WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Uddufune 2013

Ha maxeetee nuuni mishiraachuwaa yootiyo oosuwaa poliyo ogiyaa, qassi son shonggaara deˈiyaabaa haasayanaunne nu soo asaara ufayssan deˈanau maaddiya eeshshata qonccissees.

Mishiraachuwaa Yootiyaagaa Gidada Oottiyo Oosuwaa Pola

Asay ha wodiyan mishiraachuwaa siyana koshshiyoy aybissee? Qassi nuuni mishiraachuwaa yootiyaageeta gididi oottiyo oosuwaa waati polana danddayiyoo?

“Lo77obaa Oottanau” Mishettay?

Nuuni mishettidi haggaaziyoogeenne nu loˈˈo eeshshay asay Xoossaakko shiiqanaadan waati maaddiyaakko ha huuphe yohoy qonccissees.

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Beni wode iitabaa oottidaageeta daro biittan mittan woy tuussan kaqqidi woroosona. Beni Israaˈeelati shin?

SHonggaara Deˈiyaabaa Haasayiyoogan Intte Aqo Deˈuwaa Minttite

SHonggaara deˈiyaabaa haasayiyoogee ufayssiya aqo deˈuwan keehi koshshiyaaba. Ha huuphe yohoy aqo deˈuwan shonggaara deˈiyaabaa haasayanau maaddiya eeshshata qonccissees.

Yelidaageetoo, Naatoo—Issoy Issuwaara Siiquwan Haasayite

SHonggaara deˈiya haasayaa haasayenna mala xube gidiya issi issibati aybee? Hegaa waatidi giigissana danddayiyoo?

DE'UWAN HANIDABAA

Nu Deˈoy Tumuppe Giiga Gidido Gaasuwaa

Awugankko issi issitoo yelidaageetuppe naati laattiyo harggee Patrishi naata naaˈˈaa oyqqiis. Metoy deˈishinkka eta deˈoy giiga gididoy ayba ogiyaanakko akeeka.

Loˈˈobaa Doorada Ne Laataa Mintta Naaga

Kiristtaanetussi giigida ayyaanaabaa laatay aybee, qassi nuuni naagettanaadan maaddiyaabaa Eesawa leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoo?

NU TAARIKIYAAPPE

Eti ‘Waaye Wodiyan’ Genccidosona

Daro asay Geeshsha Maxaafaa Tamaareti olettennaagaa Koyro Alamiyaa Olaa wode waati akeekidaakko nabbaba.