Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

So Asaa Deˈuwaanne Laggetettaa

So Asaa Deˈuwaanne Laggetettaa

Daro asawu, so asaaranne laggetuura sarotettan deˈiyoogee metees. Haratuura neeyyo dabbotay yaa minnanaadan maaddana danddayiya Geeshsha Maxaafay yootiyo issi issi maarata beˈa.

NE XALLAA SIIQIYAAGAA GIDOPPA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Issoi issuwaa go77iyaabaa koyanaappe attin, intte huuphe xalaalaa go77iyaabaa koyoppite.”—Piliphphisiyuusa 2:4.

HEGEE WOYGIYOOGEE? Loˈˈo dabbotaa medhdhiyoy ekkiyoogaana gidennan immiyoogaana. Neeni ne xallaa siiqikko, haratuura neeyyo dabbotay moorettana danddayees. Leemisuwawu, ba xallaa siiqiya aqo laggee wodiraa laammana danddayees. Qassi, ubbatoo baassi deˈiyaabaa woy I eriyoobaa yootiya otorettiya uraara asi laggetanawu koyenna. Ha wodiyan xaafettida issi maxaafay, “ba xallaa siiqiyaanne haratussi mule qoppenna asaa daro metoy gakkana” yaagees.

NEENI AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Harata maadda. Loˈˈo laggeti issoy issuwan ammanettoosonanne ubbatoo issoy issuwaa maaddoosona. Harata maaddiya asay darin unˈˈettennaagaanne eti banttabaa qoppiyoobay loˈˈo gidiyoogaa issi issi xinaateti bessoosona.

  • Qaretta. Qarettiyoogaa giyoogee haratu waayiyaa baagaadan qoppiyoogaa giyoogaa. Neeni qarettiya ura gidikko, toochchanawu hegeekka hara ura qohanawu qoppido qiriyaa darin waaya haasayana.

    Neeni qarettiyo wode harata danddayaasa. Hegaa gishshawu, qarettiyoogee asa shenetennaadan, qassi dumma dumma wogan woy hanotan diccidaageetuura laggetanaadankka nena maaddana  danddayees.

  • Asaara wodiyaa aatta. Neeni haratuura daro wodiyaa aattikko, eta loytta erana. Neeni etaara laggetanawu ufayssiyaabaa haasayana koshshees. Hegaa gishshawu, loytta ezgga. Ne laggiyaa qofissiyaabaa akeekanawu mala. Mata wode xannaˈido xinaatee “loˈˈobaa haasayiyoogee asaa tumuppe ufayssana” danddayiyoogaa qonccissees.

LAGGETA AKEEKAN DOORA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARA: “Iita laggetettai lo77o hanotettaa moorees.”—1 Qoronttoosa 15:33.

HEGEE WOYGIYOOGEE? Neeni etaara wodiyaa aattiyo asay nena maaddana woy qohana danddayees. Issi ura laggeti, A daro ogiyan maaddana woy qohana danddayiyoogaa asaa eeshshaa xannaˈiyaageeti yootoosona. Leemisuwawu, neeni sijaaraa uyiya woy paraman shaahettida asaara laggetikko, neeni sijaaraa uyiyoogaa woy paraman shaahettanawu koyiyoogaa doommana danddayiyoogaa eti yootoosona.

NEENI AY OOTTANA DANDDAYAY? Neeni nashshiyo woy neessi deˈanaadan koyiyo loˈˈo eeshshati deˈiyo asaara laggeta. Leemisuwawu, akeekanchcha, bonchchiya, kehanne imatta mokkiya asaara laggeta.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO HARA MAARATA

Aqo oyqqidaageeti, yelagatinne naati bantta soo asaa deˈuwaa loyttanaadan maaddanawu giigida Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo biidota beˈa

HARATA QOHANA DANDDAYIYAABAA HAASAYOPPA.

“Akeekennan haasayiyo haasayai cu[be]dan caddees.”​—LEEMISO 12:18.

KEHA GIDA.

“Keha asi duretana.”​—LEEMISO 11:25.

HARATI NENA OYQQANA MALA KOYIYOOGAADAN NEENI ETA OYQQA.

“Hara asi intteyyo oottanau koyiyo ubbabaa inttekka asau oottite.”​—MAATIYOOSA 7:12.