Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ha Beegottite! Maxeetiyan: Geeshsha Maxaafay Ne Deˈoy Giiganaadan Oottana Danddayii?

Ha Beegottite! Maxeetiyan: Geeshsha Maxaafay Ne Deˈoy Giiganaadan Oottana Danddayii?

Ha Wodiyaa Deˈuwawu Maaddiya Beni Maxaafaa

Geeshsha Maxaafay haymaanootiyaabaa kaaleto xallaa yootenna. A zoree deˈuwan ubba galla maaddees; hegeekka:

  • Bollaa payyatettawu

  • Qofaa payyatettawu

  • So asaa deˈuwawunne laggetettawu

  • Miishshaa maara goˈettiyo ogiyawu

  • Ayyaanaabawu

Asi Deˈido Wode Ubban Keehi Maaddiya Maxaafaa

Asaa deˈoy giiganaadan beniisappe Geeshsha Maxaafay maaddiis. Ha wodiyan, Geeshsha Maxaafay shaˈan qoodettiya qaalan deˈees. An deˈiya maaddiya zoriyaappe neeni waata goˈettana danddayiyaakko pilgga.