Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ha Wodiyaa De’uwawu Maaddiya Beni Maxaafaa

Ha Wodiyaa De’uwawu Maaddiya Beni Maxaafaa

Haymaanootiyaaban Geeshsha Maxaafawu deˈiya xoqqa sohuwaa gishshawu daro asay A bonchchees. Gidoppe attin, Geeshsha Maxaafay haymaanootiyaabaa kaaleto xallaa yootenna. I zoriyoobay deˈuwan ubba galla maaddees.

Issoti issoti Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaaninne A zoriyaa bantta deˈuwan oosuwan peeshshiyoogan waani goˈettidaakko akeeka.

“Ta deˈoy keehi giiga gidiis. Ta qoppiyoobaynne tawu siyettiyaabay kaseegaappe loˈˈiis. Taani ufayttays.”—Fiyono.

“Taani Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan, ufayssiya loˈˈo deˈuwaa de’ays.”—Ginitko.

“Ta deˈoy kaseegaappe daroban loˈˈo gidiis. Taani haˈˈi guutta saatiyawu oottays, qassi ta soo asaara daro wodiyaa aattays.”—Andriwu.

Deˈuwan hanida hegaa malabay daroy deˈees. Galla galla deˈuwawu maaddiya daro kaaletoy Geeshsha Maxaafan deˈiyoogaa kumetta alamiyan deˈiya daro asay akeekiis.

Geeshsha Maxaafay kaalliya qofatun asaa kaseegaappe aaruwan waati maaddana danddayiyaakko ane beˈoos.

  • Bollaa payyatettawu

  • Qofaa payyatettawu

  • So asaa deˈuwawunne laggetettawu

  • Miishshaa Maara Goˈettiyo Ogiyawu

  • Ayyaanaabawu

Geeshsha Maxaafay galla galla deˈuwawu nena maaddana danddayiyaabay deˈiyo, Xoossay immido maxaafa gidiyoogaa kaalliya huuphe yohoti qonccissana.