Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KAYYOTTIYAAGEETA MAADDIYAABAA

Hanana Giidi Naagiyoobaa

Hanana Giidi Naagiyoobaa

Issi issi eranchchati asay issi mala ogiyan kayyottees giyaaba gidikkokka, ubba asaykka kayyottiyoy dumma dumma ogiyaana. Hegee issoy haraappe guuttaa azzanidoogaa woy eti bantta azzanuwaa qonccissibeennaagaa bessiyaabee? Hegaadan gidennan aggana danddayees. Azzanttiyaabay merettiyo wode hegaa akeekiyoogeenne azzanuwaa qonccissiyoogee nuuyyo loˈˈobay siyettanaadan maaddana danddayikkokka, kayyottiyoy “likke” gidida issi oge xallaana gidenna. Biittaa wogay, izaawu eeshshaynne I ba deˈuwan beˈidobay, qassi siiqiyo uri hayqqido hanotay issi uri haraappe dummatiya ogiyan azzananaadan oottana danddayees.

AY KEENA QOHANEE?

Siiqiyo uri hayqqidoogeeti hegaappe simmin aybi hananaakko erennan aggana danddayoosona. SHin, etawu siyettiya issi issibay haratuyyookka siyettiyaaba, qassi hanana giidi naagiyoobaa gidana danddayees. Ane kaallidi deˈiyaabaa beˈa:

Keehi unˈˈettiyoogaa. Kayyottiya uri yeekkana, hayqqida uraa laamotana, qassi A eeshshay sohuwaara sohuwaara laamettana danddayees. Hayqqida ura hassayanaadan oottiyaabati woy aymoy keehi unˈˈettanaadan oottana danddayees. SHin koyro, dagammananne ammananawu metootana danddayoos. Tiina I azinay Timoy qoppennan hayqqin iyyo siyettidabaa hassayawusu. A hagaadan gaasu: “Koyro taani jollu gaas. Ubba yeekkanawukka danddayabeykke. Taani keehi unˈˈettido gishshawu, issi issitoo shemppanawukka metootaas. Hanidabaa mule ammanana danddayabeykke.”

Hirggiyoogaa, yiillotiyoogaa, qassi bana mooranchchadan xeelliyoogaa. Ivani hagaadan giis: “Layttay 24 gidido nu naˈay Eriki hayqqin, taaninne ta machchiyaa Yolandda amarida wodiyawu keehi yiillotida! Nuuni kase yiillotiya asadan nuna mule xeellenna gishshawu, hegan nuuni garamettida. Nu naˈaa maaddanawu nuuni oottana danddayiyoobi deˈishin aggidaakkonne qoppida; hegee nuuni nuna mooranchchadan xeellanaadan oottiis.” A machchiyaa daro wodiyawu harggada hayqqido Alehandroykka bana mooranchchadan xeelliis; I hagaadan giis: “Koyro heeran, Xoossay taani hagaadan waayettanaadan paqqadidoogee taani iita asa gidiyo gishshataassa gidana gaada qoppaas. Qassi hanidabawu oyshettiyay Xoossaa gaada qoppido gishshawu, tana mooranchchadan xeellaas.” Kasetiya huuphe yohuwan abaa qonccissido Kostasi hagaadan giis: “Issi issitoo, Soofiya hayqqido gishshawu iini yiillotays. Yaatada qassi, hegaadan qoppido gishshawu, tana mooranchchadan xeellays. Qassikka mooroy ibaa gidenna.”

Suure qoppanawu metootiyoogaa. Siiqiyo uri hayqqidoogeeti issi issitoo bessennabaa woy hanana danddayennabaa qoppana danddayoosona. Leemisuwawu, eti hayqqida uri haasayin siyana, akeekana woy A beˈana danddayoos giidi qoppana danddayoosona. Woy eti issibaa wudanawu woy hassayanawu metootana danddayoosona. Tiina hagaadan gaasu: “Issi issitoo, taani asaara haasayaydda harabaa qoppays! Hegeekka Timo hayquwaara gayttidaba qoppays. Issibaa akeekida maara oottana danddayabeykke; hegee tana unˈˈissiis.”

Hara asaappe shaahettanawu koyiyoogaa. Kayyottiya uri harati shiiqidosan deˈanawu metootana danddayees. Kostasi, “Taani aqo oyqqidaageetikka aqo oyqqibeennaageetikka shiiqidosan issippe deˈanawu metootiyoogaa akeekaas” yaagiis. Ivana machchiya Yolandda hagaadan gaasu: “Nuugaara geeddarssiyo wode eta metoy he keena gidinkka hegan amassaliya asaara deˈiyoogee keehi metiyaaba! Hegaa bolli, bantta naati loˈˈidi deˈiyoogaa yootiya yelidaageetikka deˈoosona. Hegee ufayssiyaaba gidikkokka, eti yootiyoobaa siyanawu metootays. Kayyottiiddikka deˈana danddayiyoogaa ta azinaynne taani akeekida; shin asay hegaa malabaa haasayiyo wode siyanawu koyokko.”

