WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Usuppune 2013

Ayyaanaaban Nu Laatay Hagaa

Yihooway ubba asaunne ba deriyau oottidobaa qoppiyoogan ayyaanaaban nu laataa nashsha.

Ayyaanaaban Nuuni Laattidobaa Nashsheetii?

Nuuni ayyaanaaban laattidobaa eriyoogeenne nashshiyoogee neeni Xoossaayyo ammanettada daanaadan maaddees.

Kawo Keettaa Naagiyaageetau Mishiraachoy Odettiis

PHauloosi ubba hanotan mishiraachuwaa yootiis. Neenikka hegaadan xalada waata oottanana danddayiyaakko akeeka.

Yihooway Nena Naagiyo Wombban Deˈa

Naagettiyo wombbay aybee, qassi Yihoowayyo goynniya asay he sohuwan waani attana danddayii?

Wozanaa Koshshaappe Naagetta

Issi issitoo nu wozanay nuuni oottido iitabau gaaso shiishshanaadan oottees. Nu wozanaabaa eranau nuna aybi maaddana danddayii?

Aybinne Neeni Bonchettennaadan Diggana Mala Oottoppa

Xoossan waanada bonchettana danddayay? Neeni bonchettennaadan aybi diggana danddayii?

A Qayaafa So Asa

Miiriyaami saaxiniyan xaafettidabay Geeshsha Maxaafay tumuppe deˈida asaabaa yootiyoogaa bessees.

NU TAARIKIYAAPPE

‘Dogettennabay’ Bessiya Wodiyan Kiyiis

“Meretaa Diraamaa” giyo ooratti giigissidobay Jarmanen diya Yihoowa Markkati Naaˈˈantto Alamiyaa Olaa wode ammanuwaa gaasuwan gakkiya paaciyaa genccanaadan waati maaddidaakko tamaara.