WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Tamme 2013

Ha maxeetee Yihoowa waanna eeshshatuugaadan nuuni ubbatoo qoppenna a eeshshata loyttidi akeekanaadan maaddees.

DE'UWAN HANIDABAA

Yihoowau Azazettada Daro Anjjuwaa Demmaas

Elisa Pichooli deˈuwan hanidabaa nabbaba. O xubbidabay, a aggabayidobaynne o qohidabay daro gidikkonne, a hidootaa qanxxabeykku.

Yihoowa Eeshshaa Loyttada Akeeka

Pashkkanne asa asappe shaakkennaagaa gidiyoogaa giyoogee woygiyoogee? Xoossaa Yihoowa leemisuwaa pilggiyoogee nuuni he eeshshata qonccissanaadan maaddees.

Yihoowa Kehatettaanne A Ashkketettaa Akeeka

Haratussi kehanne ashkke gidiyoogan Yihooway wottiyoobi baynna leemiso. I oottido leemiso gidiyaabaa xannaˈiyoogee nuussi he eeshshati deˈanaadan maaddees.

Yihooway Ammanettiyoogaanne Atto Giyoogaa Akeeka

Ammanettiyoogeenne atto giyoogee issi uri tumu lagge gidiyoogaa bessiya ufayssiya eeshsha. Yihoowa leemisuwaa kaalliyoogee nuuni ha loˈˈo eeshshati deˈiyoogeeta gidanaadan maaddees.

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Geeshsha Maxaafan ‘Xoossaa naatanne’ ‘qashuwan deˈiya ayyaanata’ geetettidaageeti oonee?

Yihoowa Seeray Nena Suurissanaadan Eeno Ga

‘Urqqaa medhiyaagee,’ Yihooway asaanne deriyaakka suurissiis. Nuuni hagaappe ay tamaarana danddayiyoo, qassi ha wodiyan i suurissiyoogan nuuni ayba ogiyan goˈettana danddayiyoo?

Cimatoo—‘Daafuridaageeta’ Minttettuuteetii?

Gubaaˈe cimati harata biidi oychanau waati giigettiyoonaa? Cimati ‘ayyaanaa imuwaa’ immiyoogan daafurida woy hidootaa qanxxida uraa minttettana danddayoosona.

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Ne huuphiyaa paacca; yaatada, neeni hassayiyoobaa akeeka.