Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

BEEGOTTITE! Paydo 3 2020 | Asaa Coo Ixxiyoogee Attanee?

Nuuppe daroti asay asaa coo ixxiyoogaa eroos. SHin hegee nuna gakkiyo wode keehi metiyaaba gidana danddayees.

Kaseegaappe aaruwan nuuni asa asappe shaakkennaadan nuna maaddana danddayiya zoriyaa beˈa.

 

Asaa Coo Ixxiyoogaa—He Harggee Nena Oyqqi Erii?

Nuuni asaa coo ixxanaadan oottana danddayiya iita gidida issi issibati aybee?

Tumaa SHaakkada Era

Worddobay nuuni harata xeelliyo xeellay iita gidanaadan oottana danddayees. Hegee tuma gidiyoogaa bessiya kase wotaaddara gididi oottida issi bitaniyaa deˈuwan hanidabaa beˈa.

Qarettiyoogaa Bessa

Qarettennan aggiyoogee aybiyyo malaata gidana danddayii?

Haratussi Deˈiya Loˈˈo Eeshshata Akeeka

Ba xalla siiqiyoogee asa coo ixxanaadan oottana danddayees. Hegawu xalee aybee?

Neeppe Dummatiya Asaappe Laggeta Koya

Zariyan dummatiya laggetuppe goˈˈiyaabaa akeeka.

Siiquwaa Bessa

Siiquwaa bessiyoogee asaa coo ixxiyoogaa agganaadan oottana danddayees. Amarida ogeta ane beˈoos.

Asaa Coo Ixxiyoogee Merinawu Xayana

Xoossaa Kawotettay asaa coo ixxiyoogaa xayssanawu oottiyo oyddubati aybee?

Asaa Coo Ixxiyoogaa Xoonidaageetu Leemisuwaa

Asaa coo ixxiyoogaa xoonanaadan maaddiya heezzu biidota beˈa.