozanan daro mishettanaadan’ oottiis. ‘Yesuusi afuxxidoy’ hegaassa. I siiqiyo laggeti daro kayyottiyoogaa beˈidi, Yesuusi keehi azzaniis.—Yoh. 11:33, 35.

Matan yaana ooratta alamiyan nuuni siiqiyoogeeta hayquwaappe denttanaunne eti payya gididi deˈanaadan oottanau Yesuusau wolqqay deˈiyoogaa ha taarikee bessees. Siiqiyo mata dabboy hayqqidoogeetussi Yesuusi qarettiyoogaakka hegee bessees. Siiqiyo mata dabboy hayqqin kayyottiyaageetussi nuuni qarettana bessiyoogaakka ha taarikiyaappe tamaarana danddayoos.

Yesuusi Alˈˈaazara hayquwaappe denttana haniyoogaa erees. Gidikkokka, i ba laggeta keehi siiqiyoonne etau wozanappe qarettiyo gishshau afuxxiis. Hegaadankka, nuuni qarettiyoogee ‘yeekkiyaageetuura yeekkanaadan’ oottana danddayees. (Roo. 12:15) Hegaadan azzaniyoogee issi uri dendduwaa hidootan ammanennaagaa bessiyaaba gidenna. Yaatiyo gishshau, Yesuusi Alˈˈaazara hayquwaappe denttana haniyoogaa erikkokka mishetti yeekkidi, siiqiyoogeeti hayqqin azzanidaageetuyyo qarettiyoogan leemiso gidiyaabaa oottidoogee bessiyaaba.