Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KAYYOTTIYAAGEETA MAADDIYAABAA

Kayyottiyaageeta Maaddiya Waannabaa

Kayyottiyaageeta Maaddiya Waannabaa

MATA WODEPPE HAA SIMMIN, SIIQIYO URI HAYQQIN KAYYOTTIYOOGAABAA ERANCHCHATI DAROBAA XANNAˈIDOSONA. SHin ha maxeetiyan kasetidi qonccidaagaadan, eranchchati yootiyo zoree, daro wodiyaappe kase Geeshsha Maxaafan odettida aadhdhida eratettaara maayees. Hegee Geeshsha Maxaafay wodee aadhdhichidoba gidennaagaa bessiyaaba. SHin Geeshsha Maxaafay yootiyoy ammanttiya zore xalla gidenna. Kayyottiyaageeta keehi minttettiya, hara awuppenne demmana danddayennaabaakka yootees.

  • Nu siiqiyo hayqqidaageeti waayettiiddi deˈennaagaa bessiya ammanttiya naqaashaa

    Geeshsha Maxaafay Eranchchaa 9:5n, “Haiqqidaageeti aibanne erokkona” yaagees. Eta “halchchoi ubbai . . . atti aggees.” (Mazamure 146:4) Hegaara maayiya ogiyan, Geeshsha Maxaafay hayquwaa xiskkuwan leemisees.—Yohaannisa 11:11.

  • Siiqiya Xoossaa mintti ammaniyoogee minettanaadan oottees

    Geeshsha Maxaafay Mazamure 34:15n, “GODAA aifee xillotukko xeellees; qassi i ubba wode eta waasuwaa ezggees” yaagees. Nuuyyo siyettiyaabaa woosan Xoossawu yootiyoogee issi urawu yootiyoogaappe woy maara qoppiyoogaappe aadhdhiyaaba. Woosay nuuni nuna Medhdhidaagaara mino dabbotaa medhdhanawu maaddees; I ba wolqqan nuna minttettana danddayees.

  • Sinttappe demmanawu yeemottiyo loˈˈo deˈuwaa

    Duufuwan deˈiya hayqqida asay denddidi ha saˈan deˈana wodiyaabaa qoppa! Geeshsha Maxaafay he wodiyaabaa darotoo yootees. He wode saˈan hanotay ay mala gidanaakko Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Xoossai [nu] aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna.”—Ajjuutaa 21:3, 4.

Geeshsha Maxaafaa xaafissida Xoossaa Yihoowa * ammaniya daroti bantta siiqiyo hayqqidaageetuura zaarettidi gayttanaagaa ammanido gishshawu, bantta kayyuwaappe minettidosona. Leemisuwawu, aqo deˈuwan 65 laytta iira deˈida I azinay hayqqido Ana hagaadan gaasu: “Nu siiqiyo hayqqidaageeti waayettennaagaa, qassi Xoossay hassayiyo ubbata denttanaagaa Geeshsha Maxaafaappe akeekaas. Hayqqida ta azinaabaa qoppiyo wode ubban he qofaa hassayays; hegee tana gakkida keehi azzanttiyaabaappe minettanaadan maaddiis!”

Ha maxeetiyan ibay kasetidi odettido Tiina hagaadan gaasu: “Timoy hayqqoosappe doommidi Xoossay tana maaddiis. Taani metootido he wodiyan Yihoowa kushiyaa darotoo beˈaas. Geeshsha Maxaafay yootiyo dendduwaa hidootay tawu keehi qoncce. Hegee taani Tima zaarettada demmana gakkanaashin genccanaadan maaddees.”

He asati giidobay Geeshsha Maxaafay ammanttiyoogaa akeekida miilooniyan qoodettiyaageetu qofaara issi mala. Neeni geella Geeshsha Maxaafay yootiyoobay tuma gidennaba woy aymo malabaa gaada qoppiyaaba gidikko, an deˈiya zoreenne hidootay tumakkonne eranawu A pilggana bessees. Yaatikko, kayyottiyaageeta maaddiya waannabay Geeshsha Maxaafaa gidiyoogaa neeni akeekana danddayaasa.

HAYQQIDAAGEETUYYO DEˈIYA HIDOOTAABAA GUJJADA ERA

Hegaara gayttida biiduwaa jw.org giyo nu weyb saytiyan xeella

Geeshsha Maxaafay nu siiqiyo hayqqidaageeta zaarettidi demmana wodee yaanaagaa yootees

 HAYQQIDAAGEETU HANOTAA

Nuuni hayqqiyo wode waaniyoo? Geeshsha Maxaafay yootiyo qoncce zaaroy minttetteesinne woppissees

XUUFETA > BIIDUWAA (Biiduwaa Garssan: Geeshsha Maxaafaa)

MISHIRAACHO SIYANA KOYAY?

Ubbasan siyiyo odoy ufayssennaba; shin mishiraachcho awuppe demmana danddayay? Ha biidoy Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! giyo brooshuriyaa erissees

XUUFETA > BIIDUWAA (Biiduwaa Garssan: Nu SHiiqotanne Haggaazuwaa)

^ MENT. 10 Geeshsha Maxaafay koyro xaafettido doonan Xoossaa sunttay Yihoowa.