Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Miishshaa Maara Goˈettiyo Ogiyaa

Miishshaa Maara Goˈettiyo Ogiyaa

Geeshsha Maxaafay yootiyo maarata oosuwan peeshshiya daro asay miishshaaban darin metoottenna.

LOYTTA HALCHCHA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Mino oosanchchaa halchchoi dureyees; shin eesotiya ubbai hiyyeesana.”—Leemiso 21:5.

HEGEE WOYGIYOOGEE? Neeni halchchananne hegaa kaalla kaallada polana koshshees. Hegaa gishshawu miishshaa kessanappe kase loyttada halchcha. Neeni geella koyiyo ubbabaa shammana danddayennaagaa hassaya. Yaatiyo gishshawu, miishshaa bessiyaagaadan goˈetta.

NEENI AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Kessanawu qoppido miishshaa xallaa kessa. Koshshiyaabawu kessiyo miishshaa ubbaa xaafa; qassi hegaa shaakka shaakka wotta. Yaatada, shaakkido ubbabawu ay keena miishshaa kessanaakko kuuya. Neeni issibawu qoppidobaappe daro miishshaa kessikko, harabawu qoppido miishshaappe goˈetta. Leemisuwawu, kaamiyaassi nadaajiyaa shammanawu halchchidoogaappe daro miishshaa neeni kessikko, darin koshshennabawu leemisuwawu, hooteeliyan maanawu qoppidoogaappe goˈetta.

  • Koshshenna acuwan geloppa. Danddayettikko, koshshenna acuwan geloppa. Neessi koshshiyaabaa shammanawu miishshaa minjja. Neeni miishshaa talˈˈikko, hara acuwan gelennaadan, eesuwan qanxxanawu mala. Neeni acota uttikko, waata qanxxanaakko halchcha; yaatada hegaa pola.

    Ubbatoo miishshaa talˈˈiya uri, daro miishshaa kessana danddayees. Yaakko, neeni miishshaa talˈˈana koshshikko, akeekan qoppa.

QOHIYA EESHSHAAPPE NAAGETTA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Azalla goshshanchchai wodiyaa naagidi goyenna; hegaa gishshau, kattaa cakkiyo wode i woossees; shin aibakka demmenna.”—Leemiso 20:4.

 HEGEE WOYGIYOOGEE? Azalla uri hiyyeesana danddayees. Hegaa gishshawu, minna ootta; danddayetta keenan miishshaaban sinttanawu loytta halchcha.

NEENI AY OOTTANA DANDDAYAY?

  • Minna ootta. Mino oosanchchanne ammanettiyaagaa gidiyoogan neeni miishshaa demmiyo ogiyaa naaga. Ootissiyaageeti minni oottiyoogaa nashshoosona.

  • Tumanchcha gida. Nena ootissiyaagaappe wuuqqoppa. Neeni wuuqqikko, asay hegaa erana, qassi neeni etawu oottanaadan eti koyokkona.

  • Yaaretoppa. Neeni ubbatoo daro miishshaa demmanawu baaxetikko, wurssettan hegee ne payyatettaanne haratuura dabbotido ne dabbotaa moorana. Deˈuwawu keehi koshshiyay miishshaa gidennaagaa hassaya.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO HARA MAARATA

Neeni eriyo qaalan giigida Geeshsha Maxaafaa Intterneetiyan nabbaba; hegee jw.org saytiyan xeetan qoodettiya qaalatun deˈees

IITA MEEZIYAN WODIYAANNE MIISHSHAA WURSSOPPA.

“Mattottiyaageetinne yoranchchati manqqana; xiskkuwaa daroi asaa wurida curqqaa maizissees.”​—LEEMISO 23:21.

MIISHSHAABAWU KEEHI HIRGGOPPA.

“Intte paxa de7anau maanabaassinne uyanabaassi, woi intte bollau maayanabaassi hirggoppite.”​—MAATIYOOSA 6:25.

UUZETTOPPA.

“Uuzettiya urai duretanau jaamees; bana hiyyeesatetti oiqqanaagaakka erenna.”​—LEEMISO 28:22.