Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KAYYOTTIYAAGEETA MAADDIYAABAA

Kayyuwaappe Minettiyoogaa—Neeni Oottana Danddayiyoobaa

Kayyuwaappe Minettiyoogaa—Neeni Oottana Danddayiyoobaa

Kayyuwaappe minettiyoogaabaa eranawu koyikko, issoy haraappe aaruwan maaddiya, keehi daro qofaa demmana danddayaasa. Kasetiya huuphe yohuwan beˈidoogaadan, hegawu gaasoy ubba asaykka kayyottiyoy dumma dumma ogiyaana gidiyoogaa gidana. Issuwaa maaddiyaabay haraa maaddennan aggana danddayees.

Gidoppe attin, daro asaa maaddiya amarida qofay deˈees. Kayyottidaageeta zoriyaageeti darotoo he qofata yootoosona; qassi he qofay ammanttiyaaba gidiyoogee erettida, aadhdhida eratettay deˈiyo Geeshsha Maxaafay yootiyoobaara maayees.

1: SO ASAYNNE LAGGETI MAADDIYO WODE MAADETTA

 • Hegee kayyuwaappe minettanawu maaddiya waannaba gidiyoogaa issi issi eranchchati yootoosona. SHin issi issitoo neeni nerkka deˈanawu koyana danddayaasa. Ubba, nena maaddanawu baaxetiyaageeti oottiyoobay nena yiilloyana danddayees. Hegee wottin deˈiyaaba.

 • Ubbatoo harati nenaara deˈana gaada qoppoppa; qassi harati neekko shiiqennaadan diggoppa. Wodeppe eti nena maaddanaadan koyana danddayaasa. Neeni koyiyoobaanne koyennabaa haratuyyo ashkketettan yoota.

 • Ne hanotaadan, awude asaara wodiyaa aattanaakko qassi awude nerkka takkanaakkko akeekan kuuya.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Issuwaa gidiyoogaappe naa77a gidiyoogee lo77o; . . . naa77aappe issoi kunddikko issoi denttees.”​—Eranchchaa 4:9, 10.

 2: Maaddiya Qumaa Ma; Qassi Bollaa Minttiyaabaa Oottanawu Wodiyaa Bazza

 • Bollawu maaddiya qumaa miyoogee kayyuwan unˈˈettiyoogaappe woppu gaanawu maaddees. Dumma dumma qommo mittaa ayfiyaa, ataakilttiyaa qassi prootine deˈiyo qummaa ma.

 • Daro haattaa, qassi payyatettawu maaddiya harabaa uya.

 • Neeyyo qumay meetettana xayikko, elle elle guuttaa guuttaa ma. Qassi qumadan bollaa minttiya xaliyaabaa aakimiyaa oychchana danddayaasa. *

 • Horddofiyoogeenne bollaa minttiya harabay kayyuwaappe minettanaadan amarida ogiyan maaddana danddayees. Bollaa minttiyaabaa oottiyoogee ne siiqiyo hayqqida uraabaa wotta dentta qoppanawu woy hegaabaa qoppiyoogaa amarida wodiyawu agganawu maaddana danddayees.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Ba bollaa ixxiya asi mulekka baawa; shin . . . ooninne ba bollaa mizeesinne naagees.”​—Efisoona 5:29.

3: LOYTTA XISKKA

 • Xiskkoy ubba asawu keehi koshshiyaaba gidikkonne, kayyottiyaageeti hara asaagaappe aaruwan daafuriyo gishshawu ubba etawu keehi koshshees.

 • Tukke malabaynne cammiya ushshay xiskkuwaa diggana danddayiyo gishshawu, ay keenaa uyanaakko akeekana koshshees.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Daafuraaninne carkkuwaa oiqqanau yedettiyoogaa mala jaaman daafuridi demmiyo naa77u kushebaappe, woppan demmiyo issi kushebai darees.”—Eranchchaa 4:6.

 4: NE QOFAA HANOTAADAN LAAMMA

 • Ubba asaykka kayyottiyoy dumma dumma ogiyaana gidiyoogee qoncce. Yaatiyo gishshawu, neeyyo haniya ogiyaa akeekana koshshees.

 • Issoti issoti haratuyyo bantta kayyuwaa qonccissiyoogee eti minettanaadan maaddiyoogaa akeekidosona; shin harati bantta kayyuwaa qonccissanawu koyokkona. Issi uri bawu siyettiyaabaa haratuyyo yootiyoogee kayyuwaappe minettanawu maaddiyoogaa xeelliyaagan eranchchati dumma dumma qofaa yootoosona. Neeyyo siyettiyaabaa issi urawu yootana koshshishin ne yayyikko, hegaa mata laggiyawu qonccissiyoogee metennaba gidana danddayiyo gishshawu, leddan leddan ayyo yootiyoogan doomma.

 • Yeekkiyoogee bantta kayyuwaappe minettanawu maaddiyoogaa issi issi asati akeekidosona; harati qassi darin yeekkana xayikkokka minettoosona.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Ba wozanaa azzanuwaa aawu erees.”—Leemiso 14:10.

 5: NENA QOHIYAABAA OOTTOPPA

 • Siiqiyo uri hayqqido issoti issoti bantta kayyuwaappe amarida ogiyan minettanawu giidi ushshaa uyoosona woy jallissiyaabaa bessenna ogiyan goˈettoosona. Yaatidi kayyuwaappe guuttaa minettanawu maliyoogee qohiyaaba. Hegaadan woppu giyoogee guutta wodiyaassa; qassi hegee guyyeppe daroban keehi qohana danddayees. Unˈˈettiyoogaappe woppu gaanawu nena qohiyaabaa oottoppa.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Tunissiya ubbabaappe nu huuphiyaa ane geeshshoos.”—2 Qoronttoosa 7:1.

