Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Eti Bashshaa Haattaappe kase deˈidoogaa Doomettaabaa 6:2, 4⁠y yootiyo “Xoossaa naati” oonee?

Eti ayyaana mereta gidida Xoossaa naata gidiyoogaa bessiya naqaashay deˈees. SHin ayba naqaashee?

He xiqisetuppe koyroogee, “‘Xoossaa naata’ geetettiya meretati ha asaa macca naati puulanchcha gidiyoogaa be7idosona; be7idi etappe bantta dooridoogeeta machchidosona” yaagees.—Doo. 6:2.

Ibraysxxe Geeshsha Maxaafaa xuufeti koyro xaafettido doonan, Doomettaabaa 6:2, 4n, Iyyooba 1:6; 2:1; 38:7⁠ninne Mazamure 89:6⁠n “Tumu Xoossaa naata” yaagiya qofaynne “Xoossaa naata” yaagiya qofay deˈees. Wolayttatto Geeshsha Maxaafankka Doomettaabaa 6:2, 4⁠n hegaara issi mala qofay deˈees. Ha xiqiseti “Xoossaa naata” geetettida he meretatubaa ay qonccissiyoonaa?

Iyyooba 1:6⁠n (NW) “tumu Xoossaa naata” geetettidaageeti Yihoowa sinttan shiiqida ayyaana meretata. “Sa7an ubban yaanne haanne” yuuyida Seexaanaykka eta giddon deˈees. (Iyy. 1:7; 2:1, 2) Hegaadankka, Iyyooba 38:4-7⁠y (NW) Xoossay saˈaa baasuwau shuchaa koyro wottido wode, “Xoossaa naati” ubbay ufayssau ililidoogaa yootees. He wode asaa naati merettibeenna gishshau, eti kiitanchata gidana bessees. Mazamure 89:6⁠n (NW) “Xoossaa naata” geetettidaageeti asa gidennan, saluwan Xoossaara deˈiya meretata gidiyoogee qoncce.

Yaatin, Doomettaabaa 6:2, 4⁠n “Xoossaa naata” geetettidaageeti oonee? Qommoora beˈido Geeshsha Maxaafaa qofaappe akeekiyoogaadan, he xiqisee ayyaana mereta gidida, saˈaa yiida Xoossaa naatubaa yootees giyoogee bessiyaaba.

Issi issi asay kiitanchati asho gaytotettaa polanau koyana danddayiyoogaa ammananau metootees. Yesuusi yootido, Maatiyoosa 22:30⁠n deˈiya qofay saluwan deˈiya meretati aqo oyqqennaagaanne asho gaytotettaa polennaagaa qonccissees. SHin, kiitanchati issi issitoo ashuwaa maayidosona; ubba eti asaara miidosonanne uyidosona. (Doo. 18:1-8; 19:1-3) Yaatiyo gishshau, eti ashuwaa maayiyo wode, maccaasaara asho gaytotettaa polana danddayoosona giidi kuuyiyoogee bessiyaaba.

Issi issi kiitanchati hegaadan oottidoogaa bessiya naqaashay Geeshsha Maxaafan deˈees. Yihudaa 6, 7⁠y banttau bessennabaa oottidi shaaramuxidanne shaaramuxanau qaaqqatida Sadooma asatu nagaraa “bantta de7iyoosaa aggidi, banttau imettida halaqatettaa naagibeenna” kiitanchatu nagaraara geeddarssees. He kiitanchatikka Sadooma asatikka banttau bessennabaa oottidi “shaaramuxidosonanne shaaramuxanau keehi qaaqqatidosona.” Hegaara issi mala qofay deˈiyo, 1 PHeexiroosa 3:19, 20⁠y azazettibeenna kiitanchatubaa ‘Nohe wodiyaara’ gattidi yootees. (2 PHe. 2:4, 5) Hegaa gishshau, azazettennan ixxida kiitanchati Nohe wode oottidobaa Sadoomanne Gamoora asati oottidobaara geeddarssana danddayettees.

Nuuni Doomettaabaa 6:2, 4⁠n “Xoossaa naata” geetettidaageeti macca naatuura shori baynna asho gaytotettaa polida, ashuwaa maayida kiitanchata gidiyoogaa akeekiyo wode, hegaadan kuuyiyoogee bessiyaaba.

 Geeshsha Maxaafay, Yesuusi “qashuwan de7iya ayyaanatukko biidi, etayyo qaalaa” yootidoogaa odees. (1 PHe. 3:19) Hegee woygiyoogee?

Kiitettida PHeexiroosi he ayyaanati Xoossay Nohe wode “danddayidi gam77ido wode,” Ayyo azazettibeennaageeta gidiyoogaa yootiis. (1 PHe. 3:20) PHeexiroosi yootidoy Seexaanaadan makkalida kiitanchatubaa gidiyoogee qoncce. Yihuday, “pirddaa ekkiyo gita gallassai gakkanaassi Xoossai eta naagiyoosan, [eti] xumaappe garssan merinau qashettidi” deˈiyoogaa qonccissidi, “bantta de7iyoosaa aggidi, banttau imettida halaqatettaa naagibeenna” kiitanchatubaa yootiis.—Yih. 6

Ayyaana meretati Nohe wode azazettibeennay ayba ogiyaanee? Bashshaa Haattaappe kase, ha iita ayyaanati ashuwaa maayidosona; hegee Xoossay etau halchibeennaba. (Doo. 6:2, 4) Hegaa bollikka, maccaasaara zinˈˈida he kiitanchati banttau bessennabaa oottidosona. Xoossay ayyaana meretati maccaasaara zinˈˈanaadan medhibeenna. (Doo. 5:2) Iita gidida ha makkalancha kiitanchata Xoossay ba keerido wodiyan xayssana. Yihuday giidoogaadan, haˈˈi eti ayyaana qasho keetta malaban “xumaappe garssan” deˈoosona.

Yesuusi ‘qashuwan deˈiya he ayyaanatuyyo’ awude sabbakidee; qassi waati sabbakidee? Yesuusi ‘ayyaanan paxi’ simmidi hegaadan oottidoogaa PHeexiroosi yootiis. (1 PHe. 3:18, 19) PHeexiroosi, “[Yesuusi] qaalaa yootiis” yaagidoogaakka akeeka. PHeexiroosi “yootiis” yaagidoogee, i koyro dabddaabbiyaa xaafanaappe kase Yesuusi sabbakidoogaa qonccissees. Hegaa gishshau, Yesuusi hayquwaappe denddi simmidi, iita ayyaanatuyyo eti ekkana bessiya qixaatiyaabaa yootennan waayi aggana. Yesuusi etau hidootay deˈiyoogaa yootibeenna. I eti ekkana pirddaa yootiis. (Yona. 1:1, 2) Yesuusa ammanoynne i hayqqana gakkanaassi ammanettidaagaa gididi hayquwaappe denddidoogee Seexaanay a aynne oottana danddayennaagaa bessees; hegaa gishshau, hegaa mala pirddaa awaajjanau au baaso gidiyaabay deˈees.—Yoh. 14:30; 16:8-11.

Sinttappe, Yesuusi Seexaanaakka he kiitanchatakka qachidi ciimma ollan yeggana. (Luq. 8:30, 31; Ajj. 20:1-3) He wode gakkanaassi, azazettennan ixxida he ayyaanati ayyaanaaban sakkana xuman deˈoosona; qassi eti wurssettan xayanaagee qoncce.—Ajj. 20:7-10.