Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ayyaanaabaa

Ayyaanaabaa

Daro asay Geeshsha Maxaafaa bonchchiyoogaa ha maxeetiyan koyro huuphe yohuwan beˈida. Eti A nabbabiyo wodenne an deˈiya kaaletuwaa oosuwan peeshshiyo wode, Xoossaakko shiiqidabadan qoppoosonanne bantta deˈuwaa halchchuwaa akeekoosona.

‘Ayyaanaabaa’ giya qaalaa issi uri deˈuwaa xeelliyo ogiyaa qonccissanawu Geeshsha Maxaafay goˈettees. (Yihudaa 18, 19) Xoossaa kaaletuwaa koyenna asay ba qofan zemppees; shin A kaaletuwaa koyiya asay I kessido maarata xoqqu ootti xeellees.—Efisoona 5:1.

HIDOOTAA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Neeni metuwaa gallassi laafikko, ne wolqqai guutta giyoogaa.”—Leemiso 24:10.

HEGEE WOYGIYOOGEE? Hidootaa qanxxiyoogee nu deˈuwan metuwaa genccanawu nuussi koshshiya wolqqaa xayssees. Hara baggaara qassi, hidootay nuussi koshshiya wolqqaa immees. Nuussi hidootay deˈikko, nuna gakkiya daro metooti guutta wode xallawu takkiyoogaa eroos; ubba he metoti loˈˈo ayfe demissana danddayoosona.

NEENI AY OOTTANA DANDDAYAY? Sinttappe hanana loˈˈobaa qoppa. Hanana danddayiyaabawu hirggiyoogaappe woy keehi loˈˈo hanotaa naagiyoogaappe, ne halchchidoogaadan ootta. Qoppibeennabay gakkana danddayiyoogee tuma. (Eranchchaa 9:11) SHin, darotoo nuuni naagidoogaappe loˈˈobay gakkana danddayees. Hegaa qonccissanawu, Geeshsha Maxaafay goshshaabaa leemisuwaa goˈettidi hagaadan gees: “Maallado guuran gidinkka omarssan, ne zerettaa zeriyoogaa aggoppa; aissi giikko, maalladoogee lo77anaa omarssaagee lo77anaa neeni erakka.”—Eranchchaa 11:6.

NEENI OYCHCHIYO GITA OYSHAA ZAARUWAA

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Akeekaa taayyo imma. . . . Ne qaalai. . . tuma.”—Mazamure 119:144, 160.

 HEGEE WOYGIYOOGEE? Ubba asay oychchiyo oyshawu Geeshsha Maxaafay zaaruwaa immees. Leemisuwawu, kaallidi deˈiya oyshatu malaa zaarees

  • Nuuni awuppe yiidoo?

  • Nuuni ha saˈan deˈiyoy aybissee?

  • Issi uri hayqqiyo wode waanii?

  • Deˈo giyoogee hagaa xallee?

Kumetta alamiyan miilooniyan qoodettiya asay hageetunne hara oyshatu zaaruwaa Geeshsha Maxaafaappe pilggiyoogan ba deˈuwaa loyttiis.

NEENI AY OOTTANA DANDDAYAY? Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa pilgga. Geeshsha Maxaafaa akeekanawu maaddanaadan Yihoowa Markkatuppe oonanne oychcha. Qassi jw.org/wal giyo nu websaytiyaa xomoosa, woy miishshaa qanxxennan oonikka shiiqana danddayiyo nu shiiqotuppe issuwaa shiiqa.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO HARA MAARATA

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈna Koshshiyoy Aybissee? giyo biiduwaa jw.org/wal sayttiyan beˈa. Hegee 880⁠ppe dariya qaalan deˈees

AYYAANAABAN NEESSI KOSHSHIYAABAA AKEEKA.

“Bantta ayyaanan hiyyeesa gididoogaa eriyaageeti anjjettidaageeta.”​—MAATIYOOSA 5:3.

GEESHSHA MAXAAFAN ABAY ODETTIDO XOOSSAABAA LOYTTA TAMAARA.

‘Xoossaa koyidi demmanawu I nuuppe ooyyoonne haaho gidenna.’​—OOSUWAA 17:27.

GEESHSHA MAXAAFAA NABBABANNE WOTTA DENTTA QOPPA.

‘Yihoowa * higgiyan I ufayttees; A higgiyaa gallassinne qammi qoppees. . . . I oottiyo ubbay awu hanees.’​—MAZAMURE 1:2, 3.

^ MENT. 23 Geeshsha Maxaafay qonccissiyoogaadan Xoossaa sunttay Yihoowa.