6: UBBATOO AZZANOPPA

 • Daroti ubbatoo azzaniyoogaappe (kayyuwaabaa qoppiiddi unˈˈettiyoogaappe) azzanennan aggiyo amarida wodiyaa bazziyoogee (bantta azzanuwaabaa qoppennaadan oottiyaabaa amarida wodiyawu oottiyoogee) loˈˈo gidiyoogaa akeekidosona.

 • Dabbotaa medhdhiyoogee woy minttiyoogee, ooratta hiillaa tamaariyoogee woy qassi allaxxiyoogee amarida wodiyawu woppu gaanawu maaddana danddayees.

 • Amarida wodiyaappe simmin, ne hanotay laamettana danddayees. Neeni daro wodiyaa darotoo kayyottennaagaa akeekana danddayaasa.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Ubbabau wodee de7ees; . . . yeekkanau wodee de7ees; miiccanaukka wodee de7ees. Kayyottanau wodee de7ees; qassi ufaittidi yexxanaukka wodee de7ees.”—Eranchchaa 3:1, 4.

 7: NE KASE MEEZIYAA AGGOPPA

 • Kase oottiyoobaa sohuwaara doomma.

 • Neeni kaseegaadan xiskkikko, qassi oosuwaanne harabaa kaseegaadan oottikko, sohuwaara minettana danddayaasa.

 • Aggennan ubbatoo loˈˈobaa oottiyoogee azzanuwaappe minettanaadan maaddana danddayees.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Xoossai a wozanan ubba wode ufaissaa kuntti wottiyo gishshau, i ba de7uwaa laittaabaa daro qoppenna.”—Eranchchaa 5:20.

8: KEEHI EESOTADA GITABAA KUUYOPPA

 • Siiqiyo uri hayqqi simmin sohuwaara gitabaa kuuyida daroti, guyyeppe hegan zilˈˈettoosona.

 • Deˈanawu harasaa baanawu, oosuwaa laammanawu woy siiqiyo hayqqida uraabaa kessa olanawu kuuyanaappe kase, danddayettiyaabaa gidikko amarida wodiyawu takka.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Mino oosanchchaa halchchoi dureyees; shin eesotiya ubbai hiyyeesana.”—Leemiso 21:5.

 9: NE SIIQIYO URAA HASSAYA

 • Siiqiyo uray hayqqido daroti hayqqida uraa dogennaadan maaddiyaabaa oottiyoogee loˈˈo giidi qoppoosona.

 • Hayqqida uraa hassayanaadan oottiya pootuwaa woy A hassayissiya harabaa shiishshiyoogee woy qassi neeni hassayana koyiyo hanidaba xaafa oyqqiyoogee minettanaadan oottiyaaba gidana danddayees.

 • Loˈˈobaa hassayanaadan oottiyaabaa shiishsha; qassi guyyeppe neeni minettidabadan qoppiyo wode hegaa beˈa.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Kase wodiyaa qoppite.”—Zaarettido Wogaa 32:7.

10: ALLAXXA

 • Neeni harasaa baada wodiyaa aattanawu qoppana danddayaasa.

 • Wodiyaa aattanawu harasaa baada daro wodiyawu takkanawu danddayennaba gidikko, issi woy naaˈˈu gallassawu hemettana, muuziyemiyaa xomoosana woy kaamiyan issisaa baana danddayaasa.

 • Neeni meezetidobaappe guuttaa dummatiyaabaa oottiyoogeekka kayyuwaappe minettanawu maaddana danddayees.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Nurkka guuttaa shemppi ekkanau asi bainnasaa hinddite.”—Marqqoosa 6:31.

 11: HARATA MAADDA

 • Harata maaddiyo wode ubban neenikka maadettiyoogaa hassaya.

 • Neeni siiqiyo uri hayqqin kayyottiya, banttanaara harati azzananaadan koyiya ne soo asaanne laggeta minttettiyoogan harata maaddiyoogaa doommana danddayaasa.

 • Harata maaddiyoogeenne minttettiyoogee neeni zaarettada ufayttanaadaaninne woppu gaanaadan oottana danddayees.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Ekkiyaagaappe immiyaagee anjjettidaagaa.”—Oosuwaa 20:35.

12: NEENI XOQQU OOTTADA XEELLIYOOBAA ZAARETTADA YIGGA

 • Siiqiyo uri hayqqin kayyottiyoogee, deˈuwan keehi koshshiyaabay aybakko loytti akeekanawu maaddana danddayees.

 • Neeni ne deˈuwan ay oottaydda deˈiyaakko loytta qora.

 • Koshshikko, neeni xoqqu oottada xeelliyoobaa zaarettada yigga.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Gibiraa keettaa biyoogaappe, yeeho keettaa biyoogee lo77o; aissi giikko, asa ubbaa wurssettai haiqo; paxa de7iya asaikka hegaa ba wozanan wottanau koshshees.”—Eranchchaa 7:2.

 Ha wodiyan, neeni azzaniyoogaa muleera agganaadan oottiyaabi baawa. SHin ha huuphe yohuwan odettidaagaa mala loˈˈobaa oottiyoogee bantta siiqiyo uri hayqqin minettanawu maaddidoogaa daroti odoosona. Kayyottiyoogaa agganawu maaddiya ubbabay ha huuphe yohuwan odettibeennaagee tuma. SHin hagan odettidaagaappe amaridaagaa oosuwan peeshshikko neeni keehi minettana.

^ MENT. 13 Beegottite! maxeetee xalettiyo loˈˈobay hagaa giidi yootenna.