Harggiyoogaa. Siiqiyo uri hayqqidoogeeti qumaa maanawu koyennan aggana, leeˈana woy orddana,  qassi maara xiskkennan aggana danddayoosona. Aarooni ba aaway hayqqi simmin deˈiya layttan hanidabaa hassayidi hagaadan giis: “Taani xiskkanawu keehi metootaas. Ta aawaa hayquwaabaa hassayada qammi qammi ubbatoo issi mala saatiyan denddays.”

Alehandroy bana aybi sakkiyaakko eribeennaagaa hassayidi hagaadan giis: “Dottoree tana darotoo maramaridi taani payya gidiyoogaa yootiis. Ta sahettanaadan oottiday kayyuwaa ga qoppaas.” A sakkiyaabay guyyeppe aggiis. SHin Alehandroy maramarettanawu dottoriyaakko biidoogee loˈˈo. Kayyoy bollay bana qohiyaabaappe teqqanawu oottiyoobay leppanaadan, kase deˈiya harggee goobanaadan woy ubba hara qommo hargge oyqqanaadan oottana danddayees.

Koshshiyaabaa oottanawu metootiyoogaa. Ivani hagaadan giis: “Eriki hayqqidoogaa dabbotuyyoonne laggetuyyo xalla gidennan, A halaqaanne I deˈido keettaa godaa gujjin, hara darotuyyo yootana koshshiis. Higgiyaara gayttidaagan kunttana koshshiyo daro qitsetikka deˈoosona. Qassi Erikabaa gididabaa xeellidi giigissana koshshiis. Nuuni asatettaaninne qofan keehi daafurido he wodiyan he ubbabaa akeekidi loytti oottana koshshiis.”

SHin, issota issota deexxiya waannabay, siiqiyo hayqqida uri kase oottiyoobaa haˈˈi eti oottana koshshiyoogaa. Tiino gakkidabaykka hegaa. A hagaadan gaasu: “Bankkiyaaranne zalˈiyaara gayttida harabaa ubbatoo kase oottiyay Tima. Haˈˈi hegaa oottiyay tana; hegee taani kaseegaappe aaruwan unˈˈettanaadan oottiis. Tumu hegaa taani maaraa oottanee?”

Qommoora beˈido metooti kayyuwaa gencciyoogee keehi metiyoogaa bessoosona. Siiqiyo uri hayqqiyo wode keehi kayyottiyoogee attennaba; shin hegaa kasetidi eriyoogee bantta siiqiyo uri mati hayqqidoogeeti minettanaadan maaddana danddayees. Qassi siiqiyo uri hayqqido ubbay kayyoy gattiyo qoho ubban qohettennaagaa hassaya. Hegaa bollikka, siiqiyo uri hayqqin keehi kayyottiyoogee wottin deˈiyaaba gidiyoogaa eriyoogee kayyottidaageeti amarida hanotan minettanaadan oottana danddayees.

TAANI ZAARETTADA UFAYTTANEE?

Hanana giidi naagiyoobaa: Hegaadan keehi kayyottiiddi daro wodiyawu deˈokko; loddan loddan minetti minetti boos. Hegaa giyoogee azzaniyoogaa muleera aggoos woy nu siiqiyo uraa dogoos giyoogaa gidenna. SHin, loddan loddan keehi kayyottiyoogaa aggoos. He hayqqida ura hassayanaadan oottiyaabay, bullachchaa gallassay, hayqqido gallassay, woy hegaa mala hara gallassay nuuni qoppennan keehi azzananaadan oottana danddayees. SHin guyyeppe, daroti kayyuwaappe minettoosonanne galla galla oottiyoobaa maara oottana danddayoosona. Siiqiyo uri hayqqidoogeeta so asay woy laggeti maaddikko qassi etikka minettanawu koshshiyaabaa oottikko sohuwaara minettana danddayoosona.

Awude gakkanaashin keehi kayyottanee? Issooti issooti amarida aginaappe simmin minettoosona. Daroti issi layttaappe woy naaˈˈu layttaappe simmin minettana danddayoosona. Ubba qassi harati minettanawu hegaappe daro layttaa koshshees. * Alehandroy babaa hassayidi, “Taani heezzu layttawu keehi kayyottaas” yaagiis.

Ne hanotaa danddaya. Wonttobawu hirggoppa; ne hanotay haratuugaappe dummatiyoogaa era; qassi kayyottiiddi merinawu deˈennaagaa akeeka. Qassi, ne kayyuwaappe minettanawunne koshshennan daro wodiyawu kayyottennaadan neeni ay oottana danddayay?

Kayyottiyo wode keehi azzaniyoogee wottin deˈiyaaba

^ MENT. 17 Siiqiyo uri hayqqido amaridaageeti keehi kayyottiiddi daro wodiyawu takkana danddayoosona. Hegaa mala asati haakime keetta biidi maramarettana koshshana danddayees.