Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ereetii?

Ereetii?

Yerusalaame beetamaqidasee 70 M.Lppe simmin zaarettidi keexettidee?

YESUUSI Yihoowa beetamaqidasiyan deˈiya shuchay issoynne attennan qolettanaagaa yootiis—Tiitu kaalettiyo Rooma olanchati 70 M.Ln Yerusalaame xayssido wode, he hiraagay polettiis. (Maa. 24:2) Guyyeppe, Rooma Kawoy Juliyaani beetamaqidasiyaa zaarettidi keexxanau halchiis.

Juliyaani eeqau goynniya Rooma kawotuppe wurssettaagaa geetettees. Gita Qosxxenxxinoosa ishaa naˈa gidida Juliyaani Kiristtaane timirttiyaa geetettiyaagaa tamaariis. SHin, i 361 M.Ln kawoti simmidi, he timirttiyaanne he wode deˈiya moorettida Kiristtaane haymaanootiyaa aggi bayidi, eeqau goynniis. Taarikiyaa maxaafatun i “Kaddidaagaa” geetettiis.

Juliyaani Kiristtaane ammanuwaa keehi ixxiis. Hegau issi gaasoy ayyo layttay usuppuna gidido wode, he haymaanootiyaa kaalliyaageeti a aawaanne a dabbota worishin i beˈidoogaa gidennan waayi aggana. Juliyaani Yesuusi worddo hananabaa yootiyaagaa gidiyoogaa qonccissana giidi qoppido gishshau, Ayhudati bantta beetamaqidasiyaa zaarettidi keexxanaadan minttettidoogaa woosa keettaa taarikiyaa eranchati xaafidosona. *

Juliyaani beetamaqidasiyaa zaarettidi keexxanau halchidoogee sirissenna. I keexxiyoogaa doommidaakko doommibeennaakko, qassi doommidaba gidikko aybissi aggidaakko taarikiyaa eranchati palamettoosona. Gidoppe attin, issibay qoncce. Juliyaani kawotoosappe naaˈˈu laytta gidin, i asa kushiyan hayqqiis; yaatin a halchoy polettennan attiis.

Ha wodiyan Yerusalaame kataman, Yesuusa wode beetamaqidasee deˈiyo sohuwaa bessiya misiliyaa

^ စာပိုဒ်၊ 5 Yesuusi beetamaqidasee xayanaagaa yootiisippe attin, zaarettidi keexettenna gibeenna; i yootidobay 70 M.Ln polettiis.